Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 88 năm qua, dù con đường đi lên của cách mạng Việt Nam phải trải qua biết bao thăng trầm, gian nan, thử thách, nhưng theo quy luật vận động của lịch sử và có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, cách mạng Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua mọi chông gai, ghềnh thác, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX,

nhiệm kỳ 2015-2020

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã làm thay đổi toàn bộ chế độ xã hội Việt Nam, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc lại quay lại xâm lược nước ta. Một lần nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Sau khi miền Bắc được giải phóng (năm 1954), Đảng đã lãnh đạo đưa miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Với chiến thắng lịch sử năm 1975, đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh, nghiêm khắc nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm trong thực hiện một số chính sách kinh tế – xã hội những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới.
Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển; trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Những thành quả trong suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.


Cùng với cả nước, 88 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào trang sử vẻ vang của Đảng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quê hương của An toàn khu – Thủ đô kháng chiến, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định lý tưởng cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; đưa Thái Nguyên ngày càng phát triển. Đặc biệt vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên càng phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trong năm 2017: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,75% (cao nhất trong vùng và cao hơn bình quân chung cả nước); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 571.425 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 23,56 tỷ USD; thu ngân sách đạt trên 12.643 tỷ đồng (vượt kế hoạch 40,3%; đứng thứ 16 cả nước về ngân sách, thứ 18 về thu nội địa); đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện (trong năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%); văn hoá, xã hội có bước tiến bộ mới; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm.
Chặng đường phía trước có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng chúng ta tin tưởng rằng, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng Thái Nguyên, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh, sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chắc chắn tỉnh Thái Nguyên sẽ phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *