Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo

Thứ sáu - 19/06/2020 05:04   Đã xem: 460   Phản hồi: 0

Đảng ta luôn luôn khẳng định báo chí là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng... cũng đều là những nhà báo xuất sắc. Trong suốt 95 năm qua, nền Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành, tham gia tích cực và có những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn và đa dạng của nhân dân về thông tin, Đảng chủ trương phát triển mạnh mẽ đi đôi với quản lý tốt hệ thống báo chí, truyền thông. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí được thể hiện qua các mặt như: Đảng đề ra các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị đối với hoạt động báo chí; thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành luật pháp, chính sách về báo chí; Đảng lãnh đạo báo chí thông qua Hội Nhà báo; lãnh đạo trực tiếp các cơ quan báo chí chủ lực; lãnh đạo thông qua công tác tổ chức - cán bộ, các tổ chức đảng, đảng viên; định hướng, đảm bảo nội dung tư tưởng chính trị của báo chí. Trong đó, Đảng ta luôn quan tâm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo - tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam.
Hoi Nha bao
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khánh thành
                 Bia di tích về địa điểm của Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng                       tại xóm Gốc Mít, Tân Thái, Đại Từ (Ảnh: Minh Hải)
      Ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, Hội Những người viết báo Việt Nam được thành lập. Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc suốt bảy thập kỷ qua, có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong tiến trình phát triển, hoạt động của tổ chức Hội và những người làm báo luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự tin cậy, giúp đỡ quý báu của nhân dân. Những năm gần đây, Hội đã tích cực phối hợp triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khoá X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt, mới đây, vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với tổ chức Hội và đội ngũ những người làm báo cách mạng.
      Thái Nguyên tự hào là nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam; sự phối hợp của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và những người làm báo Thái Nguyên đã từng bước trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền được nâng lên. Sau 28 năm thành lập (15/6/1992 - 15/6/2020), từ hơn 40 hội viên ban đầu, đến nay Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã có 260 hội viên, sinh hoạt ở 5 liên chi hội và chi hội nhà báo. Hoạt động của Hội không ngừng đổi mới, đạt được những kết quả tích cực. Hội luôn chủ động cùng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền tới hội viên các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức về vai trò, vị trí của Hội Nhà báo và trách nhiệm của hội viên, người làm báo được nâng lên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động, phong trào của Hội, xây dựng Hội Nhà báo tỉnh ngày càng phát triển. Đội ngũ những người làm báo của tỉnh ngày càng lớn mạnh, đã có sự cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
      Trên đà phát triển chung của tỉnh, báo chí Thái Nguyên từng bước phát triển toàn diện và hiệu quả; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hội đủ các loại hình báo chí. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, báo điện tử, các chương trình phát thanh, truyền hình cũng như công nghệ làm báo có những bước tiến mới; báo chí thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh. Để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội, Hội Nhà báo tỉnh xác định mục tiêu trong thời gian tới là  “Đoàn kết, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển”. Trên cơ sở đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
      Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo.
       Thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Luật Báo chí, các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên.
      Tăng cường công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, không ngừng học tập, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng.
      Tiếp tục đổi mới hoạt động, có giải pháp hiệu quả tạo sự gắn bó, mối liên kết mật thiết giữa Hội Nhà báo tỉnh với các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động thu hút hội viên, những cây bút giỏi tham gia tích cực các giải báo chí quốc gia, giải báo chí của tỉnh.
      Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội.
      Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí, trước những đổi thay, thách thức lớn đối với báo chí hiện nay, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo là một đòi hỏi cấp thiết, một nhiệm vụ quan trọng, cần được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan báo chí trong tình hình hiện nay./.
Ngọc Thơm
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:723 | lượt tải:155

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:685 | lượt tải:216

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:177

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10002 | lượt tải:2455

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10053 | lượt tải:2234

Thống kê website

  • Đang truy cập118
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm100
  • Hôm nay37,741
  • Tháng hiện tại1,331,955
  • Tổng lượt truy cập13,369,592
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây