Phòng ban trực thuộc

Phòng ban trực thuộc
Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Tham mưu kế hoạch, hướng dẫn việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng (toàn quốc và của tỉnh); các nghị quyết hội nghị BCH Trung ương; các chỉ thị, nghị quyết khác thuộc lĩnh vực tư tưởng. Tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh; các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các đảng bộ trực thuộc. Phối hợp với phòng Khoa giáo theo dõi, giám sát nội dung phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, môn đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương, cơ sở; việc thực hiện chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên.
- Định kỳ 6 tháng một lần, tham mưu tổ chức họp giao ban với cấp uỷ, ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để thống nhất về việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác lý luận chính trị.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác và các chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chủ trì tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng chương trình giáo dục lý luận chính trị do Ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện.
- Nghiên cứu, nắm vững bản chất các sự kiện, hoạt động của các tổ chức, của cán bộ đảng viên, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền các cấp trước, trong và sau cách mạng cho đến nay (liên quan đến Thái Nguyên). Sưu tầm, lưu giữ những văn kiện, tư liệu lịch sử của Đảng bộ tỉnh.
- Tham mưu, tổ chức biên soạn, bổ sung lịch sử Đảng bộ tỉnh, các chuyên đề lịch sử phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống của tỉnh dưới sự chỉ đạo của Ban; thẩm định các tư liệu, các sự kiện lịch sử khi cấp ủy yêu cầu. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đảng bộ trực thuộc, các ngành trong tỉnh về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
* Biên chế: Từ 5 đến 7 người.
Phòng Khoa giáo
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án của Trung ương và của tỉnh thuộc lĩnh vực khoa giáo.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết,… của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo; tham gia ý kiến về công tác xây dựng Đảng ở các ngành trong khối khoa giáo.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban phối hợp với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo tổ chức thẩm định nội dung dự thảo chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, thông báo, kết luận,…của tỉnh liên quan đến công tác khoa giáo trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
- Tham gia ý kiến với các ngành trong khối khoa giáo về phương hướng, nhiệm vụ công tác liên quan tới lĩnh vực khoa giáo; phối hợp thẩm định các đề án, chương trình của tỉnh, do các ngành, đơn vị xây dựng thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
- Phối hợp với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo.
- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch giao ban định kỳ 6 tháng một lần với cấp ủy địa phương, lãnh đạo các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo để thống nhất những vấn đề cùng phối hợp, chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ công tác khoa giáo trên các mặt: công tác chuyên môn; công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; công tác nghiên cứu, hướng dẫn và kiểm tra;…
- Chủ trì phối hợp với phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng tham gia kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên.
* Biên chế: Từ 3 đến 5 người.
Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Tham mưu công tác tuyên truyền nhằm thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn tuyên truyền các nội dung theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng thể của đất nước, của tỉnh; tham mưu nội dung định hướng tuyên truyền hằng tháng.
- Tham mưu chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Theo dõi, giám sát công tác tuyên truyền trên báo chí của các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh. Tổng hợp tình hình báo chí hàng tuần và đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo, xử lí những vấn đề bức xúc, vấn đề nhạy cảm đã được báo chí nêu. Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về định hướng báo chí.
- Đặt báo và kiểm tra sử dụng báo chí ở cơ sở; biên tập và phát hành Thông báo nội bộ.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tham mưu, thẩm định, định hướng các hoạt động tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại; tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh.
- Tham mưu tổ chức thực hiện: nội dung phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa tỉnh Thái Nguyên và Quân chủng Hải quân; tuyên truyền việc phấn giới cắm mốc đất liền; Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Chính trị Quân khu I với Ban Tuyên giáo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu.
- Tham mưu thẩm định nội dung tư tưởng theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ và đề nghị của các sở, ban, ngành về những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác tuyên truyền, về tư tưởng, chính trị.
- Tham mưu các nội dung thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh; giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh; chương trình phối hợp công tác với các đơn vị khác khi được phân công tham mưu.
* Biên chế: Từ 4 đến 6 người.
Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Giúp lãnh đạo Ban tổ chức, chỉ đạo và quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh.
- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội theo định kỳ.
- Tổ chức điều tra xã hội học định kỳ theo kế hoạch của Ban; tổ chức điều tra xã hội học đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ và Viện nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc về nội dung và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội.
- Biên tập tài liệu phục vụ đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng; tài liệu phục vụ công tác điều tra dư luận xã hội.
- Phối hợp với phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng tham mưu với lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, bồi dưỡng cấp uỷ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu các giải pháp công tác tư tưởng khi có những diễn biến bất thường của dư luận xã hội và tư tưởng, tâm trạng xã hội... Định kỳ và đột xuất có báo cáo về tình hình tư tưởng, tâm trạng nhân dân với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy.
- Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án thuộc lĩnh vực công tác phòng phụ trách.
- Tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 17-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2018”.
* Biên chế: 3 đến 5 người.
Phòng Văn hoá - Văn nghệ
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Tham mưu chỉ đạo công tác văn hoá, văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu thẩm định những vấn đề liên quan đến các hoạt động văn hoá - văn nghệ của tỉnh, các hoạt động liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng. Thường trực Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Tham mưu các nội dung liên quan đến Ban Chỉ đạo 1642 (đấu tranh với tổ chức Dương Văn Mình) và Ban Chỉ đạo 94 (đấu tranh chống “diễn biến hoà bình trong lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”) của tỉnh.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban, cấp ủy định hướng chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ của Đảng bộ tỉnh (xây dựng nội dung các nghị quyết, chỉ thị; kế hoạch kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác văn hoá - văn nghệ trên địa bàn tỉnh).
- Phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác văn hoá văn nghệ trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ công tác văn hoá, văn nghệ.
- Giúp lãnh đạo Ban theo dõi công tác tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp.
* Biên chế: Từ 2 đến 4 người.
Văn phòng Ban
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Công tác tổng hợp: giúp lãnh đạo Ban dự thảo các văn bản; tổng hợp báo cáo hằng tháng, hằng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm; các báo cáo chuyên đề và đột xuất theo quy định của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương (ngoài báo cáo đã giao các phòng chuyên môn tham mưu); kiểm tra nội dung, thể thức văn bản do các phòng tham mưu trước khi trình lãnh đạo Ban ký ban hành. Tham mưu nội dung liên quan đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các Hội hữu nghị (Việt Nam - Lào; Việt Nam - CHLB Đức...) theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.
- Công tác văn thư, lưu trữ: Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ; quản lý công văn đi đến theo quy định. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng, điều hành và giám sát, kiểm tra việc thực hiện lịch công tác hằng tuần, hằng tháng của Ban.
- Công tác tổ chức cán bộ: tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan; đánh giá, kiểm điểm, xếp loại công chức, lao động hợp đồng hằng năm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương, nâng ngạch công chức của Ban; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định; thường trực Hội đồng xét nâng bậc lương (nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn).
- Công tác thi đua, khen thưởng: tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và ngành tuyên giáo; thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ quan.
- Công tác hành chính, quản trị: tham mưu các hoạt động đối nội, đối ngoại; công tác tài chính, kế toán, quản lý tài sản, phương tiện đi lại phục vụ công tác của Ban; khâu nối công việc với các phòng trong Ban để điều hành kế hoạch công tác của Ban.

Phóng sự

Hình ảnh hoạt động

Tư liệu - Văn kiện

Số 2934-CV/BTGTU

Công văn mời họp giao ban báo chí tháng 02.2019

Lượt xem:37 | lượt tải:31

Số 2930-CV/BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV tháng 02.2019

Lượt xem:24 | lượt tải:11

Số 2931-CV/BTGTU

Công văn mời dự Hội nghị giao ban CTV DLXH tháng 02/2019

Lượt xem:40 | lượt tải:30

Số 70-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Lượt xem:68 | lượt tải:34

Số 68-HD/BTGTU

Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019

Lượt xem:59 | lượt tải:34

Thống kê website

  • Đang truy cập26
  • Hôm nay11,206
  • Tháng hiện tại279,794
  • Tổng lượt truy cập5,378,011
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây