Tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX

Thứ tư - 27/06/2018 02:54   Đã xem: 824   Phản hồi: 0

Thái Nguyên là tỉnh có bề dày lịch sử cách mạng, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên có truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thủy chung một lòng với cách mạng, với Đảng. Bởi vậy, việc nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử đảng bộ các địa phương, đơn vị trong tỉnh luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần hun đúc truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó có hành động thiết thực trong việc bảo vệ, xây dựng quê hương Thái Nguyên. Những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương của tỉnh Thái Nguyên được triển khai tích cực, sâu rộng và đạt nhiều kết quả.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 15-CT/TW), Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 31/12/2002 “Về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử các ngành trong tỉnh”. Chỉ thị số 17-CT/TU nêu rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử các ngành trong tỉnh. Đồng thời, giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Tỉnh uỷ lãnh đạo công tác này.  Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và Chỉ thị số 17-CT/TU, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí, tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, đơn vị.
Sau Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW (tổ chức ngày 02/3/2008), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử các ngành trong tỉnh những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt và khắc phục được những hạn chế trong công tác lịch sử của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020” (dưới đây viết tắt là Đề án số 04); đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong toàn tỉnh.
tahi nguyên 17 57 51 777

Đ/c Lê Văn Tuấn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tinh ủy trao giải cho các tập thể đoạt giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)” 
Nhờ sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, số lượng và chất lượng các cuốn sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các địa phương, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tăng lên rõ rệt.
Ở cấp tỉnh: đã nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đến năm 2000; biên soạn và xuất bản cuốn “Từ điển Thái Nguyên”; đang triển khai nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1936 - 2016”; “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Nguyên”; “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945 - 2020”; “Biên niên Lịch sử Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 1936 - 2016”, “Đại đội 915 - Khúc tráng ca bất tử”. Có 16/36 sở, ban, ngành cấp tỉnh đã xuất bản được sách, tài liệu lịch sử.
Ở cấp huyện: 9/9 huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ cấp huyện đến năm 1990. Hiện nay, có 3/9 địa phương (thành phố Sông Công, huyện Đại Từ, huyện Phú Lương) đã biên soạn bổ sung, xuất bản lịch sử đảng bộ đến năm 2015; hầu hết các đảng bộ cấp huyện còn lại đang triển khai nghiên cứu, biên soạn bổ sung. Có 10/54 tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đã triển khai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản tài liệu, sách lịch sử truyền thống.
Ở cấp xã: 128/180 xã, phường, thị trấn của tỉnh hoàn thành việc biên soạn,
xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương.
Nhìn chung, các cuốn sách lịch sử đã biên soạn và xuất bản có chất lượng tốt, đảm bảo tính khoa học, tính đảng, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng.
Để nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn các cuốn sách lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, trong đó có tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 372-QĐ/TU, ngày 24/02/2016 “Về việc ban hành quy định thẩm định bản thảo lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị; lịch sử truyền thống cách mạng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên” (viết tắt là Quy định số 372). Từ khi có Quy định số 372, các cuốn sách lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống cách mạng của ngành, đơn vị trước khi xuất bản đều phải thẩm định ở cấp tỉnh. Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 42 Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, 37 bản thảo đã được thông qua (trong đó 25 bản thảo đã được cấp phép xuất bản), 5 bản thảo không được thông qua do chất lượng không đạt yêu cầu. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tổ chức 5 Hội đồng thẩm định nhân vật lịch sử là người hoạt động cách mạng được ghi trong các cuốn sách lịch sử làm căn cứ công nhận chế độ Cán bộ Lão thành cách mạng và Cán bộ Tiền khởi nghĩa.
 Việc triển khai thực hiện Quyết định số 372-QĐ/TU đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng các cuốn sách lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống của các đơn vị. Nhờ thông qua Hội đồng thẩm định lịch sử cấp tỉnh, chất lượng biên soạn các cuốn lịch sử của địa phương, đơn vị được nâng cao, các sự kiện lịch sử được phản ánh khách quan, trung thực, tư liệu lịch sử đảm bảo tính chính xác, thống nhất những mốc sự kiện quan trọng với lịch sử của tỉnh, của đất nước.
Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương đã được cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện, với nhiều hình thức: treo pano, áp phích, khẩu hiệu, tranh, ảnh cổ động, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày ảnh, tư liệu; tổ chức các cuộc thi về lịch sử, Báo Thái Nguyên xây dựng chuyên mục “Dân ta phải biết sử ta”... Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)” với hơn 103.000 bài gửi dự thi, có tỷ lệ người dự thi cao nhất trong các cuộc thi tìm hiểu do tỉnh tổ chức (gần 10% dân số). Ngoài ra, có nhiều Đảng bộ, đơn vị trong tỉnh cũng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử như: Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ huyện Đại Từ, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn,... Việc tuyên truyền lịch sử trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh cũng được thực hiện thường xuyên.
Phát huy những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tích cực hướng dẫn, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc tỉnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Đề án số 04 đã đề ra. Thời gian tới, Ban sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” trong toàn Đảng bộ tỉnh./.
                                       Hoàng Thị Hồng Hà
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:374 | lượt tải:115

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:378 | lượt tải:159

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:395 | lượt tải:117

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:6011 | lượt tải:1586

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:6136 | lượt tải:1508

Thống kê website

  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay14,947
  • Tháng hiện tại52,805
  • Tổng lượt truy cập9,327,552
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây