Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên: gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Thứ hai - 06/08/2018 04:00   Đã xem: 1039   Phản hồi: 0

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4) có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cũng là sự thể hiện sinh động việc Chỉ thị 05-CT/TW đã đi vào cuộc sống.

Trong những năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo nói chung, Đảng ủy, lãnh đạo Ban ủy luôn luôn quan tâm tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đồng bộ, toàn diện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Anh sinh hoat chuyen de (1)
Một buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ Văn phòng Ban thuộc Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ cơ quan cần phải chủ động, tích cực tiến hành đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp. Chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, học tập chuyên đề hằng năm một cách cụ thể, sát thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cũng như của từng đồng chí đảng viên. Thực hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với Đảng ủy, lãnh đạo Ban về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Các chi bộ trực thuộc tích cực triển khai nội dung chỉ đạo của Đảng ủy, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW; đặc biệt chú trọng tăng cường tổ chức và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung, hình thức phong phú, bám sát theo hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy, qua đó giúp cho từng đồng chí đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tích cực học tập, rèn luyện để ngày càng tiến bộ hơn, từ đó giúp xây dựng tập thể vững mạnh.
Sau khi được học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ công tác, từng cán bộ, đảng viên của Ban đã xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; cụ thể hóa nội dung chuyên đề thành những công việc, nhiệm vụ, mục tiêu, hành động cụ thể, làm tốt công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới, cụ thể:
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trong đó tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; qua đó góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về 19 điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vụ lợi, cá nhân, ích kỷ, vi phạm những chuẩn mực đạo đức xã hội.
Nâng cao chất lượng tham mưu trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội của lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và nghiên cứu, dự báo, định hướng dư luận xã hội. Tham mưu ban hành đề án về tiếp tục công tác nắm bắt, định hướng DLXH trên cơ sở phát huy kết quả sau 4 năm thực hiện Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2018”.
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của cấp ủy, lãnh đạo Ban; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả...
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Huy Hiệp
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10135 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10179 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm92
  • Hôm nay14,238
  • Tháng hiện tại110,500
  • Tổng lượt truy cập13,527,354
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây