Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2018

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo, trong tháng 01/2019, ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác khoa giáo năm 2018, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự hội nghị có đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực cấp ủy.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2018 của Thành ủy Thái Nguyên

Trong năm 2018, ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2018: đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; phòng, chống thiên tai, ma túy; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; chương trình tiêm chủng mở rộng; triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và xây dựng nông thôn mới…
Tại các hội nghị, đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo; việc thực hiện Quy chế “Hoạt động và mối quan hệ công tác giữa ban tuyên giáo huyện, thành, thị ủy với các đơn vị trong khối khoa giáo”; chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn; những bất cập trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường hiện nay; vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019…
Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, ban tuyên giáo cấp huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo trong năm 2019: Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệncác chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản của tỉnh; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khoa giáo tại địa phương; rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực khoa giáo được nêu ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thường xuyên nắm tình hình, dư luận xã hội trên địa bàn về các lĩnh vực thuộc khối khoa giáo để tham mưu xử lý kịp thời…

Diệp Huyền

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *