Cụm thi đua số 3: Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 19/6, Cụm thi đua số 3 – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo và ban tuyên giáo, tuyên huấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh.

       Trong 6 tháng đầu năm 2020, các hoạt động của Cụm thi đua số 3 chịu sự ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, được sự quan tâm, và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng với sự chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên, Cụm thi đua số 3 đã làm tốt công tác tham mưu tổ chức và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác tuyên giáo đề ra. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu biên soạn lịch sử… được triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền ngày càng có sự đổi mới, đáp ứng nguyện vọng và thu hút được nhiều hội viên, đoàn viên, tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, hội viên, đoàn viên được chú trọng, góp phần ổn định đời sống, tham gia tích cực các hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hoạt động phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện tốt; qua đó giúp hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động và tạo điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên… góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

      Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; nhấn mạnh một số mặt hoạt động đã triển khai đạt kết quả tốt và chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, đề ra giải pháp để khắc phục, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích Cụm thi đua số 3 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch đề ra. Đồng chí mong muốn thới gian tới, các đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung công tác tuyên giáo đã đề ra; trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, năng lực, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên trong Cụm; quan tâm, chú trọng việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị, cụm thi đua và ngành tuyên giáo; thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020)…

Hoàng Nhung

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *