Chủ nghĩa Mác – Lênin mãi soi sáng con đường xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ở Việt Nam

Thứ ba - 21/04/2020 07:01   Đã xem: 828   Phản hồi: 0

     Vơlađimia Ilich Lênin (V. I. Lênin) sinh ngày 22/4/1870 trong một gia đình trí thức tiến bộ ở Simbiêcxcơ. Năm 1887, Lênin tốt nghiệp trung học, vào học khoa Luật của Đại học Tổng hợp Cadan. Tại đây, Lênin tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động cách mạng trong sinh viên, vì vậy, tháng 12/1887, ông bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokusino. Tháng 10/1888, Lênin trở về Cadan tiếp tục học Luật và gia nhập nhóm Mácxít. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lênin làm trợ lý luật sư ở Samara. Tháng 8/1893, đến thủ đô Pêtecbua sống và hoạt động cách mạng. Năm 1894, ông vào Đảng Xã hội Dân chủ Nga, tích cực hoạt động, viết nhiều tác phẩm lý luận, được thừa nhận là một trong những nhà tổ chức và lãnh đạo cách mạng Nga.

     Mùa thu năm 1895, Lênin thành lập Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Do hoạt động tích cực chống chế độ Nga hoàng, nhiều hội viên của Hội liên hiệp, trong đó có Lênin bị cảnh sát bắt. Sau 14 tháng tù, tháng 2/1897, Lênin bị đi đày 3 năm ở miền Đông Sibêri. Trong thời gian lưu đày, Lênin đã viết hơn ba mươi tác phẩm, trong đó có tác phẩm đồ sộ Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga (1899). Năm 1900, hết hạn lưu đày, do chính quyền Nga hoàng cấm Lênin sống ở thủ đô và các thành phố lớn, ông phải ra nước ngoài hoạt động, tham gia sáng lập báo Tia lửa. Năm 1903, tại Đại hội lần thứ II của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga tổ chức ở Luân đôn, Lênin đề ra quan điểm xây dựng một đảng Mácxít kiểu mới có kỷ luật nghiêm minh, có khả năng tổ chức, lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi. Từ Đại hội này, Lênin cùng nhóm số đông trong Đảng ủng hộ ông được gọi là những người Bônsêvich (Bolshevik). Những nguyên tắc về tư tưởng và tổ chức của đảng kiểu mới được Lênin trình bày trong các tác phẩm Làm gì (1902) và Một bước tiến hai bước lùi (1904). Nguyên tắc tập trung dân chủ được Lênin phát triển, hoàn chỉnh và được Đại hội lần thứ IV của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga (1906) thống nhất đưa vào Điều lệ của Đảng.
     Trong những năm tiếp theo, do bị chính quyền Nga hoàng cản trở và truy nã, Lênin vẫn phải qua nhiều nước để hoạt động. Đại chiến thế giới lần thứ Nhất bùng nổ, Lênin đưa ra khẩu hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạngvà tích cực chỉ đạo phát triển phong trào cách mạng ở nước Nga. Sau cách mạng Tháng Hai năm 1917, tình hình chính trị, xã hội nước Nga rất phức tạp với sự song song tồn tại Chính phủ lâm thời tư sản (chuyên chế của giai cấp tư sản) và Xôviết các đại biểu công nhân và binh sĩ (chuyên chính vô sản). Lênin kịp thời phân tích, đánh giá tình hình và viết một số tác phẩm, phát triển lý luận, khẳng định cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một số nước tư bản chủ nghĩa phát triển trình độ trung bình, thậm chí là nước tiền tư bản; đề ra quan điểm bạo lực cách mạng, giành chính quyền bằng đấu tranh vũ trang và trực tiếp lãnh đạo công nhân, nông dân, binh lính Nga giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Mười vào ngày 7/11/1917. 
image 20200421181127 1
V. I. Lênin (1870-1924) - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới
      Sau Cách mạng tháng Mười, Lênin và Đảng Bônsêvich lãnh đạo nhân dân Nga  đấu tranh gian khổ bảo vệ thành quả cách mạng, chống sự can thiệp quân sự của 14 nước đế quốc bên ngoài và sự nổi loạn của các tướng lĩnh bạch vệ  bên trong. Tư tưởng của Lênin về “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ” và xây dựng quân đội cách mạng hình thành. Mùa xuân năm 1921, nội chiến và can thiệp kết thúc, nước Nga bước vào thời kỳ cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Với thiên tài và sự quyết đoán, Lênin đề ra và lãnh đạo thực hiện Kế hoạch điện khí hóa nước Nga (GOELRO); Chính sách kinh tế mới (NEP), trong đó có tư tưởng về sản xuất hàng hóa và chủ nghĩa tư bản nhà nước; Chính sách đối ngoại Xô Viết với nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình giữa các quốc gia có chế độ xã hội khác nhau...Người đề ra những nguyên tắc, tư tưởng về xây dựng Đảng, xây dựng phong cách Bôsêvich như: “Thà ít mà tốt”, “Không ai có thể làm mất uy tín của những người cộng sản trừ khi những người cộng sản tự đánh mất uy tín của mình”. Người căn dặn những người cộng sản “Phải học buôn bán”... Thực tiễn nước Nga Xô Viết đã cung cấp căn cứ cho Lênin hoàn chỉnh lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lênin cũng là người sáng lập Quốc tế Cộng sản (1919) và rất quan tâm đến phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc, Người phát triển khẩu hiệu của Mác và Ănghen “Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại” thành khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”.
      Những cống hiến lý luận to lớn của Lê nin trong việc kế thừa, bảo vệ, phát triển sáng tạo, toàn diện học thuyết Mác đã tạo nên một hệ thống lý luận thống nhất của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong giai đoạn lịch sử mới. Từ đây, hệ tư tưởng của giai cấp vô sản được gọi là chủ nghĩa Mác - Lênin. Lênin cũng là người có công lao vĩ đại đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận khoa học trở thành hiện thực ở một quốc gia chiếm diện tích 1/6 địa cầu.
Lênin mất ngày 22/01/1924, thi hài ông được đặt tại Lăng ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Matxcơva. Đi theo con đường của Lênin, trong điều kiện là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất trên thế giới, bị các nước đế quốc bao vây, cấm vận, can thiệp và xâm lược, Liên Xô vững vàng xây dựng xã hội mới và trở thành một cường quốc. Trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, Liên Xô là lực lượng quyết định tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, cứu loài người khỏi thảm họa diệt chủng. Với sự giúp đỡ của Liên Xô, chủ nghĩa xã hội hiện thực vượt khỏi phạm vi một nước, trở thành hệ thống thế giới bao gồm nhiều quốc gia ở Đông Âu, Châu Á và khu vực Mỹ La tinh; là nhân tố quyết định sự vận động, phát triển của nhân loại trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh.
      Do sai lầm của các đảng cộng sản cầm quyền, thập kỷ 80 của thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng. Để khắc phục khủng hoảng, các đảng cộng sản đề ra và thực hiện đường lối cải cách, cải tổ và đổi mới. Tuy nhiên, trong cải tổ và đổi mới, nhiều đảng cộng sản lại mắc sai lầm nghiêm trọng trên những vấn đề mang tính nguyên tắc nên không khắc phục được mà lại đưa đất nước lún sâu vào khủng hoảng. Tại Liên Xô và một số nước Đông Âu, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ, đảng cộng sản tan rã hoặc mất vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, các nước Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba...tiến hành cải cách, đổi mới trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, với bước đi, hình thức, biện pháp thận trọng, phù hợp đã khắc phục được khủng hoảng, giữ vững và phát triển toàn diện chủ nghĩa xã hội, nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực và trên thế giới, khẳng định sự đúng đắn, bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
      Đối với Việt Nam, tư tưởng của Lê nin đã đem đến cho dân tộc ta con đường đúng đắn, những thành tưu to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại trong đấu tranh chống xâm lược, giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
      Sinh ra và lớn lên khi thực dân Pháp đã xâm lược và áp đặt chế độ thuộc địa ở Việt Nam, dù rất khâm phục nhưng không tán đồng con đường cách mạng của những nhà yêu nước, lãnh tụ các phong trào và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp, tháng 6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh - khi đó là người thanh niên Nguyễn Tất Thành, rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Bôn ba các châu lục, qua nhiều quốc gia, sống nhiều năm và hoạt động trong phong trào công nhân ở các nước Pháp, Mỹ, Anh; nghiên cứu nhiều học thuyết, nhiều chủ nghĩa, nhiều cuộc cách mạng xã hội trong lịch sử...Tháng 12/1920, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lúc đó là Nguyễn Ái Quốc, đã tìm thấy con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam khi Người nghiên cứu Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo, cơ quan Trung ương của Đảng Xã hội Pháp. Người kết luận: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mệnh nhất, triệt để nhất là chủ nghĩa Lênin”,Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản” “Cách mệnh trước hết phải có Đảng; Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt (nền tảng tư tưởng)”. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, tạo tiền đề về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã chấm dứt sự khủng hoảng đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam. Chỉ 15 năm sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
      90 năm qua, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam luôn chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đề ra và tổ chức thực hiện đường lối cách mạng đúng đắn - nhân tố hàng đầu, quyết định những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, đưa cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Hà Minh Lợi
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website

  • Đang truy cập160
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm139
  • Hôm nay20,882
  • Tháng hiện tại185,640
  • Tổng lượt truy cập13,602,494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây