Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên: Tự hào truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển

Chủ nhật - 18/10/2020 09:24   Đã xem: 738   Phản hồi: 0

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy, trong những năm qua, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên luôn nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp đáng kể vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy Thái Nguyên; thực hiện tốt phương châm “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Sáng tạo” trong mọi hoạt động; góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

 
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
      Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân; là quá trình chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo đại hội từ cơ sở, sự chuẩn bị công phu, chu đáo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Bộ, ngành Trung ương, cùng với sự đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là ý kiến đóng góp dân chủ, trí tuệ của trên 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, của các đồng chí đại biểu dự Đại hội. Trong đó, không thể không kể đến vai trò cũng như những đóng góp của Văn phòng cấp ủy trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng về chính trị, kinh tế - xã hội…
      Có thể thấy, cùng với sự ra đời, phát triển của hệ thống Văn phòng cấp ủy Đảng trong cả nước, truyền thống của Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên luôn gắn liền với lịch sử Đảng bộ tỉnh. Với vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương, Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và giải quyết những vấn đề phát sinh. Nổi bật là công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, cụ thể hóa chương trình công tác năm, tháng, tuần và triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, sát thực, hiệu quả. Phối hợp với các cấp, ngành giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tham mưu xây dựng quy trình điều hành và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đảng, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thường xuyên, thông suốt…
      Xác định công tác tham mưu của Văn phòng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mỗi một nghị quyết hay chỉ thị, văn bản của cấp ủy đều có sự đóng góp của cơ quan tham mưu là Văn phòng Tỉnh ủy, do vậy, mỗi cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên luôn ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nâng tầm văn hóa trong lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tự hào với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển,
Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của Văn phòng cấp ủy
      Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ luôn quan tâm đến việc xây dựng bộ máy tinh, gọn, gồm những cán bộ tin cậy, trung thực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên có phẩm chất chính trị vững vàng, tận tậm, tận tụy, có trình độ nghiên cứu, tổng hợp, khả năng biên tập tốt và thạo việc. Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy có tổng số 65 cán bộ, công chức và người lao động, trong đó có 01 Phó Giáo sư, tiến sỹ, 17 thạc sĩ, 28 đồng chí có trình độ đại học; về lý luận chính trị: 21 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân; 05 đồng chí có trình độ trung cấp.
      Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn cơ quan, năm 2014, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2019, được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
       Tự hào với truyền thống của Văn phòng cấp ủy, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao; trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Nguyên sẽ không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ. Trong đó, chú trọng chuyên nghiệp hóa hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy với các nội dung về tiêu chuẩn hóa cán bộ, quy chế hóa và đẩy mạnh tin học hóa hoạt động Văn phòng gắn với quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức nhằm đưa mọi hoạt động của văn phòng ngày càng chính quy, nền nếp; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động Văn phòng cấp ủy, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng cán bộ. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chuyên sâu nhất là về lĩnh vực kinh tế- xã hội, nội chính, xây dựng Đảng một cách có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm đổi mới cả về quy trình, thủ tục và nội dung, từ việc lập chương trình, chuẩn bị các tờ trình, đề án đến khâu thẩm định để trình cơ quan lãnh đạo… Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin để Văn phòng Tỉnh ủy thực sự là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy theo hướng phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị và từng cán bộ, nhất là cán bộ theo dõi ngành, lĩnh vực và địa phương; tiến hành đồng bộ các giải pháp từ khâu tổ chức thu thập thông tin, xử lý thông tin, biên tập các sản phẩm thông tin hữu ích cung cấp kịp thời tới cấp ủy…
      Yêu cầu nhiệm vụ hiện nay đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng công tác thực tế của cán bộ. Trên cơ sở Quy định 222-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Văn phòng Tỉnh ủy xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ, nhân viên, đồng thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế đánh giá chất lượng công tác… Đồng thời, đòi hỏi mỗi cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy phải có sự nhạy cảm và nhãn quan chính trị sâu sắc, tầm nhìn toàn diện, phông kiến thức rộng, chịu khó cập nhật thông tin, xây dựng tác phong công tác sâu sát cơ sở, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập để trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tư duy chiến lược… Tăng cường phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc… để tham mưu và phục vụ hiệu quả hơn các hoạt động của cấp ủy.
      Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục thi đua, lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng với 8 chữ vàng dành cho người cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy “Trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo”, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.
Thu Hương (Văn phòng Tỉnh ủy)


 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:723 | lượt tải:155

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:685 | lượt tải:216

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:177

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10002 | lượt tải:2455

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10053 | lượt tải:2234

Thống kê website

  • Đang truy cập136
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm126
  • Hôm nay37,741
  • Tháng hiện tại1,331,538
  • Tổng lượt truy cập13,369,175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây