Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thái Nguyên

Thứ tư - 09/02/2022 03:26   Đã xem: 1164   Phản hồi: 0

Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân có vị trí đặc biệt quan trọng. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

     Dân tộc thiểu số (DTTS) Thái Nguyên chiếm 29,87% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung chủ yếu ở 5 huyện miền núi, vùng cao: Định Hoá, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ. Những năm qua, công tác dân tộc, miền núi có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: 12 xã của tỉnh ra khỏi tình trạng xã đặc biệt khó khăn; huyện Võ Nhai ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo - huyện 30a; 19/63 xã, 75/94 xóm đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; 65/100 xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, cao gấp ba lần bình quân chung của vùng DTTS và miền núi toàn quốc; xóa 76/76 xóm thiếu điện, “trắng điện” lưới quốc gia. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS và miền núi được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đời sống đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện. Niềm tin của đồng bào DTTS đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
     Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác dân tộc của tỉnh còn một số hạn chế tồn tại, đó là: Kinh tế vùng DTTS và miền núi phát triển còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, việc giảm nghèo chưa bền vững; một bộ phận người DTTS vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không tự vươn lên thoát nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; việc ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ chưa được đẩy mạnh. Bản sắc văn hoá truyền thống của một số cộng đồng DTTS đang đứng trước nguy cơ mai một dần. Những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở một số nơi. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế mặc dù đã được cải thiện nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn. Chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS ở các ngành, các cấp chưa cao. Vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự; tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc), bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới trong đồng bào DTTS trên một số địa bàn vùng vúi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn xảy ra.
     Thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, đồng thời quan tâm chỉ đạo sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Với mục đích, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được các cơ quan đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, từng địa phương. Giai đoạn 2017 - 2021, các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức được 1.662 lớp tập huấn, hội nghị lồng ghép quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 188.698 lượt cán bộ, công chức, người lao động; in ấn, phát hành 152.585 cuốn tài liệu, tờ gấp về phòng, chống tham nhũng, bản tin tư pháp, tìm hiểu về Luật Trưng cầu ý dân, Bộ luật Dân sự,...
image 20220209152712 1
Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL
cho đồng bào DTTS  và miền núi tại  xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai
     Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến và tìm hiểu pháp luật như: Chuyên mục “Giải đáp - Phổ biến pháp luật”, “An ninh Thái Nguyên”, “Pháp luật và đời sống”, “An toàn giao thông”, “Văn bản chính sách mới” trên sóng phát thanh - truyền hình và báo in, báo điện tử,… Các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện đã thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự về công tác trợ giúp pháp lý; tuyên truyền về chính sách dân tộc của Đảng; công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực của các dân tộc thiểu số...), gắn với phát triển du lịch; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật.
     Hoạt động PBGDPL qua công tác xét xử của ngành Toà án ở địa phương được quan tâm thực hiện; thông qua việc xét xử công khai và lưu động các vụ án đã góp phần tích cực trong tuyên truyền, PBGDPL đến đồng bào DTTS và miền núi. Trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, toà án  đã quan tâm đến công tác hoà giải nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự trong nhân dân. Công tác hoà giải ở các thôn, xóm đã góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vướng mắc trong nhận thức về pháp luật và những tranh chấp trong cộng đồng người dân, giữ gìn tình cảm trong gia đình, đoàn kết, ngăn ngừa vi phạm, tội phạm, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 
     Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, trong thời gian tới Thái Nguyên sẽ quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:
     Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng DTTS và miền núi; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS, miền núi.
     Thứ hai, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng.
     Thứ ba, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật, biết tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
     Thứ tư, tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về PBGDPL; nắm bắt tình hình tư tưởng, nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của đồng bào DTTS và miền núi để lựa chọn hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL phù hợp, hiểu quả.
                                                                                           Hứa Thị Kiều Hoa

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay12,700
  • Tháng hiện tại108,962
  • Tổng lượt truy cập13,525,816
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây