Phấn đấu kết quả năm sau cao hơn năm trước

Thứ tư - 30/01/2019 01:51   Đã xem: 819   Phản hồi: 0

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân, vượt qua không ít khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,5%, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp trên 670 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu trên 25 tỷ USD (đứng thứ 4/63 tỉnh, thành); thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng (vượt kế hoạch gần 2 nghìn tỷ đồng); tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng/người/năm; tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 và đến nay, đã thu hút được 63 dự án, 43 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 113 nghìn tỷ đồng; Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay, toàn tỉnh có 87/100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đã huy động các nguồn lực xã hội hóa là chủ yếu (trên 57,6 tỷ đồng) để tu bổ, tôn tạo Khu di tích Lịch sử quốc gia TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; công tác an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm bảo đảm, tổ chức tốt chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019” với số tiền ủng hộ trên 27 tỷ đồng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy; nhân dân tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận, tạo không khí thi đua trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Góp phần quan trọng để đạt được những kết quả trên có vai trò to lớn của công tác tư tưởng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ động triển khai, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực tuyên giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động nắm bắt, dự báo, phân tích tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực xử lý thông tin và tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng kịp thời công tác tư tưởng trong từng thời điểm; đồng thời tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp, nhạy cảm; nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, hoạt động của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tư tưởng trong toàn tỉnh, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với tuyên truyền, việc chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử đảng cũng luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thường xuyên được bồi dưỡng, kiện toàn, sắp xếp đảm bảo chất lượng, tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Sep Tuan BTG
Đ/c Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018
và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Có thể khẳng định, công tác tuyên giáo năm 2018 có những tiến bộ tích cực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới; khẳng định vị trí quan trọng của công tác tuyên giáo trong thực hiện hai nhiệm vụ: phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm và xây dựng Đảng là then chốt.
Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho ngành Tuyên giáo nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Các yếu tố tác động đến công tác tư tưởng của Đảng rất đa dạng, tích cực và tiêu cực đan xen. Nổi lên là xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tiếp tục hoạt động để chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”... Những vấn đề trên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động, gây những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên truyền nói chung và công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh nói riêng. Tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiều hơn nữa. Trước yêu cầu đó, hệ thống Tuyên giáo của tỉnh Thái Nguyên cần có sự quyết tâm cao, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, trong đó, tập trung một số nội dung trọng tâm sau:
Thứ nhất, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy đảng trong lĩnh vực công tác tuyên giáo; chủ động nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, nhất là từ địa phương, cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng trong thời gian tới thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Chủ động phối hợp tham mưu có chất lượng các nội dung chuẩn bị văn kiện, công tác tư tưởng, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội…, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Thứ hai, tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người; 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” và 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”…
Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Triển khai có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; đấu tranh phản bác bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”…
Thứ tư, đổi mới, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản. Quan tâm đến việc tăng cường cung cấp thông tin, chủ động phối hợp chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị tư tưởng cho báo chí, giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cổ vũ, động viên nhân dân. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin báo chí theo quy định; xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực, xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
Thứ năm, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, khoa giáo. Trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, thể thao, an sinh xã hội…
Thứ sáu, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Đây cũng là nhiệm vụ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo và kỳ vọng ở ngành Tuyên giáo - “xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ, phương thức hoạt động khoa học”. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
Phát huy thành tựu đã đạt được, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt hơn nữa vai trò “đi trước, mở đường” của công tác tư tưởng, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy đảng các cấp và sự tin yêu của nhân dân; góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị với kết quả năm sau cao hơn năm trước./.
Lê Văn Tuấn
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay13,574
  • Tháng hiện tại109,836
  • Tổng lượt truy cập13,526,690
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây