Khẳng định vai trò công tác tuyên truyền đối với phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm - 31/01/2019 02:13   Đã xem: 2845   Phản hồi: 0

Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ở địa phương, sau khi có Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khoá X về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” và Hướng dẫn thực hiện số 87-HD/BTGTW, ngày 09/10/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Qua 10 năm triển khai, công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Ky ket phoi hop voi UBND tinh
Đ/c Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đ/c Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả quan trọng trước hết là nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa quy chế phối hợp để triển khai thực hiện; vai trò, vị trí chủ trì của ban tuyên giáo các cấp, trách nhiệm của UBND và các cơ quan chuyên môn trực thuộc trong công tác tuyên truyền được nâng lên. Các cấp, các ngành xác định rõ hơn vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong quá trình triển khai các dự án, công trình trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề dân sinh..., góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc trong nhân dân, ngăn chặn và hạn chế xảy ra điểm nóng về “tư tưởng” của nhân dân.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, hằng năm, ban tuyên giáo các cấp xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác phối hợp tuyên truyền được triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo như: tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên tập nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đăng trên bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tham khảo cho báo cáo viên, trang thông tin điện tử… Ban tuyên giáo các cấp tham gia thẩm định hàng chục nghìn khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, phim tài liệu, video clip... về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội; tham gia, góp ý dưới góc độ công tác tư tưởng vào việc xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch của địa phương…
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân với UBND tỉnh; ký kết chương trình phối hợp công tác với Công an tỉnh thực hiện định hướng tư tưởng, hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh chống ấm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh. Ngoài ra, Ban đã chủ động phối hợp với một số sở, ngành thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị…
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề xuất và thực hiện nghiêm nội dung phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo các kế hoạch, chương trình đã ký kết; lựa chọn các nội dung phối hợp tuyên truyền phù hợp theo ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền; lắng nghe ý kiến tổng hợp, góp ý của cơ quan tuyên giáo về việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, dự án, đề án lớn; biểu dương kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong lao động, học tập và công tác, nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc…
Bên cạnh công tác tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh cũng được tăng cường, chú trọng; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm về số lượng, cơ cấu và duy trì tổ chức giao ban trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ hằng tháng và đột xuất; trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tổ chức được 49 đợt điều tra dư luận xã hội với 51.000 phiếu về những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Thông qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; giúp có thêm căn cứ để các cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện những chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí được tăng cường chặt chẽ, hiệu quả. Thông qua việc theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí phản ánh có nội dung liên quan đến tỉnh hằng ngày, hằng tuần, nhiều vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm mà báo chí phản ánh đã được chỉ đạo, xử lý kịp thời. Từ tháng 8/2017, Thường trực Tỉnh ủy đã có thống báo kết luận giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo, xử lý thông tin báo chí; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành trên 200 văn bản, tổ chức làm việc trực tiếp với gần 30 lượt địa phương, đơn vị để xác minh, làm rõ, xử lý các vụ việc, thông tin báo chí phản ánh; tham mưu, chỉ đạo tổ chức họp báo để thông báo tình hình, chủ trương, biện pháp hoặc kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân khi có sự việc phát sinh, góp phần ổn định tình hình tư tưởng nhân dân, an ninh trật tự xã hội.
Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư khoá X trên địa bàn tỉnh đã được đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, địa phương được chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân được đẩy mạnh; quá trình giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được chú ý, tăng cường... Từ đó, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể: trong giai đoạn từ 2010 - 2017, Thái Nguyên luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm cao hơn so với bình quân chung cả nước. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,5%; tổng thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu trên 25 tỷ USD và giá trị sản xuất công nghiệp trên 670 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người 77,7 triệu đồng/người/năm; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ; nhân dân tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận, tạo không khí thi đua trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị…Kết quả trên đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương, giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, tạo sự ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, mạnh, vững chắc./.
Ngọc Thơm
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:795 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:747 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:820 | lượt tải:190

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12538 | lượt tải:3081

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12580 | lượt tải:2849

Thống kê website

  • Đang truy cập134
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm133
  • Hôm nay8,424
  • Tháng hiện tại8,424
  • Tổng lượt truy cập14,986,173
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây