Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Thứ năm - 30/07/2020 12:48   Đã xem: 329   Phản hồi: 0

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, coi đây là sức mạnh to lớn, là vũ khí sắc bén trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Suốt 90 năm qua, dù ở bất cứ giai đoạn nào, ngành Tuyên giáo luôn giữ vị trí hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên giáo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng tự hào, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và phát triển của dân tộc. 

Với truyền thống Anh hùng của quê hương cách mạng, Thủ đô gió ngàn, nơi được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm An toàn khu tuyệt mật, đội ngũ tham mưu cho cấp uỷ về công tác tư tưởng tại Thái Nguyên đã sớm được hình thành. Quý I/1948, Ban Tuyên huấn và các ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy được thành lập. Tháng 4-1948, Ban Tuyên huấn được kiện toàn, gồm 3 cán bộ, do đồng chí Ngô Nhị Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ban Tuyên huấn có nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền, huấn luyện cán bộ, đảng viên. Theo yêu cầu thực tiễn của cách mạng, ngày 02/8/1960, Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã ra nghị quyết thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ...

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới; tạo sự đồng thuận trong xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương. 

Thông qua việc nghiên cứu, nắm bắt tình hình, ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai nhiều đề án lớn về lĩnh vực tuyên giáo; các đề án đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh được tổ chức đã giúp củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực... Tham mưu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc... đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hiệu quả từ việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo ngày càng được phát huy đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành về vị trí, vai trò của công tác khoa giáo đối với đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương được tiến hành thường xuyên, đi vào nền nếp, đảm bảo tiến độ với chất lượng ngày càng cao.

Cùng với đó, bộ máy ban tuyên giáo, tuyên huấn từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh; thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngành Tuyên giáo Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, Nhân dân và các danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý do Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành Tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng phát triển theo chiều sâu, hướng tới chất lượng, đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn; kinh tế thị trường bên cạnh những yếu tố tích cực, song cũng tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, internet, mạng xã hội và xã hội thông tin; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không ngừng chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhất là trong thời gian chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... là những yếu tố tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ thực tiễn cho thấy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh cần lưu ý, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương; thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả, tính thuyết phục; thường xuyên đổi mới phương thức, đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đối ngoại; phân giới cắm mốc; tuyên truyền biển, đảo... và các nội dung tuyên truyền trọng tâm. Trước mắt là tập trung triển khai, tham mưu các nội dung công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để hình thành “điểm nóng”. Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phải có sức thuyết phục; kết hợp giữa xây và chống, chống và xây; kiên định mục tiêu lý tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Ba là, đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học, công nghệ và môi trường; y tế và các vấn đề xã hội... góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người và tiềm lực khoa học của tỉnh Thái Nguyên. Tăng cường chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bốn là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội. Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Năm là, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo động lực quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, có trình độ chuyên môn và phương thức hoạt động khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) diễn ra trong thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là dịp để mỗi cán bộ trong ngành khắc ghi công ơn của các thế hệ đi trước - những người đã đặt nền móng cho sự hình thành và lớn mạnh của ngành Tuyên giáo tỉnh.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành, tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo toàn tỉnh sẽ luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nghiên cứu, học tập, trao dồi kiến thức nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh vươn tới tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải
(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:642 | lượt tải:139

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:552 | lượt tải:190

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:613 | lượt tải:153

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:8440 | lượt tải:2168

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:8549 | lượt tải:1996

Thống kê website

  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay9,514
  • Tháng hiện tại104,887
  • Tổng lượt truy cập11,360,178
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây