Hiệu quả của việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

Thứ hai - 10/02/2020 05:52   Đã xem: 1618   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh đã triển khai sâu, rộng phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội và đã được kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

      Trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” các cấp Hội đã tổ chức phát động sâu rộng với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng, ủng hộ; các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, năng lực sáng tạo, nâng cao vị thế của phụ nữ. Hằng năm có 100% cán bộ Hội, trên 85% hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động truyền thông, giáo dục do Hội tổ chức; nhiều lượt phụ nữ tích cực tham gia học tập, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh...
      Trong lĩnh vực phát triển kinh tế: Đây là hoạt động có sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, phụ nữ. Ban Chấp Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới”, với 3 nhiệm vụ: Tăng số hộ giàu, giảm số hộ nghèo và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
      Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Thái Nguyên sản xuất, kinh doanh giỏi”, thành lập câu lạc bộ “Vườn ươm phụ nữ khởi nghiệp”, phát động “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”, khai thác nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các nữ chủ hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh,...Sau 3 năm phát động, có 1.400 chị đạt danh hiệu“Phụ nữ Thái Nguyên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở; có 17/125 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc được lựa chọn và trao giải; các cấp Hội hỗ trợ trên 6,2 tỷ cho 150 phụ nữ khởi nghiệp/kinh doanh; xây dựng được 1.363 mô hình phát triển kinh tế; xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng tiêu thụ thực phẩm an toàn gắn với Phiên chợ nông sản an toàn cấp tỉnh hàng tháng và mở rộng đến huyện.
      Để hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, BCH Hội LHPN tỉnh phát động xây dựng “Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, giai đoạn 2017 - 2021; tiếp tục duy trì hoạt động “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” thông qua các hình thức: tập huấn kiến thức; hỗ trợ vốn vay; hỗ trợ cây/con giống, công lao động... Hằng năm, 100% Hội LHPN cấp huyện triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động “Tuần cao điểm tết vì người nghèo”. Bằng nhiều hoạt động cụ thể, 7.336  hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp thoát nghèo theo chuẩn đa chiều, góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân mỗi năm từ 2% trở lên.
 
Phiên chợ nông sản an toàn được tổ chức định kỳ hằng tháng tại cơ quan Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên
      Trong thực hiện phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và thực hiện “Nguyên tắc 3 có trong phân loại, xử lý rác thải tại nguồn” (3 có gồm: có túi đựng rác tiết kiệm, có túi đựng rác thải nhựa và ni lon, có hố rác gia đình). Đây là mô hình dễ làm, ít tốn kém, mang lại hiệu quả cao và dễ nhân diện. Để cụ thể hóa nhiệm vụ của Hội, hằng năm Hội LHPN từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đều lựa chọn ít nhất một hoạt động cụ thể đăng ký với Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới cùng cấp để triển khai thực hiện. Với những cách làm riêng, sáng tạo, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình của mỗi địa phương. Nổi bật là: mô hình “Vườn nông nghiệp an toàn gắn với gia đình 5 không 3 sạch”; “Bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu thông qua sử dụng bếp đun tiết kiệm năng lượng”; ủ phân vi sinh từ phế thải nông nghiệp quy mô hộ gia đình, “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị; xây dựng “đoạn đường hoa”,“nhà sạch, vườn đẹp”, “đoạn đường phụ nữ tự quản”...
      Trong xây dựng hệ thống chính trị: Các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ phương châm “Ở đâu có phụ nữ ở đó có tổ chức Hội” sang “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”. Hội xác định lấy phụ nữ là trung tâm để lựa chọn nội dung và phương thức hoạt động; ưu tiên các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, tác động lớn đến đời sống của phụ nữ (đời sống, việc làm, sức khỏe,...); chú trọng xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, nhất là ở những địa bàn có đông hội viên dân tộc thiểu số và tôn giáo sinh sống; đồng thời xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp với đặc điểm đối tượng, vùng miền và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ để tập hợp, thu hút hội viên, như: CLB phụ nữ cao tuổi, CLB phụ nữ phát triển kinh tế, CLB  Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB bóng chuyền ...) ; đến nay, toàn tỉnh có 256.782 hội viên (chiếm tỷ lệ 20% dân số - tăng 9.741 hội viên so với đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hội viên nòng cốt đạt 35,45% (tăng 5,45%). Công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên từng bước phát triển; bộ máy tổ chức của các cấp Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, là nguồn cán bộ bổ sung kịp thời cho cấp ủy và chính quyền các cấp.
      Hội đã phát huy vai trò dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò phản biện xã hội trong việc tham gia, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát chuyên đề, qua đó phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện có hiệu quả chức năng của tổ chức. Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì 10 cuộc giám sát; Hội LHPN cấp huyện giám sát được 98 cuộc (40 cuộc chủ trì, 58 cuộc phối hợp); 180/180 cơ sở Hội ở xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện giám sát ít nhất 01 chính sách trong năm. Tổng số kiến nghị sau giám sát được tiếp thu là 508 kiến nghị (cấp tỉnh: 28, cấp huyện: 129, cấp xã: 351). Các cấp Hội tham gia góp ý vào 420 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với 753 ý kiến.
      Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội, thời gian tới Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
      Một là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội phụ nữ, đặc biệt là triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và phụ nữ tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua yêu nước do địa phương và tổ chức Hội phát động. Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững gắn với các phong trào thi đua của Hội và  thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
      Hai là, tích cực xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; tranh thủ sự quan tâm định hướng, chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
      Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Trong chỉ đạo lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực hiệu quả; chỉ đạo tập trung, tránh dàn trải; ưu tiên, hướng mạnh về cơ sở. Tập trung xây dựng, phát triển các mô hình ở những nơi khó khăn, phức tạp, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào công giáo, ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
       Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ  để từ đó thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong các tầng lớp phụ nữ và quần chúng nhân dân.
      Với sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động của các cấp Hội, cùng sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã và đang có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Thông qua các phong trào thi đua, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới. Các nội dung của phong trào thi đua sẽ trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những đóng góp thiết thực cho phong trào phụ nữ nói riêng và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung./.
                                                                                   Chu Thị Bích Huệ
                                                                          (Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên)
 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:795 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:748 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:820 | lượt tải:190

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12540 | lượt tải:3081

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12582 | lượt tải:2849

Thống kê website

  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm116
  • Hôm nay9,992
  • Tháng hiện tại9,992
  • Tổng lượt truy cập14,987,741
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây