Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền tạo tiền đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ tư - 14/07/2021 03:57   Đã xem: 1246   Phản hồi: 0

Nghị quyết, chỉ thị là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”.

     Như vậy, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai chỉ thị, nghị quyết là khâu đầu tiên, quan trọng, vừa là nhiệm vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng; tạo tiền đề bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
     Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, những năm qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực; có nhiều đổi mới về hình thức tổ chức học tập, phương pháp truyền đạt, việc quản lý chất lượng học tập và công tác tuyên truyền nghị quyết… Ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết; trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
image 20210714150104 1
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
điểm cầu tại Huyện ủy Võ Nhai (ngày 27, 28/3/2021)
     Thời gian gần đây, Thái Nguyên đã tích cực triển khai học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đến cấp cơ sở ở nơi có đủ điều kiện. Điển hình như đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vừa qua, Thái Nguyên tổ chức được 64 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức; trong đó: 3 điểm cầu tại Tỉnh ủy, 17 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 44 điểm cầu cấp cơ sở. Tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập tại các điểm cầu toàn tỉnh là gần 9.700 đại biểu. Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc, do điều kiến diễn biến mới của dịch Covid-19, để đảm bảo tiến độ, một số đảng bộ cơ sở đã linh hoạt, sáng tạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đa số các đảng bộ có tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%, một số đảng bộ có tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%.
     Có thể thấy, việc tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vừa đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, được triển khai đồng loạt trong Đảng bộ tỉnh; vừa đảm bảo chất lượng, phù hợp từng đối tượng. Hơn nữa, đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương mở rộng thêm thành phần; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những người đã tham gia vào quá trình soạn thảo chỉ thị, nghị quyết quán triệt, triển khai; có điều kiện hiểu sâu hơn nội hàm của nghị quyết, tạo sự tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết.
     Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các địa phương, đơn vị; tổ chức nhiều hội thi tuyên truyền về nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tham mưu tổ chức các Cuộc thi báo chí Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp đoàn, hội tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên, Nhân dân các dân tộc, tôn giáo bằng các hình thức, phương pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết và việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; tích cực tham gia các cuộc thi, giải thưởng báo chí về xây dựng Đảng.
     Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, tạo tiền đề đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy đảng cần quan tâm một số giải pháp cụ thể như sau:
     Một là, người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị.
     
Hai là, công tác tổ chức học tập, quán triệt cần được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, hiệu quả. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và mở rộng đối tượng tham gia, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới; khắc phục sự khô cứng, hình thức trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.
     Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
     Bốn là, tiếp tục quán triệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy tối đa tinh thần tự học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng cách cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc hướng dẫn cách khai thác các văn kiện, tài liệu trên các trang thông tin điện tử, báo chí... Coi việc tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại đảng viên hằng năm.
     Năm là, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên các cấp để thực hiện hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức các cuộc thi, hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Đảng; đây là điều kiện tốt để các báo cáo viên rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới./.
Nguyễn Lan


 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay13,795
  • Tháng hiện tại110,057
  • Tổng lượt truy cập13,526,911
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây