Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Thứ hai - 27/11/2017 20:37   Đã xem: 948   Phản hồi: 0

Ngày 22/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6).

HN TW6
Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Việc ban hành kế hoạch nhằm thống nhất về nội dung, đối tượng, phương thức, thời gian tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trong toàn tỉnh. Thông qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề ra.
Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 phải được chuẩn bị chu đáo, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các cấp cho phù hợp. Đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, thảo luận để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.
Kế hoạch của cấp ủy phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị Trung ương 6, bám sát kế hoạch của cấp ủy cấp trên và phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo điều kiện thực hiện.
Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.
Về việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến điểm cầu tại tỉnh và 9 huyện, thành phố, thị xã kết nối với Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 29, 30/11/2017. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy còn lại tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho cán bộ chủ chốt; thời lượng 1,5 ngày và hoàn thành trong tháng 12/2017. Các cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho toàn thể cán bộ, đảng viên; thời thời lượng 1,5 ngày và hoàn thành trong tháng 01/2018.
Báo cáo viên: đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp là người chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ở địa phương, đơn vị mình; trực tiếp quán triệt hoặc phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ cấp ủy quán triệt Nghị quyết (trường hợp đặc biệt, có thể mời báo cáo viên cấp trên).
Về xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch của tập thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và bám sát tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo điều kiện thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
Cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đều phải viết thu hoạch cá nhân (yêu cầu viết tay). Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; đặc biệt là đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bài viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên cơ sở lưu tại cấp ủy cơ sở; của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện lưu tại ban tuyên giáo cùng cấp. Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, thì không phải viết thu hoạch cá nhân.
Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, các chi bộ đưa vào sinh hoạt thường kỳ và tổ chức ít nhất 1 lần sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; thời gian thực hiện trong quý I/2018.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến đoàn viên, hội viên; tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 bằng các hình thức phù hợp, thông qua các hội nghị, toạ đàm, sinh hoạt tập thể…; thời gian thực hiện trong tháng 01/2018. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phù hợp.
Về tổ chức thực hiện: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu các văn bản của Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ở các địa phương, đơn vị theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí bí thư cấp ủy, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch của cá nhân người đứng đầu và viết thu hoạch một cách nghiêm túc, thiết thực, không qua loa, hình thức...
Các đảng bộ trực thuộc tỉnh, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
Huy Hoàng

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay12,823
  • Tháng hiện tại109,085
  • Tổng lượt truy cập13,525,939
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây