Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ góp phần đảm bảo an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ năm - 23/04/2020 06:18   Đã xem: 521   Phản hồi: 0

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

      Trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng đã và đang tích cực triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an trong thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, cấp ủy lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt chỉ đạo thống nhất, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, chính xác, hiệu quả góp phần bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
      Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảm bảo an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện với mục đích nâng cao bản lĩnh chính trị, thống nhất nhận thức,  hành động, đề cao ý thức trách nhiệm, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đảng ủy Công an tỉnh xác định: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Trong đó, đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
      Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, nhất là việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025… Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh, ý chí chiến đấu, thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong lực lượng.
Đảm bảo ANTT
Đảng ủy Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai
các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp trong lực lượng Công an tỉnh,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ngày 08/11/2019)
      Coi trọng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng; thường xuyên nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng nổi lên trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Đề ra nội dung hình thức, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng “sát, đúng, trúng” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động của Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh; thường xuyên thông tin tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin giả, sai sự thật, quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu, hoạt động của các thế lực phản động.
      Phát huy sức mạnh tổng hợp của các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, cổ động trực quan; xây dựng công trình chào mừng đại hội, tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tọa đàm, thi tìm hiểu, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, xem phim tư liệu… Tăng cường tin bài, thời lượng chương trình nhằm phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tuyên truyền sâu rộng gương “Người tốt, việc tốt” và những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
      Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; qua đó quán triệt các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội nắm chắc tình hình dư luận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; báo cáo cấp ủy để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh. Kịp thời thông tin diễn biến của đại hội, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương chào mừng đại hội; tổ chức thông báo nhanh kết quả đại hội và các hoạt động chào mừng thành công của đại hội... Từ đó, giúp định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, góp phần tích cực vào thành công chung của đại hội đảng các cấp.
      Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn được lực lượng Công an tỉnh thực hiện gắn với các nội dung phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung, giải pháp chỉnh huấn, chỉnh quân trong toàn lực lượng Công an nhân dân; thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có tác phong, thái độ chưa chuẩn mực trong thi hành công vụ. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân; chú trọng kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chế độ trực ban, trực chiến; phòng, chống cháy nổ, nghiêm cấm uống rượu bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, giờ trực; việc chấp hành luật giao thông; vệ sinh công sở; tư thế, lễ tiết, tác phong văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với các lực lượng trực tiếp chiến đấu, cán bộ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
      Tin tưởng rằng việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cùng với sự đồng lòng quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đảm bảo an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Hà Quang Chiến (Công an tỉnh Thái Nguyên)
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:796 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:750 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:824 | lượt tải:191

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12673 | lượt tải:3120

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12709 | lượt tải:2879

Thống kê website

  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay20,314
  • Tháng hiện tại59,939
  • Tổng lượt truy cập15,037,688
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây