Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị

 •   28/01/2022 05:49:00 AM
 •   Đã xem: 3707
 •   Phản hồi: 0

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu mang tính đột phá trong thực hiện “Mục tiêu kép” tại Thái Nguyên

 •   24/12/2021 11:19:00 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Trong 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đã tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Bối cảnh đó, đòi hỏi cần phải tìm ra bước đột phá, tạo sự phát triển mới, hướng đi mới trong “bầu trời” cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ và giúp thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Và chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu tất yếu!

Bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết

 •   11/12/2021 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0

Ngày 08/12/2021, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

 •   04/11/2021 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 5317
 •   Phản hồi: 0

Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” (Kết luận số 21-KL/TW).

Thái Nguyên: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số và phát triển

 •   12/10/2021 06:25:00 AM
 •   Đã xem: 1162
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, khẳng định phương hướng, chiến lược mới cho công tác dân số của Việt Nam là: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững”.

Một số bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khoá XI

 •   05/09/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1372
 •   Phản hồi: 0

 Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục và đào tạo; trong đó có việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

Báo chí Thái Nguyên với nhiệm vụ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 •   19/07/2021 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 816
 •   Phản hồi: 0

 Luật Báo chí năm 2016 đã nêu rõ: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân”. Nhận thức rõ vài trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, tiếng nói của Nhân dân trong tỉnh, những năm qua, báo chí Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí Thái Nguyên là tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền tạo tiền đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 •   14/07/2021 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 1298
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết, chỉ thị là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII thành công tốt đẹp

 •   09/07/2021 12:22:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/7 đến ngày 8/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ ba để thảo luận và quyết định về các nội dung:

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 •   11/03/2021 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0

Ngày 09/3/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 •   25/02/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 600
 •   Phản hồi: 0

Thái Nguyên: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

 •   05/02/2021 01:30:00 AM
 •   Đã xem: 2229
 •   Phản hồi: 0

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững có mối liên hệ chặt chẽ với nhau; phát triển bền vững là tạo nguồn lực để bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường chính là để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm; nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã được ban hành, triển khai và đi vào cuộc sống.

Thái Nguyên: Ban hành nghị quyết chuyên đề về Chương trình chuyển đổi số

 •   14/01/2021 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 1103
 •   Phản hồi: 0

Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 31/12/2020). Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về Chương trình chuyển đổi số.

Phát động Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống”

 •   06/01/2021 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 05/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2020 và phát động Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống”. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; đại biểu lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

 •   24/12/2020 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 974
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo các vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại biểu lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và cán bộ, công chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại biểu thường trực cấp ủy và cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phú Lương: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   15/12/2020 02:24:00 AM
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0

Ngày 14/12, Huyện ủy Phú Lương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp quán triệt các nội dung tại Hội nghị.

Hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII)

 •   09/12/2020 06:08:00 PM
 •   Đã xem: 657
 •   Phản hồi: 0

Sáng 08/12, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND, trưởng ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Phú Bình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

 •   09/12/2020 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 728
 •   Phản hồi: 0

Ngày 07/12, Huyện ủy Phú Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc… Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban  Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

 Định Hóa: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV,  nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   03/12/2020 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0

Huyện ủy Định Hóa vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV,  nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Các tin khác

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:795 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:747 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:820 | lượt tải:190

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12536 | lượt tải:3080

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12578 | lượt tải:2848

Thống kê website

 • Đang truy cập59
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm58
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại693,260
 • Tổng lượt truy cập14,985,554
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây