Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

Thứ tư - 20/03/2019 20:54   Đã xem: 4775   Phản hồi: 0

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình, trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Nguyên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, triển khai nhiều biện pháp kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” (DBHB) trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  Để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xác định: trước hết, phải coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện chủ trương đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các đơn vị học tập đầy đủ, có chất lượng các chuyên đề giáo dục chính trị; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về tăng cường công tác tư tưởng, văn hoá và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động DBHB của các thế lực thù địch trong giai đoạn mới. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; thường xuyên đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT tỉnh.
Bộ CHQS tỉnh thường xuyên giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị
Bộ CHQS tỉnh thường xuyên giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị
Bộ CHQS tỉnh đã luôn chủ động xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng; tích cực nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề đấu tranh chống DBHB sát với tình hình thực tiễn hoạt động của LLVT tỉnh, để đưa vào tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội. Cấp ủy, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã chủ động gắn kết chặt chẽ nội dung, chương trình giáo dục cơ bản với việc tổ chức học tập các chuyên đề và yêu cầu thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc chế độ cung cấp thông tin hằng tháng sát với tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT tỉnh,… Năm 2018, LLVT tỉnh đã tổ chức quán triệt 9 chuyên đề về đấu tranh chống âm mưu DBHB theo đúng quy định của trên và các chuyên đề phòng, chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về các vấn đề quốc tế, trong nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; kết hợp tốt giữa yêu cầu giải quyết về số lượng với nâng cao chất lượng và kiện toàn cơ cấu đội ngũ, phù hợp với quá trình điều chỉnh lực lượng của các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh; các bước triển khai thực hiện luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc: cấp ủy đảng trực tiếp, thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; mọi vấn đề liên quan đến công tác cán bộ đều được dân chủ bàn bạc và tập thể cấp ủy quyết định. Các trường hợp điều chuyển về cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật được phải được thẩm định, xét duyệt. Nhờ đó, chất lượng chính trị của LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng…; duy trì nền nếp chế độ giao ban với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Các cấp luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm, tặng quà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách,… Những việc làm thiết thực đó đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với LLVT tỉnh.
Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN yêu cầu có bước phát triển mới; mặt khác, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động DBHB với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Để tăng cường đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hơn nữa trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của quân đội và đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không ngừng hoàn thiện lối sống trung thực, giản dị, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, làm theo; tăng cường hiệu lực lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với cuộc đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới. Cấp uỷ các cấp phải thực sự chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị, tạo tiền đề vững chắc cho đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng trong LLVT tỉnh, bảo đảm ổn định tư tưởng trong mọi tình huống; góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị./.
Đức Thúy (Bộ CHQS tỉnh)
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:505 | lượt tải:127

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:453 | lượt tải:174

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:482 | lượt tải:135

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:7651 | lượt tải:2010

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:7741 | lượt tải:1865

Thống kê website

  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay16,423
  • Tháng hiện tại380,210
  • Tổng lượt truy cập10,252,818
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây