Tỉnh Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trong tình hình mới

Thứ bảy - 25/04/2020 22:14   Đã xem: 588   Phản hồi: 0

        Đảng ta đã thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh để có đủ sức lãnh đạo cách mạng và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong lịch sử 90 năm qua. Nhờ nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận nên hầu hết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng khi ban hành là đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của nhân dân.

      Trong công tác lãnh đạo, Trung ương Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng về lĩnh vực lý luận và công tác lý luận, nhất là từ sau khi có Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), Bộ Chính trị (Khóa VII) đã ban hành Nghị quyết số 01 “Về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, giải quyết hàng loạt vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách trong nước và quốc tế. Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, khóa X đã ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW “Vcông tác lý luận và định hướng đến năm 2030”, Quy định 285-QĐ/TW “Về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”.
      Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác lý luận, các cấp ủy đảng tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, XIX đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn và trúng với chỉ đạo, định hướng của Trung ương để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 05/4/2013 “Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ, giai đoạn 2011 - 2015; Chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới; Đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2015; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và giải pháp thực hiện mục tiêu cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2013; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 12/7/2013 “Về mục tiêu, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2013 - 2015”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 04/12/2014 “Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2015”; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 15/01/2016 “Về việc đầu tư xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 02/8/2016 “Về xây dựng và phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020”; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 20/10/2017 Về chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa”; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08/8/2018 “Về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”... Để tập trung lãnh đạo nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai 08 chương trình, 18 đề án trọng điểm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và một số đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện được trên 160 đề án, đề tài nhằm tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ năm 2015 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện được 139 đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
      Thực hiện nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch, nghị quyết để triển khai nhiệm vụ công tác của địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, công tác triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết các đề án, chương trình, dự án lớn trọng điểm của tỉnh, của địa phương được chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Đội ngũ cán bộ lý luận được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có nhiều đóng góp trong xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Môi trường đầu tư của tỉnh được thông thoáng, công khai, minh bạch, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn; đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 6.838 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 87.237 tỷ đồng; 143 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 8 tỷ USD. Lũy kế tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ năm 2016 đến năm 2019 trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 50 nghìn tỷ đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004 - 2018 tăng 12,8%/năm, trong đó năm 2015 tăng cao nhất là 33,2%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 32,33 triệu đồng/năm 2013 lên 77,7 triệu đồng/người/năm 2018; 83,5 triệu đồng/người/năm 2019; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao.
      Lý luận và thực tiễn phải luôn thống nhất với nhau. Triển khai, thực hiện tốt việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là góp phần phát triển lý luận, đưa lý luận lên một tầm cao mới, nhưng cũng đồng thời làm cho lý luận trở về với thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng, giúp cho sự lãnh đạo của Đảng ngày càng thêm hiệu quả. Để góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, ngày 08/02/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TW về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”. Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ và Quyết định số 2499-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” tỉnh Thái Nguyên, Quy chế số 02-QC/BCĐ về “Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” tỉnh Thái Nguyên”.
Công tác lý luận
Quang cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tỉnh Thái Nguyên
      Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” được tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã phát huy được dân chủ, khuyến khích đổi mới, sáng tạo; khách quan, trung thực, thiết thực, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân kết nối trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chủ động đề xuất và báo cáo các vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu, trong đó, chủ yếu thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Qua đó, các địa phương, đơn vị đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị. Từ kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của các địa phương, đơn vị; để có thêm những luận cứ khoa học cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Báo cáo số 512-BC/TU, ngày 03/02/2020 Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận những kết quả nổi bật của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh”.
       Việc xây dựng văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được các chi, đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, gắn với việc tổng kết, đánh giá các chương trình, đề án, đề tài triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương cũng như dự báo tình hình trong nước và thế giới trong 5 năm tới. Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức đoàn công tác làm việc với 9 huyện, thành, thị ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh để tập hợp tư liệu, tiếp thu ý kiến phục vụ công tác biên tập Báo cáo Chính trị theo kế hoạch đề ra. Ngày 13/01/2020, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái qua các thời kỳ, đã nghỉ hưu; các nhà khoa học vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong tháng 4/2020, tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị. Theo Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ tổng hợp chung ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ đã nghỉ hưu, của các nhà khoa học, ý kiến đóng góp của nhân dân, của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các ban, bộ, ngành Trung ương vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước ngày 15/9/2020. Sau khi xin ý kiến Bộ Chính trị, dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ được hoàn thiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
      Triển khai thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác lý luận sẽ giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan chức năng của tỉnh nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác này, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giai đoạn 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
                                                                 Hứa Thị Kiều Hoa
                                                  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website

  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay20,657
  • Tháng hiện tại98,478
  • Tổng lượt truy cập13,515,332
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây