Thành phố Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Thứ ba - 03/08/2021 00:06   Đã xem: 753   Phản hồi: 0

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế của tỉnh. Trên địa bàn có trụ sở một số cơ quan Trung ương, trụ sở các cơ quan của tỉnh; là nơi thường xuyên được tỉnh giao tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị, văn hóa của Đảng, Nhà nước của tỉnh.

     Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có trên 27 nghìn đảng viên, sinh hoạt tại 102 chi, đảng bộ trực thuộc; chiếm gần 1/3 tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh; trong đó có một số đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Trung ương; tập trung đông các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu, các tầng lớp văn nghệ sĩ, trí thức,... Đây là nguồn lực quý giá, là điều kiện quan trọng góp phần tăng cường sức chiến đấu cho Đảng bộ và tạo sự thống nhất cao trong các tầng lớp Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đang trong quá trình xây dựng trở thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm và xử lý nhiều công việc liên quan nên không thể tránh khỏi những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống xã hội... Những vấn đề trên đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) của Thành phố cần nhanh, thực chất, hiệu quả.
     Xác định, công tác thông tin, tuyên truyền là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bénnhằm cung cấp và định hướng DLXH; quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thành phố đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan thông tin tuyên truyền chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện kịp thời, linh hoạt công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng DLXH, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương. Nghiên cứu áp dụng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn, như duy trì hội nghị báo cáo viên (BCV), giao ban cộng tác viên dư luận xã hội (CTV DLXH) hng tháng; tổ chức các hội nghị trực tuyến sao gửi tài liệu qua hệ thống mạng nội bộ phủ rộng tới 102/102 chi, đảng bộ trực thuộc; qua hệ thống truyền thanh đến 32/32 xã, phường; phát hành 2.050 cuốn Bản tin nội bộ/số/tháng; cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố; tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan, lưu động....
image 20210803110655 1
Tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
     Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành phố đã quan tâm, chỉ đạo rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hot động của đội ngũ BCV, CTV DLXH cấp thành phố với 141 đồng chí; cấp cơ sở với hơn 1.000 đồng chí. Đẩy mạnh tuyên truyền và đi đầu ứng dụng công nghệ số trong thành lập các phòng họp không giấy, thành lập các nhóm BCV, CTV theo cụm, khối trên facebook, zalo để trao đổi, học tập kinh nghiệm... Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, đội ngũ BCV, CTV DLXH chủ động nắm bắt, tổng hợp thông tin, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh. Tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Tăng cường thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các ban xây dựng Đảng, các phòng, ban chuyên môn của Thành phố để cập nhật, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền, phản hồi những thông tin sai lệch, thiếu khách quan trên mạng xã hội, thông tin báo chí phản ánh, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ.
     Với
sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; phát huy cách làm chủ động, nhanh, thực chất, hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2021, công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng DLXH của Thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn vui mừng, tin tưởng vào thành công Đại hội XIII của Đảng 102/102 chi, đảng bộ hoàn thành việc học tập, nghiên cứu nghị quyết đúng kế hoạch đề ra. Đảng bộ thành phố đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trên địa bàn thành công tốt đẹp, không xảy ra các vấn đề nóng, phức tạp. Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng, sẵn sàng đi đầu thực hiện thành công chuyển đổi số trên địa bàn. Thành phố đã tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 11 đề án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng, ban hành tuyên truyền, triển khai đi vào thực tiễn, trong đó có Đề án số 01-ĐA/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025”.
     
Để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng DLXH, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc; hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với các cấp ủy cơ sở, hệ thống Tuyên giáo các cơ quan thông tin tuyên truyền của Thành phố sẽ là lực lượng “đi trước, mở đường” trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng DLXH, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
     
Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy để đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng nhóm đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  Cùng với việc phát huy tối ưu các hình thức thông tin, tuyên truyền truyền thống, tăng cường kết nối hội nghị trực tuyến đến cơ sở xã, phường. Cung cấp, đăng phát thông tin, tài liệu tham khảo kịp thời tới các cấp ủy, BCV, CTV cơ sở, nhất là những vấn đề dư luận và Nhân dân quan tâm. Mở rộng kênh đăng phát trên hệ thống mạng nội bộ, Cổng thông tin điện tử của Thành phố; phối hợp chỉ đạo các đơn vị, cơ sở thiết lập các trang, nhóm trên nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, chia sẻ thông tin tích cực, chính thống. Chủ động nắm bắt, phát hiện những điểm mới, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương đơn vị, trong đời sống xã hội, trong đó chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ BCV, CTV DLXH để tổng hợp, phản ánh, tham mưu định hướng DLXH, xử lý giải quyết kịp thời những vấn đề được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh. Tham gia thực hiện tốt các cuộc điều tra DLXH theo kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt DLXH. Kịp thời tham mưu rà soát, kiện toàn đội ngũ BCV, CTV DLXH các cấp bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đối tượng. Định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện gắn với làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Thanh Nhàn
(Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên)
 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây