Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo, coi đây là sức mạnh to lớn, là vũ khí sắc bén trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, công tác tuyên giáo đã khẳng định rõ vị trí là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng; tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giúp truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa chủ trương, đường lối, chính sách ấy thành hành động cách mạng một cách tự giác của đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước.

      Cùng với cả nước, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng, giúp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại Thái Nguyên, đội ngũ tham mưu cho cấp uỷ về công tác tư tưởng đã sớm được hình thành và có nhiều hoạt động thiết thực. 

      Những năm đầu mới thành lập Đảng, công tác truyên truyền ở tỉnh Thái Nguyên tập trung truyền bá hệ tư tưởng của Đảng, giác ngộ quần chúng, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền từng bộ phận tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân tháng 8/1945. Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954), công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, bài trừ nội phản, xây dựng và bảo vệ chính quyền Nhân dân; xây dựng và bảo vệ vững chắc căn cứ địa kháng chiến – An toàn khu của Trung ương, cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1955 – 1975), công tác tuyên giáo của tỉnh tập trung tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh nhận rõ âm mưu và hành động mới của đế quốc Mĩ, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, giữ vững sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân. Những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, công tác tuyên giáo của tỉnh đã truyền đạt tinh thần đổi mới theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, giúp nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
      Bước sang thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục được các cấp ủy đảng đặc biệt coi trọng; hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động tuyên giáo đã xây dựng niềm tin, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn cho toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt trong thời gian gần đây, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

      Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực. Tham mưu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ có nhiều chuyển biến, theo sát các sự kiện lớn của đất nước và địa phương, thực hiện nghiêm các quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, hiệu quả từ việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo ngày càng được phát huy; đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành về vị trí, vai trò của công tác khoa giáo đối với đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lịch sử truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Cùng với đó, bộ máy ban tuyên giáo, tuyên huấn từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm
cùng tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên (Ngày 28/5/2020)

      Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhưng công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, tồn tại: Một số cấp ủy đảng chưa xác định đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo. Công tác dự báo và tham mưu định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trên lĩnh vực báo chí chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện; việc xử lý thông tin báo chí nêu có lúc, có việc còn chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa ban tuyên giáo và các ban, ngành chức năng có lúc còn chưa chặt chẽ và thường xuyên, liên tục…
      Thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:
      Chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương; thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả, tính thuyết phục; thường xuyên đổi mới phương thức, đảm bảo phù hợp thực tiễn. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung tuyên truyền trọng tâm. Trước mắt là tập trung triển khai, tham mưu các nội dung công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
      Tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để hình thành “điểm nóng”. Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
      Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học, công nghệ và môi trường; y tế và các vấn đề xã hội… góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người và tiềm lực khoa học của tỉnh nhà. Tăng cường chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
      Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội. Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trong tỉnh.
Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, tạo động lực quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, có trình độ chuyên môn và phương thức hoạt động khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
      Bước vào giai đoạn cách mạng mới, trước bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng khó khăn, nặng nề hơn. Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh quyết tâm đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày một giàu đẹp, văn minh.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *