Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh

 04:50 28/06/2020

Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 đã chỉ rõ: công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Phát huy vai trò công tác tuyên truyền trong thực hiện phong trào “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

 23:58 01/06/2020

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên không ngừng phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, từng bước nâng cao. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát năm 2019, toàn tỉnh vẫn còn 14.341 hộ nghèo (chiếm 4,35%), tập trung chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Với trách nhiệm, tình cảm và truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, chăm lo đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống thông qua việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo, đặc biệt là phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới

 12:52 25/05/2020

Thái Nguyên là tỉnh không có biển, đảo nhưng những năm qua, cán bộ và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, dõi theo và có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo quê hương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam.

Thái Nguyên tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

 21:11 24/05/2020

Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta dành sự ưu tiên đặc biệt.Kết quả của việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam những năm qua đã mang lại nhiều thành tựu to lớn, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.Xác định bình đẳng giới là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyênđặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, đặc biệt là việc thực hiệnChiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Tuổi trẻ Thái Nguyên chủ động, tích cực ngăn chặn, chống lại sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại

 00:12 21/05/2020

Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” (Chỉ thị số 46-CT/TW) đã nhận định “nhiều sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc”. Chính vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị, qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, làm chủ tương lai đất nước. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội

 00:01 16/05/2020

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có hàng trăm lễ hội truyền thống gắn với tập quán sinh hoạt, di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ thuật.Trong đó, có một số lễ hội dân gian và lễ hội lịch sử cách mạng tiêu biểu như: Lễ hội Xuống Đồng (thị xã Phổ Yên), Lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối (huyện Phú Bình), Lễ hội Núi Văn - Núi Võ (huyện Đại Từ), Lễ hội Đền Đuổm (huyện Phú Lương), Lễ hội Lồng Tồng (huyện Định Hóa), Lễ hội Chùa Hang (thành phố Thái Nguyên)... Tuy số lượng không nhiều nhưng những lễ hội này có vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và thu hút đông đảo sự tham gia của người dân.

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên quê hương Định Hóa

 12:37 20/05/2020

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững là mục tiêu, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đòi hỏi mỗi người, mỗi gia đình, từng cấp, từng ngành, từng đoàn thể, tổ chức xã hội cùng nhau phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình phát triển toàn diện.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng chống tham ô, lãng phí trong Đảng, Nhà nước ta hiện nay

 06:41 19/05/2020

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, quản lý đất nước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham ô, lãng phí trong Đảng, Nhà nước. Muốn vậy, việc vận dụng sáng tạo, có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí được coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

 06:29 23/04/2020

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là chương trình có mục tiêu toàn diện, tổng hợp nhằm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, cải biến sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội nông thôn và nông dân.

Những kết quả nổi bật sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại huyện Định Hóa

 00:30 08/04/2020

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Định Hóa đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thái Nguyên: Tiếp tục hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân

 04:17 07/04/2020

Thời gian qua, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã giành nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tạo nền tảng vững chắc để Thái Nguyên tiếp tục hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

 05:18 02/04/2020

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong những năm qua. Hằng năm, Chính phủ đã ban hành và quyết liệt triển khai nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các Bộ, ngành, địa phương ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chủ động và tích cực hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

 23:32 31/03/2020

Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hiệu quả của việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

 05:52 10/02/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh đã triển khai sâu, rộng phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội và đã được kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

 22:50 04/12/2019

Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cấp bách, trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020”, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trong tỉnh đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của công tác phòng, chống tham nhũng và đã đạt được những kết quả tích cực.

Tỉnh Thái Nguyên: Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục

 12:01 04/08/2019

Cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển toàn diện giáo dục và là những người có trách nhiệm thực hiện thành công các chương trình giáo dục; chịu trách nhiệm trong lập kế hoạch, tổ chức và đưa ra các chiến lược giáo dục cũng như phát triển nguồn lực của một tổ chức; giúp cho hoạt động của nhà trường đi vào kỷ cương, nền nếp, góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên: gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 04:00 06/08/2018

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4) có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cũng là sự thể hiện sinh động việc Chỉ thị 05-CT/TW đã đi vào cuộc sống.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh

 11:57 03/08/2018

Công tác học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX

 02:54 27/06/2018

Thái Nguyên là tỉnh có bề dày lịch sử cách mạng, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên có truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thủy chung một lòng với cách mạng, với Đảng. Bởi vậy, việc nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử đảng bộ các địa phương, đơn vị trong tỉnh luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần hun đúc truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó có hành động thiết thực trong việc bảo vệ, xây dựng quê hương Thái Nguyên. Những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương của tỉnh Thái Nguyên được triển khai tích cực, sâu rộng và đạt nhiều kết quả.

Phóng sự

Hình ảnh hoạt động

anh4.jpg anh1.jpg anh2.jpg anh3.jpg

Thống kê website

  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay4,574
  • Tháng hiện tại32,617
  • Tổng lượt truy cập2,902,089

Tư liệu - Văn kiện

Số 4282-CV/BTGTU

V/v đề nghị tham gia giải cầu lông truyền thống ngành Tuyên giáo mở rộng năm 2020

Lượt xem:12 | lượt tải:7

Số 4275-CV/BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2020

Lượt xem:10 | lượt tải:5

Số 4268-CV/BTGTU

Mời dự Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và tổng kết Giải thưởng sáng tác, quảng bá...

Lượt xem:15 | lượt tải:8

Số 4267-CV/BTGTU

Định hướng công tác văn hóa, văn nghệ quý III/2020

Lượt xem:11 | lượt tải:5

Số 106-HD/BTGTU

Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Lượt xem:20 | lượt tải:17
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây