Tuyên giáo Thái Nguyên qua những chặng đường

Thứ tư - 29/07/2020 23:14   Đã xem: 530   Phản hồi: 0

      1. Công tác tuyên giáo góp phần thành lập cơ sở Đảng, phát triển phong trào cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân Thái Nguyên
      Để đối phó và đàn áp lại cao trào cách mạng 1930 - 1931 do Đảng lãnh đạo, thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng. Nhiều tổ chức của Đảng tan vỡ, nhiều đảng viên bị giam giữ, giết hại. Nhằm tránh sự truy nã của địch, một số đảng viên cộng sản ở Hà Nam, Thái Bình lánh lên Thái Nguyên, chờ dịp tiếp tục hoạt động. Các đồng chí Vũ Hưng và Nguyễn Đình Chiêm từ Hà Nam lên Định Hóa, trong vai người đi làm thuê, thợ cắt tóc, người bán thuốc lào... qua lại các làng, xã, tuyên truyền cho nhân dân hiểu nguyên nhân tình cảnh bị áp bức, bóc lột, lầm than; vận động nhân dân đoàn kết, đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản lật đổ ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến. Các đồng chí đã xây dựng được một số cơ sở quần chúng trung kiên ở Bộc Nhiêu, Quán Vuông.
      Sau Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I (3/1935), thực hiện chủ trương của Trung ương, trên cơ sở quan hệ gia tộc họ Đường ở Long Châu (Trung Quốc) và Thái Nguyên, Chi bộ hải ngoại của Đảng tại Long Châu cử đồng chí Đặng Tùng về La Bằng (Đại Từ, Thái Nguyên) đến nhà ông Đường Văn Hon và được gia đình đón tiếp chu đáo. Qua lao động, giao tiếp với gia đình và từng bước mở rộng quan hệ với nhân dân địa phương, đồng chí Đặng Tùng đã tuyên truyền, cảm hóa, tổ chức một số quần chúng tích cực thành lập Hội tương tế, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, tiến tới nghe đọc báo công khai của Đảng và Mặt trận Dân chủ, tham gia đấu tranh chống sưu cao, thuế nặng, chống bắt phu... Sau một quá trình hoạt động, cuối năm 1936, Đặng Tùng tổ chức kết nạp các đồng chí Đường Nhất Quý, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.
Cũng từ mối quan hệ của gia tộc họ Đường, đồng chí Đặng Tùng sang xã Phú Thượng (Võ Nhai, Thái Nguyên), tiếp tục tuyên truyền, vận động, rèn luyện, thử thách và đầu năm 1937 kết nạp 3 thanh niên trong xã là Chu Văn Tấn, Nông Văn Cần, Lục Văn Đủ vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây là cơ sở thứ 2 của Đảng được thành lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
      Với vị trí quan trọng, cùng với phong trào cách mạng và cơ sở chính trị phát triển, vững vàng, Võ Nhai được nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn, Nguyễn Văn Minh...qua lại, hoạt động. Tại đây các đồng chí đã tổ chức các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ và quần chúng giác ngộ. Trung tuần tháng 6/1941, thực dân Pháp tổ chức bao vây căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai hòng bắt cho được các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng, trong đó có Tổng Bí thư Trường Chinh dự Hội nghị Trung ương 8 ở Pác Bó về qua đây. Quân và dân Bắc Sơn - Võ Nhai đã mưu trí, dũng cảm chặn đánh địch và đưa đường cho các đồng chí về xuôi an toàn. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được phân công ở lại truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, chỉ đạo giữ vững phong trào cách mạng. Trên cơ sở đó, ngày 15/9/1941, tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Trung đội Cứu quốc quân II được thành lập. Đây là một trong những đơn vị tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay.
      Tháng 6/1942, Chi bộ “Căng” Bá Vân (xã Bình Sơn, thành phố Sông Công hiện nay) được thành lập. Chi bộ ra báo Dòng Sông Công; tổ chức các hoạt động văn nghệ dịp lễ, Tết...góp phần giác ngộ số tù thường phạm, binh lính người Việt Nam và quần chúng các vùng lân cận, kể cả thị xã Thái Nguyên đến xem; tranh thủ lúc ra ngoài “Căng” tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, gây dựng cơ sở ra các xã Tân Cương, Thịnh Đức, Bá Xuyên, Mỏ Chè, Tân Quang...
Tại phía nam của tỉnh, từ giữa năm 1942, phong trào cách mạng ở Phổ Yên, Phú Bình phát triển mạnh mẽ, đây là cơ sở để Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ chọn một số địa phương của 2 huyện này và huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xây dựng Khu An toàn 2 (ATK2). Tại đây, tài liệu, sách báo của Đảng được in ấn và phát hành phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8; hướng dẫn đấu tranh chính trị và chiến tranh du kích, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.
      Qua công tác tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thái Nguyên, đến cuối năm 1944, cơ sở cách mạng được xây dựng rộng khắp trong toàn tỉnh, tạo tiền đề vững chắc để phong trào cách mạng tỉnh Thái Nguyên phát triển hòa cùng phong trào cách mạng cả nước, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945. Ngày 20/8/1945, Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên được thành lập.
      2. Ngành tuyên giáo Thái Nguyên góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
      Sau ngày giành được chính quyền, tổng số đảng viên trong toàn tỉnh có hơn 40 đồng chí, sinh hoạt ở nhiều chi bộ chịu sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Ban cán sự đảng tỉnh Bắc Giang. Trong bối cảnh thù trong, giặc ngoài, nhiều khó khăn, thử thách ấy, giữa tháng 9/1945, Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tổ chức tại xóm Trường Xô (xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương) nghe công bố Nghị quyết của Xứ ủy Bắc Kỳ thành lập Đảng bộ và  chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Từ lúc này, hoạt động của Đảng bộ nói chung, công tác tuyên giáo nói riêng có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh.
      Sau khi được thành lập, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Thái Nguyên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh triển khai các phong trào, các hoạt động diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, góp phần bảo đảm cho Trung ương Đảng, Bác Hồ và các cơ quan Trung ương đến Thái Nguyên ở, làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
      Thực hiện chủ trương của Trung ương về việc Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán, từ giữa tháng 11/1945, các tổ chức đảng trong tỉnh rút vào hoạt động bí mật. Tại thị xã Thái Nguyên, Hội văn hóa Mác xít được thành lập. Ở các huyện, Ủy ban Tuyên truyền chủ nghĩa Mác cũng lần lượt ra đời. Thông qua hoạt động của các tổ chức này, một số tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin và tờ báo Sự thật - cơ quan ngôn luận của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, được phổ biến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Từ giữa tháng 12/1946, không chỉ ở thị xã, thị trấn mà cả ở các bản làng xa xôi, trên đường làng, ngõ xóm nơi đông người qua lại, xuất hiện nhiều khẩu hiệu nói lên ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn dân ta. Nhờ vậy, các tổ chức đảng trong tỉnh vẫn được củng cố, phát triển và giữ vững vai trò lãnh đạo; công tác kết nạp đảng viên được tăng cường, đến Đại hội I - tháng 8/1947, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có hơn 1.500 đảng viên, 6 tháng đầu năm 1948 kết nạp được 371 đảng viên. Trong giai đoạn này, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đóng góp tích cực, cùng quân dân Việt Bắc đánh bại cuộc tấn công Thu - Đông 1947 của giặc Pháp.
      Quý I/1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được thành lập. Ngay sau khi thành lập, Ban Tuyên huấn tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua ái quốc và chỉ thị của Tỉnh ủy về đại hội các tổ chức đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II. Trong năm 1948, Ban Tuyên huấn mở 5 lớp bồi dưỡng cho 180 cán bộ, phần lớn là bí thư chi bộ xã, đồng thời giúp cấp ủy huyện mở 82 lớp bồi dưỡng cho 1.350 cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đầu năm 1949, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được tách thành 2 ban: Ban Tuyên truyền và Ban Huấn học. Góp phần thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Trung ương về mở Chiến dịch Biên giới, ngành tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên tập trung tuyên truyền tổng động viên nhân lực, vật lực, sửa chữa cầu đường phục vụ Chiến dịch và sẵn sàng chiến đấu; cùng quân, dân Thái Nguyên tham gia đánh bại chiến dịch Phôcơ của giặc Pháp tấn công lên Thái Nguyên.
      Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV (4/1951), Tỉnh ủy sáp nhập Ban Tuyên truyền và Ban Huấn học thành Ban Tuyên huấn. Ban đã tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951); tuyên truyền việc Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam. Cuối năm 1951, Tỉnh ủy quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh. Ban Tuyên huấn được giao nhiệm vụ cùng với Trường xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, huấn luyện cán bộ. Trong 3 năm (1952-1954), Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tập trung tham mưu, giúp Tỉnh ủy lãnh đạo công tác chỉnh Đảng, chỉnh huấn; giảm tô, cải cách ruộng đất; động viên nhân lực, vật lực chi viện chiến trường. Với những cố gắng của đội ngũ cán bộ trong Ngành, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cùng với toàn Đảng, toàn dân làm nên chiến thắng Điên Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
      3. Công tác tuyên giáo đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội
      Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tích cực phục vụ nhiệm vụ cải cách ruộng đất và sửa sai, tuyên truyền việc thành lập Khu Tự trị Việt Bắc, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai ở miền Nam. Trước yêu cầu mới của cách mạng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo thống nhất và chặt chẽ của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, ngày 2/8/1960, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - thay cho Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, là “cơ quan có trách nhiệm giúp Tỉnh ủy nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện đường lối, phương châm và chính sách lớn về các mặt công tác tuyên truyền, huấn luyện, báo chí, xuất bản, giáo dục, nghệ thuật...”. Giai đoạn này, công tác tuyên giáo được tiến hành sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phục vụ quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965, góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những khu công nghiệp của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
      Ngày 25/8/1962, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 29-NQ/TU chuyển tờ “Tin Thái Nguyên” thuộc Ủy ban hành chính tỉnh thành Báo Thái Nguyên là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp Tỉnh ủy trong chỉ đạo nội dung Báo. Cùng với báo chí, công tác truyền thanh của tỉnh cũng được đầu tư nhân lực, trang bị hệ thống máy móc, dây, loa phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân trong tỉnh. Công tác văn hóa, văn nghệ quần chúng cũng được chú trọng. Đoàn Văn công và Đoàn Cải lương Quyết Tiến của tỉnh, ngoài những buổi biểu diễn tại rạp, thường xuyên cùng với các đội chiếu bóng lưu động đến các vùng, miền trong tỉnh phục vụ đồng bào.
      Cũng trong giai đoạn này, thực hiện Thông tri số 91-TT/TW ngày 18/9/1962 của Ban Bí thư Trung ương, ngày 6/10/1962, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 33-NQ/TU thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Thái Nguyên với nhiệm vụ: sưu tầm, tổ chức lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn kiện về lịch sử Đảng; nghiên cứu, biên soạn các vấn đề về lịch sử đảng bộ địa phương, tiến tới soạn thảo cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
      Từ ngày 1/7/1965, hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Thái được thành lập. Ngày 17/10/1965, máy bay Mỹ ném bom, bắn phá khu vực cầu Gia Bảy và xóm Xuân Quang, xã Gia Sàng (thành phố Thái Nguyên) gây thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa. Công tác tuyên giáo tập trung làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, rút kinh nghiệm, nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác phòng không nhân dân, sẵn sàng đánh trả máy bay địch, đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân Thái Nguyên cùng cả nước chống lại chiến lược ‘Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.
      Vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam từ trần. Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; biến đau thương thành hành động cách mạng, quyết tâm thực hiện Di chúc của Người.
      Từ cuối năm 1970, công tác tuyên giáo tập trung triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Thái lần thứ I và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, học tập gương người tốt, việc tốt; động viên thanh niên tòng quân đánh giặc; cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân sát cánh cùng lực lượng phòng không đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ trên địa bàn Bắc Thái; tích cực khôi phục, phát triển kinh tế, cùng cả nước đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
      4. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
      Trong 10 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-1985), công tác tuyên giáo tích cực góp phần khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; chi viện sức người, sức của tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Năm 1984, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Thái Nguyên chuyển thành Tổ Nghiên cứu Lịch sử Đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
      Sau Đại hội VI của Đảng (12-1986), ngành tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên tích cực hoạt động phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Cuối năm 1987, Tổ Nghiên cứu Lịch sử Đảng sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gọi là Bộ phận nghiên cứu Lịch sử Đảng. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, công tác tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền ổn định tình hình tư tưởng, tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Đại hội VII thông qua.
      Từ 1/1/1997, 2 tỉnh và 2 Đảng bộ Thái Nguyên, Bắc Kạn được tái lập, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đưa Thái Nguyên cùng cả nước vững bước vào thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong thời gian này, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có nhiều thay đổi theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Năm 1999 Bộ phận nghiên cứu Lịch sử Đảng chuyển thành Phòng Lịch sử Đảng. 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều có ban tuyên giáo cấp ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đều thành lập ban tuyên giáo, tuyên huấn; ban tuyên giáo các đảng ủy cơ sở hoạt động ngày càng nề nếp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy, từ tháng 4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 4 phòng trực thuộc: Tổng hợp, Thông tin - Tuyên truyền, Khoa giáo - Văn hóa, văn nghệ, Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng.
CBCC BTGTU
Tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tháng 7/2020)
      Sau hơn 30 năm - từ ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo Thái Nguyên đã đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế, đạt được những thắng lợi bước đầu có ý nghĩa quan trọng. Năm 2019, 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9%; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người đạt 83,5 triệu đồng (kế hoạch là 83 triệu đồng); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 743.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2018 (kế hoạch là 11%); giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 27,63 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2018 (kế hoạch là 10%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.632 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là 13 xã, đạt kế hoạch đề ra... Tính đến 2020, toàn tỉnh có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị: thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 560/680 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 82,35%, vượt 2,35% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra); 100% các xã có trạm y tế, trong đó có 170/178 (96,1%) xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.
      Sự đóng góp của công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, nổi bật là:
      + Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
      + Củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
      + Góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương của các cấp ủy; không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
       + Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam.
      Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX.
      Kỉ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp ôn lại quá trình ra đời, trưởng thành và những thành tựu của ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên; rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo của tỉnh phát huy truyền thống, ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Hà Minh Lợi
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:796 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:750 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:824 | lượt tải:191

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12674 | lượt tải:3120

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12710 | lượt tải:2879

Thống kê website

  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay20,940
  • Tháng hiện tại60,679
  • Tổng lượt truy cập15,038,428
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây