hương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (viết tắt là OCOP) được triển khai trong cả nước theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Những năm qua, các hội quần chúng của tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện Chương trình này.

     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Hiện nay, tổng số tổ chức hội toàn tỉnh là 1.316 hội (trong đó cấp tỉnh có 66 hội, cấp huyện có 117 hội, cấp xã có 1.133 hội). Các hội đã tích cực khai thác mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên về nguồn vốn, phương tiện sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; khuyến khích, động viên hội viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao… Hằng năm, các hội đã đóng góp cho ngân sách nhà nước bình quân trên 2.100 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 22.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng; vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông;  hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho hợp tác xã tại các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; phát triển 196 làng nghề được cấp tỉnh cấp bằng công nhận (trong đó có 02 làng nghề tiêu biểu cấp quốc gia)… Trên địa bàn tỉnh có nhiều sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể như: Chè Thái Nguyên; gạo Bao Thai Định Hóa; gạo nếp Thầu Dầu Phú Bình; hoa đào Cam Giá; gà đồi Phú Bình; lúa nếp vải Phú Lương;… Ngoài ra còn có một số sản phẩm nổi tiếng, tạo uy tín với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, đó là: Bánh chưng Bờ Đậu, miến Việt Cường, nhãn Khe Đù Phúc Thuận, bưởi Tiên Hội, tương nếp Úc Kỳ…

Sản phẩm miến Việt Cường, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 
ngày càng phát triển vững mạnh hơn trên thị trường trong và ngoài tỉnh

     Hằng năm, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP của tỉnh đã tổ chức đánh giá, xếp hạng, cấp giấy chứng nhân các sản phẩm. Toàn tỉnh năm 2019 có 25 sản phẩm OCOP, năm 2020 có 51 sản phẩm OCOP được công nhận và xếp hạng từ 3 đến 4 sao.

     Qua thực tế cho thấy sản phẩm OCOP chính là những sản phẩm chủ lực, thế mạnh của mỗi địa phương. Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện Chương trình OCOP, thiết nghĩ trong thời gian tới chúng ta cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
     Thứ nhất, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012, Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng. 
     Thứ hai, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác hội quần chúng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất liên quan đến các hội.
     Thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội quần chúng, nhằm thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
     Thứ tư,các hội quần chúng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nêu cao tinh thần cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng tổ chức và hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các phong trào thi đua, cuộc vận động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *