​​​​​​​Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (gọi tắt là cuộc bầu cử). Trong những ngày này, cùng với các địa phương trên cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Toàn hệ thống chính trị vào cuộc tích cực, chủ động ngay từ đầu

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp; đồng thời cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Tiếp thu tinh thần ấy, tỉnh Thái Nguyên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử một cách tích cực, đồng bộ với quyết tâm cao.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên (ngày 21/01/2021)

Để chủ động triển khai các kế hoạch theo đúng tiến độ, tỉnh đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử tỉnh). Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã sớm ban hành các văn bản  lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử; thông qua Đề án về số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026… Tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, toàn bộ 09/09 huyện, thành phố, thị xã và 178/178 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp mình, đảm bảo thời gian theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử đảm bảo hoàn thành trước ngày 07/02/2021. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tích cực triển khai các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch theo quy định, nhằm lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu để bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.

Đảm bảo đúng tiến độ và đúng luật

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã và đang tích cực triển khai các khâu, các bước của công tác chuẩn bị bầu cử một cách kỹ lưỡng, khách quan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV trên địa bàn tỉnh và đại biểu HĐND các cấp.

Đối với cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, tổng số ĐBQH được bầu gồm 7 đại biểu, tổng số người được giới thiệu ứng cử 25 người; trong đó, Trung ương giới thiệu 3 người, tỉnh Thái Nguyên giới thiệu 22 người theo cơ cấu, thành phần, số lượng. Kết quả hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với tổng số đại biểu được bầu là 66; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 149 người. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp với kết quả: tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 668 người và tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 8.299 người.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đang được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử được cập nhật rất kịp thời. Các ngành, đơn vị, địa phương cũng chủ động rà soát và tổng hợp số liệu về cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các đợt tập huấn bầu cử, sẵn sàng cho các đợt kiểm tra, giám sát theo quy định.

Thời gian từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử, tỉnh tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tình hình về việc giới thiệu người ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; tình hình người tự ứng cử. Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất và theo kế hoạch  việc chấp hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiến độ thực hiện các công việc theo Lịch công tác bầu cử ban hành kèm theo Kế hoạch số 02/KH-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Thành lập các Ban Bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử; Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu; tiếp nhận hồ sơ ứng cử. Tổ chức các Hội nghị hiệp thương lần thứ hai,  lần thứ ba đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và tổ chức bầu cử theo kế hoạch

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào thời điểm cả nước đang tích cực triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời với đó là triển khai các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, các nội dung triển khai công tác bầu cử cần bám sát kế hoạch đề ra; được thực hiện với tinh thần khẩn trương, chất lượng và đúng luật, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *