Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 03/08/2018 11:57   Đã xem: 1654   Phản hồi: 0

Công tác học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, công tác học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến rõ rệt, có sự đổi mới về hình thức tổ chức học tập, phương pháp truyền đạt và việc quản lý chất lượng học tập.
anh HN 29 6
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
điểm cầu tại Tỉnh ủy Thái Nguyên (Ngày 29/6/2018)
Nhận thức sâu sắc công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong ba công đoạn quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của mỗi địa phương; các cấp ủy đảng từ tỉnh tới cơ sở đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết; trên cơ sở đó, các cấp ủy, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đến nay, Thái Nguyên triển khai hình thức học trực tuyến đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và một số cơ sở, bước đầu đạt kết quả tích cực. Do đó vừa đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, cập nhật, được triển khai đồng loạt trong Đảng bộ tỉnh; vừa đảm bảo chất lượng, phù hợp từng đối tượng. Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vừa qua được kết nối trực tuyến với Trung ương, Thái Nguyên đã tổ chức được 21 điểm cầu đến 19 đảng bộ trực thuộc; huyện Đại Từ đã tổ chức kết nối trực tuyến đến 4 điểm cầu tại 4 đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương mở rộng thêm thành phần so với các đợt học nghị quyết trước; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được nghe trực tiếp báo cáo viên Trung ương truyền đạt Nghị quyết. Qua theo dõi cho thấy, tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập các nghị quyết của Đảng đều đạt trên 95%, một số đảng bộ có tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%. Việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức triển khai, quán triệt nghị quyết, nhất là bằng hình thức trực tuyến được cán bộ, đảng viên đánh giá cao; vừa nâng cao chất lượng báo cáo viên, vừa tiết kiệm thời gian và kinh phí cho cơ sở; từng bước khắc phục được sự thiếu kịp thời, khô cứng, chiếu lệ, hình thức, kém hiệu quả trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.
Đồng chí bí thư cấp ủy các cấp đã trực tiếp hoặc phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ, cấp ủy và báo cáo viên quán triệt nghị quyết, từ đó vừa giúp chính đồng chí bí thư có điều kiện nghiên cứu nghị quyết sâu sắc hơn, vừa vận dụng thực hiện nghị quyết sát với điều kiện cụ thể, đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cũng sát thực hơn, khả thi hơn.
Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết; trong đó xác định rõ nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện và có chế độ kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết... để kịp thời chỉ đạo uốn nắn những sai trái, lệch lạc, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; bí thư cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết. Cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân (viết tay) sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bài thu hoạch của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện lưu tại ban tuyên giáo cùng cấp, của cán bộ, đảng viên ở cơ sở lưu tại cấp ủy cơ sở.
Công tác tổ chức lớp học được thực hiện một cách trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo đủ nội dung và đúng yêu cầu; việc quản lý quân số học viên tham gia học tập thực hiện chặt chẽ; tại các hội nghị quán triệt, triển khai học tập nghị quyết đều có điểm danh, đối với các đồng chí vắng học phải xin phép và có lý do chính đáng. Từ đó, số lượng đảng viên, nhất cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham dự học tập nghị quyết đầy đủ và với tinh thần nghiêm túc hơn. Công tác tuyên truyền nghị quyết được đẩy mạnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền nghị quyết đến các địa phương, đơn vị; tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết; tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; mở chuyên trang, chuyên mục về “Xây dựng Đảng”, “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Đảng và cuộc sống hôm nay”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng phù hợp với nhiệm vụ của từng đoàn thể; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp đoàn, hội tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết Đảng trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở một số đơn vị còn chậm, chất lượng báo cáo viên ở cơ sở chưa cao; một số ít cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia học tập nghị quyết, chưa tích cực, nên ảnh hưởng đến chất lượng chung, viết bài thu hoạch cá nhân với  tư tưởng đối phó, sao chép và không có những liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị; một số cấp ủy, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết còn chung chung,…
Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ý thức, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước.
Hai là, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn, từng đối tượng học tập; đối với cán bộ chủ chốt, cần đi sâu phân tích những nội dung, những điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị; cần đề cao phương pháp tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận và quán triệt những vấn đề có liên quan đến quan điểm, lý luận gắn với thực tiễn mà nghị quyết đặt ra.
Ba là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và mở rộng đối tượng tham gia, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới. Sau mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy cần chỉ đạo, theo dõi, đánh giá việc viết bài thu hoạch cá nhân và xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết nhằm tránh sao chép hình thức hoặc đối phó.
Bốn là, chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động; phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận kỹ để chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực sự sát điều kiện thực tiễn, có tính khả thi, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, tránh chung chung; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.
Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng, qua báo cáo viên và cổ động trực quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy các cấp để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.
 Nguyễn Lan
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay12,996
  • Tháng hiện tại109,258
  • Tổng lượt truy cập13,526,112
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây