Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Võ Nhai

 •   29/05/2020 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ, cấp ủy, chính quyền huyện Võ Nhai đã quan tâm, chỉ đạo triển khai có hiệu quả chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Với bà con các xã vùng cao, vùng khó khăn của huyện Võ Nhai, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần giúp bà con thay đổi tập quán canh tác, từng bước cải thiện kinh tế gia đình, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.

Thái Nguyên tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

 •   24/05/2020 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta dành sự ưu tiên đặc biệt.Kết quả của việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam những năm qua đã mang lại nhiều thành tựu to lớn, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.Xác định bình đẳng giới là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyênđặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, đặc biệt là việc thực hiệnChiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Tuổi trẻ Thái Nguyên chủ động, tích cực ngăn chặn, chống lại sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại

 •   21/05/2020 12:12:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” (Chỉ thị số 46-CT/TW) đã nhận định “nhiều sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc”. Chính vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị, qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, làm chủ tương lai đất nước. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội

 •   16/05/2020 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có hàng trăm lễ hội truyền thống gắn với tập quán sinh hoạt, di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ thuật.Trong đó, có một số lễ hội dân gian và lễ hội lịch sử cách mạng tiêu biểu như: Lễ hội Xuống Đồng (thị xã Phổ Yên), Lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối (huyện Phú Bình), Lễ hội Núi Văn - Núi Võ (huyện Đại Từ), Lễ hội Đền Đuổm (huyện Phú Lương), Lễ hội Lồng Tồng (huyện Định Hóa), Lễ hội Chùa Hang (thành phố Thái Nguyên)... Tuy số lượng không nhiều nhưng những lễ hội này có vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và thu hút đông đảo sự tham gia của người dân.

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên quê hương Định Hóa

 •   20/05/2020 12:37:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững là mục tiêu, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đòi hỏi mỗi người, mỗi gia đình, từng cấp, từng ngành, từng đoàn thể, tổ chức xã hội cùng nhau phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình phát triển toàn diện.

 “Phụ nữ Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch Covid-19”

 •   18/05/2020 06:36:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công đợt vận động ủng hộ Chương trình “Phụ nữ Thái Nguyên chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Bình

 •   28/04/2020 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Phú Bình để kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 10-NQ/TU) và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

 •   23/04/2020 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là chương trình có mục tiêu toàn diện, tổng hợp nhằm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, cải biến sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội nông thôn và nông dân.

Thái Nguyên: Tiếp tục hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân

 •   07/04/2020 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0

Thời gian qua, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã giành nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tạo nền tảng vững chắc để Thái Nguyên tiếp tục hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V, năm 2020 - Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng

 •   03/04/2020 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm qua, cùng với Giải báo chí Quốc gia, giải báo chí do các bộ, ngành và tỉnh tổ chức, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) luôn được các cơ quan báo chí quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình, tạo thành cuộc vận động sôi nổi viết về đề tài xây dựng Đảng. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

 •   02/04/2020 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong những năm qua. Hằng năm, Chính phủ đã ban hành và quyết liệt triển khai nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các Bộ, ngành, địa phương ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chủ động và tích cực hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

 •   31/03/2020 11:32:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0

Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

 •   24/03/2020 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, ngành và người dân, công tác bình đẳng giới được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú và đạt những hiệu quả tích cực; tạo thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 •   18/03/2020 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Bộ Chính trị phát động từ năm 2009 với mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Phú Bình: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

 •   13/03/2020 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Mới đây, huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 10-NQ/TU). Dự Hội nghị có đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Đức Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

 •   04/03/2020 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW, ngày 28/02/2020 về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hướng dẫn gồm các nội dung: sắp xếp tổ chức đảng; tổ chức cơ quan lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức ở cấp huyện và cấp xã; chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Thái Nguyên xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

 •   01/03/2020 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27/02, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Trên 90% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế

 •   17/02/2020 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/02, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nhiệm vụ công tác năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Hiệu quả của việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

 •   10/02/2020 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh đã triển khai sâu, rộng phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội và đã được kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực.


Các tin khác

Phóng sự

Hình ảnh hoạt động

anh4.jpg anh1.jpg anh2.jpg anh3.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 4178-CV/BTGTU

Về việc hoãn tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Tiếng hát ngành Tuyên giáo lần thứ 2, năm 2020

Lượt xem:11 | lượt tải:10

Số 4174-CV/BTGTU

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2020

Lượt xem:9 | lượt tải:4

Số 4165-CV/BTGTU

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Lượt xem:14 | lượt tải:13

Số 104-HD/BTGTU

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW

Lượt xem:14 | lượt tải:11

Số 163-KH/BTGTU

Kế hoạch tổ chức giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020

Lượt xem:15 | lượt tải:13

Thống kê website

 • Đang truy cập22
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay4,313
 • Tháng hiện tại30,889
 • Tổng lượt truy cập2,751,137
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây