Vĩnh Phúc: công tác tuyên giáo góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Chủ nhật - 02/04/2017 05:07   Đã xem: 837   Phản hồi: 0

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ngô Khánh Lân phát biểu tại buổi làm việc

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ngô Khánh Lân phát biểu tại buổi làm việc

(TG)-Trong quý I năm 2017, ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát thực tiễn, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Tuyên giáo, chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ, tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 24/3, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát công tác tuyên giáo tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Các đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc: Ngô Khánh Lân, Lê Thị Điều cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã làm việc với đoàn.

Hiệu quả thiết thực của công tác tuyên giáo Quý I/2017 

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Kim Hoa, Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong quý I năm 2017, Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, phản ánh kịp thời cho cấp uỷ định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh. Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); những kết quả bước đầu sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020; thành tựu phát triển của tỉnh sau 20 năm tái lập; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017, trọng tâm là cải thiện môi trường thu hút đầu tư, các dự án trọng điểm của tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Tuyên giáo, chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ, tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực ngành Tuyên giáo năm 2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên và việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017.

Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo Vĩnh Phúc xác định tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”; giám sát 01 năm thực hiện việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật thông tin cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý giai đoạn 2017-2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Ban hành các kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật của tỉnh.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội; bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm; duy trì, nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban định kỳ công tác tư tưởng; kịp thời, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, định hướng và tổ chức tốt công tác tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền truyền Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 18/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của BTV Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, trọng tâm là cải thiện môi trường thu hút đầu tư, các dự án trọng điểm của tỉnh; Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh... Phối hợp với một số cơ quan báo chí Trung ương đưa tin, bài tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư tỉnh và phối hợp với một số công ty truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền trên kênh truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam. 

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh. 

Thứ ba, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật thông tin cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị theo cụm đúng kế hoạch. Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn tài liệu mới cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức Trung tâm BDCT cấp huyện và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ.

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020”.

Thứ năm, tham mưu cấp uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo. Tập trung thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 01-QC/PH, ngày 06/5/2016 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các ngành trong khối khoa giáo. 

Thứ sáu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở” và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ bảy, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị báo cáo viên; thông tin thời sự, chính sách mới cho CLB Hưu trí tỉnh, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh. Biên tập, xuất bản và phát hành Bản tin Sinh hoạt chi bộ, Tài liệu tham khảo định kỳ hằng tháng.

Thứ tám, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh. 

 

 


Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Đánh giá thực trạng về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong tỉnh, đồng chí Ngô Khánh Lân cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Ban. Trong đó, đã chú trọng từ khâu tuyển chọn cán bộ, quy hoạch, đào tạo cán bộ; quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, công chức được bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo. Hằng năm, quan tâm chọn cử cán bộ, công chức đủ điều kiện tham gia học tập, bồi dưỡng theo các chương trình bồi dưỡng của Ban Tuyên giáo Trung ương, học tập nâng cao trình độ về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính, các khóa học Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị. Quan tâm bố trí, phân công, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, cố gắng vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Thường xuyên rà soát đội ngũ, kịp thời tham mưu với Tỉnh uỷ tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại các phòng, bộ phận đảm bảo gọn nhẹ, phù hợp với tình hình nhiệm vụ công tác của đơn vị. 

Để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng về tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 22/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã triển khai xây dựng Dự thảo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức giai đoạn 2016-2021 với mục tiêu: xác định danh mục vị trí việc làm, dự kiến số lượng biên chế, cơ cấu ngạch công chức, nhân viên cơ quan gắn với thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo. Bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy đúng sở trường, năng lực công tác. Có kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ trong đơn vị để có nhiều cán bộ thành thạo một việc, biết nhiều việc, tạo điều kiện phân công nhiệm vụ hoặc bố trí cán bộ khi có yêu cầu. Mỗi cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo. Phấn đấu thực hiện tốt các yếu tố cần có về phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ tuyên giáo. 

Từ thực tiễn tình hình địa phương, tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã có những đề xuất kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp, tham mưu quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy để tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ thống nhất trong toàn quốc.  Hướng dẫn cụ thể xây dựng danh mục vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo thống nhất trong toàn ngành.  Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn công tác Tuyên giáo (nhất là lĩnh vực Khoa giáo, Văn hoá - văn nghệ ). Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Lịch sử Đảng cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến trao đổi trở lại để làm rõ thêm một số nội dung mà địa phương đề cập. 

Thu Hằng

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website

  • Đang truy cập132
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm131
  • Hôm nay21,110
  • Tháng hiện tại591,717
  • Tổng lượt truy cập14,876,206
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây