Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Nguyên 15 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 07/6/2002, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 1632/QĐ-UBND cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội). Với vai trò là tổ chức chính trị – xã hội tự nguyện của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh, sau 15 năm hình thành và phát triển, đến nay Liên hiệp hội đã tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp trí thức trên địa bàn tỉnh, từng bước phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN;) tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên.

Khi mới thành lập, Liên hiệp hội chỉ có 18 hội thành viên, với 400 hội viên. Trải qua 3 kỳ đại hội, đến nay Liên hiệp hội đã có 24 hội thành viên với 50.296 hội viên. Các hội viên thường xuyên tham gia trong hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án khoa học ở các cấp như: Hội Khoa học đất, Hội Thần kinh học, Chi hội Ngôn ngữ, Hội Vật lý, Hội Hóa học…  

Dc Vu Hong Bac tang Hoa Bai Kieu Hoa

Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

tặng hoa chúc mừng Liên hiệp hội nhân kỷ niệm 15 năm thành lập

Hằng năm, Liên hiệp hội phát hành rộng rãi ấn phẩm “Khoa học và công nghệ Thái Nguyên”, “Bản tin phổ biến kiến thức” đã cung cấp những kiến thức KH&CN cho các hội thành viên và quần chúng nhân dân. Giai đoạn 2011 – 2015, Liên hiệp hội đã thực hiện 328 bản tin, 84 phóng sự, 07 buổi tọa đàm về lĩnh vực sở hữu trí tuệ phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên, góp phần nâng cao được nhận thức của toàn xã hội về vai trò quan trong của sở hữu trí tuệ đối với phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay.
Trong công tác đào tạo, hội thảo, tập huấn kiến thức KH&CN, Liên hiệp hội đã chủ trì và phối hợp với các hội thành viên tổ chức nhiều lớp đào tạo, hội thảo, tập huấn về các lĩnh vực như: Sở hữu trí tuệ, kỹ thuật công nghệ mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp hội tổ chức ngày càng đi vào nề nếp, đã phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Liên hiệp hội đã triển khai có chất lượng các đề tài, nhiệm vụ khoa học, tiêu biểu như các đề tài: Tư vấn, phản biện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số – phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX; nghiên cứu các giải pháp thực thi về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong tỉnh; tư vấn, phản biện các chính sách về KH&CN của tỉnh Thái Nguyên và nhiệm vụ tư vấn, phản biện về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Hiện nay, Liên hiệp hội đang được tỉnh giao thực hiện Đề án Nhận diện và xác định các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2050.


Liên hiệp hội đã phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân cấp tỉnh tổ chức được 9 lần “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh”. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Để đạt mục tiêu Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị – xã hội thực sự vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên; là nhân tố quan trọng góp phần đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, trong thời gian tới Liên hiệp hội sẽ triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, đó là: Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Bí thư (khoá X) và Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 28/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trên địa bàn tỉnh; củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội, nâng cao năng lực hoạt động để từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Liên hiệp hội trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN; tăng cường lồng ghép các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ với hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức cho nhân dân. Xây dựng những định hướng về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường của Liên hiệp hội theo những chương trình trọng điểm của tỉnh; tổ chức nghiên cứu khoa học theo hướng thu hút, tập hợp nhiều hội thành viên tham gia, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tôn vinh các nhà khoa học và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN./.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *