Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020)

Trong suốt chặng đường dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đều có đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo. Ngành Tuyên giáo đã góp phầnquan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sáchcủa Đảng, Nhà nước đến quần chúng nhân dân; biến chủ chương, đường lối, chính sách đó thành hành động cách mạng một cách tự giác của hàng triệu quần chúng và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

      Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; tạo diễn đàn để các nhà khoa học, lý luận, quản lý, cán bộ ngành Tuyên giáo tham gia nghiên cứu, trao đổi lý luận và thực tiễn về 90 năm công tác tuyên giáo của Đảng; cổ vũ động viên toàn thể ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thánh thức, không ngừng đổi mới, nâng cao cất lượng, hiệu qủa công tácgóp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành các mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 379-KH/BTGTW, ngày 26/3/2020 về tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020) với chủ đề “Công tác Tuyên giáo của Đảng – 90 năm một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn”.
      Nội dung tham luận tại Hội thảo gồm: quá trình hình thành và phát triển, thành tựu vẻ vang của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực tư tưởng – lý luận, khoa giáo, văn hóa – văn nghệ; kinh nghiệm thực tiễn từ các ban, ngành, địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.
      Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 15/7/2020; các cơ quan, đơn vị viết bài tham gia Hội thảo và gửi về Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 30/4/2020.Thông qua các hoạt động của Hội thảo, góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong 90 năm qua. Khẳng định vị trí, vai trò trọng yếu của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng – chính trị gắn liền với quá trình lịch sử, phát triển của Đảng.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *