Đi trước, mở đường trong tiến trình cách mạng của Đảng

Thứ sáu - 31/07/2020 11:30   Đã xem: 467   Phản hồi: 0

Năm nay, ngành Tuyên giáo - tiền thân là Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam - tròn 90 tuổi. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về lịch sử phát triển, những đóng góp nổi bật của ngành Tuyên giáo trong những năm qua và định hướng đổi mới công tác này thời gian tới.

tuyengiao1

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải thưởng sáng tác, quảng bá
các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
giai đoạn 2016-2020 cho các tác giả. Ảnh: M.T

P.V: Trước hết, xin đồng chí cho biết khái quát về lịch sử ra đời, vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên giáo trong trong tiến trình cách mạng của Đảng?

Đ/c Lê Văn Tuấn: Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đây là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng. Ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ (1-8), ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. 

Từ mốc son lịch sử trên, ngày 17/02/2000 Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII đã chuẩn y lấy ngày 1-8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tư tưởng, Văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo; coi đây là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường trong tiến trình cách mạng của Đảng. Trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác tuyên giáo đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào; thực sự là một trong ba bộ phận cơ bản của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

P.V: Với vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, thời gian qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Lê Văn Tuấn: Tại Thái Nguyên, đội ngũ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy về công tác tư tưởng đã sớm được hình thành và có nhiều hoạt động thiết thực. Quý I/1948, các Ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy được thành lập, trong đó có Ban Tuyên huấn. Đến ngày 2/8/1960, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thành lập thay cho Ban Tuyên huấn... Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có bước phát triển và trưởng thành mạnh mẽ.

Hiện nay, Ban có 24 cán bộ, công chức, được biên chế thành 4 phòng chức năng, gồm: Tổng hợp, Thông tin - Tuyên truyền, Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Khoa giáo - Văn hóa Văn nghệ. Dù ở thời điểm nào, ngành Tuyên giáo tỉnh luôn khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới; tạo sự đồng thuận trong xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương; góp phần quan trọng thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Ngành Tuyên giáo Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận và khen thưởng như: Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các bộ, ban, ngành, đoàn thể tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen và giấy khen. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba vào năm 2015, 2010 và 2005. 

P.V: Bên cạnh những kết quả đạt được, xin đồng chí cho biết công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đang gặp những khó khăn, hạn chế gì?

Đ/c Lê Văn Tuấn: Bên cạnh kết quả đạt được, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; thông tin phản ánh chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đưa ra được những giải pháp hiệu quả. Công tác dự báo và tham mưu định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động. Trên lĩnh vực báo chí chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện; việc xử lý thông tin báo chí nêu có lúc, có việc còn chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và các ngành khối khoa giáo trong trao đổi, giải quyết các vấn đề nổi cộm theo phản ánh của dư luận liên quan đến lĩnh vực còn chưa thường xuyên, liên tục; chưa có nhiều đợt giám sát, khảo sát thực tế đối với các ngành khối khoa giáo. Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội... cần tiếp tục nâng cao hơn nữa để tạo hiệu ứng xã hội tích cực, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước” tại Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên.Ảnh: T.H

P.V: Trước sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại cả thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, công tác tuyên giáo cần phải đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thưa đồng chí?

Đ/c Lê Văn Tuấn: Từ thực tiễn cho thấy, để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh cần lưu ý, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Một là, cần nhận thức rõ hơn và sâu sắc hơn về bối cảnh và những đặc điểm mới tác động đến công tác tuyên giáo, nỗ lực làm tốt công tác dự báo, đề xuất và tham gia tích cực giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn đặt ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động theo sát tình hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa chiều, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đất nước. Trước mắt, cần tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối nội quan trọng của đất nước; tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng… góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ba là, chủ động và tích cực dự báo sát tình hình, đa dạng hình thức, chỉ đạo quyết liệt đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Bốn là, đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Chú trọng công tác tham mưu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em... góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người và tiềm lực khoa học của tỉnh nhà.

Năm là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Sáu là, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo động lực quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, có trình độ chuyên môn và phương thức hoạt động khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; cảm ơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo Thái Nguyên qua các thời kỳ. Với phương châm “Trung thành - Bản lĩnh - Sáng tạo - Hiệu quả”, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
 

Thúy Hằng
(Thực hiện)
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:796 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:750 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:824 | lượt tải:191

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12674 | lượt tải:3120

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12710 | lượt tải:2879

Thống kê website

  • Đang truy cập49
  • Hôm nay20,940
  • Tháng hiện tại60,880
  • Tổng lượt truy cập15,038,629
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây