Phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ tư - 07/08/2019 00:29   Đã xem: 467   Phản hồi: 0

Ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Đỏ (01/8), ngày được Quốc tế Cộng sản chọn để huy động công nhân và nhân dân lao động thế giới đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào đấu tranh của các dân tộc, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu "Tuyên truyền đại cương Ngày Quốc tế Đỏ Mồng Một Tháng Tám". Qua tài liệu cho thấy, công tác tuyên truyền cổ động đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng và sớm hình thành cơ quan chuyên trách của Đảng về lĩnh vực tư tưởng.

img2676(2)


Xuất phát từ sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn trên, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã trình Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) và được Thường vụ Bộ Chính trị chuẩn y lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống Ngành Công tác Tư tưởng của Đảng. Dù mang nhiều tên gọi có khác nhau để phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng (Ban Cổ động và Tuyên truyền, Ban Tuyên truyền, Bộ Tuyên truyền, Ban Tuyên huấn, Ban Tư tưởng - Văn hoá…, Ban Tuyên giáo), nhưng gần 9 thập kỷ qua, hệ thống tuyên giáo cả nước nói chung đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương (BCH), các cấp uỷ Đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị… Qua thực tiễn, có thể khẳng định, công tác tư tưởng là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng; công tác tư tưởng, tuyên giáo luôn phải đi trước một bước, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tuyên giáo đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, việc thực hiện tốt công tác tuyên giáo cũng chính là cơ sở để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp đã có nhiều cố gắng, chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, lý luận chính trị, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương…; chủ động nghiên cứu, đề xuất những phương hướng, nội dung, nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương và yêu cầu của cấp trên; góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là về lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tham mưu chỉ đạo, định hướng, nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm, báo chí phản ánh; tích cực, chủ động định hướng tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án của BCH Đảng bộ tỉnh (về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2018 và giai đoạn 2019 - 2025;“Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020”); thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; thông tin đối ngoại; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận… ).

Công tác phối hợp giữa cơ quan tuyên giáo với các cơ quan Nhà nước đã được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác với UBND cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, giai đoạn 2016 - 2020; quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo; chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Công an tỉnh… Ban cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tôn tạo, phát huy giá trị khu Di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái…

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 – 2020). Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, các tổ chức Đảng sẽ tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục thấm nhuần quan điểm công tác tư tưởng của Đảng là một lĩnh vực đặc biệt, tác động sâu sắc tới mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, cần phải tích cực tham mưu, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực (tuyên truyền, cổ động; báo chí, xuất bản; văn hoá, văn nghệ; khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị…).

Hai là, tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”…

Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản; nâng cao hiệu quả đấu tranh với các luận điệu sai trái, thông tin xấu độc, nhất là trên Internet, mạng xã hội đi đôi với việc làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm sai trái, nói không đi đôi với làm để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; xử lý nghiêm những sai phạm để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN. Thực hiện tốt những yêu cầu trên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có vai trò chủ yếu. Thông qua đó cũng sẽ góp phần nâng cao vị thế của ngành Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Bốn là, xuất phát từ quan điểm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đủ về số lượng, giỏi về kỹ năng, nghiệp vụ, vững về lập trường tư tưởng, chính trị; có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong tổ chức đảng và quần chúng; có khả năng và phương pháp truyền đạt, nắm bắt, tổng hợp... Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Gắn đào tạo, bồi dưỡng lý luận với thực tiễn công tác, thông qua đó lựa chọn, sử dụng cán bộ có đủ đức, đủ tài đáp ứng với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; giáo dục nâng cao nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốcViệt Nam XHCN; tạo môi trường hòa bình để tập trung xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019) là dịp để mỗi thế hệ cán bộ, công chức trong ngành khắc ghi công ơn của các thế hệ đi trước - những người đã đặt nền móng cho sự hình thành và lớn mạnh của ngành Tuyên giáo Thái Nguyên. Công tác tư tưởng luôn ở vào tuyến đầu; mặt trận tư tưởng không tiếng súng nhưng đầy chông gai, thử thách đòi hỏi mỗi cán bộ Tuyên giáo - người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng phải giữ tâm sáng, lòng son, trí bén trước khó khăn thử thách. Tự hào với truyền thống vẻ vang, ý thức sâu sắc về trách nhiệm, hệ thống tuyên giáo trong toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, gắn bó, giữ vững mặt trận tư tưởng, đưa công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục vươn tới những tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên.

Lê Văn Tuấn 
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Nguồn tin: www.baothainguyen.org.vn

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:638 | lượt tải:139

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:550 | lượt tải:190

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:610 | lượt tải:152

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:8366 | lượt tải:2154

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:8477 | lượt tải:1985

Thống kê website

  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm119
  • Hôm nay35,081
  • Tháng hiện tại35,081
  • Tổng lượt truy cập11,290,372
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây