Nông dân Thái Nguyên vững bước trên chặng đường mới

Thứ tư - 12/10/2022 22:28   Đã xem: 95   Phản hồi: 0

Ngày 14/10/1930, cách đây tròn 92 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam) được thành lập đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam.

Trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, lịch sử Hội Nông dân Việt Nam đã gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH của đất nước. Hội Nông dân Việt Nam từ Tổng Nông hội Đông Dương, Nông hội đỏ, Hội tương tế ái hữu, Hội Nông dân phản đế, Hội Nông dân cứu quốc, Hội Nông dân giải phóng miền Nam, Hội Liên hiệp nông dân tập thể đến Hội Nông dân Việt Nam ngày nay luôn một lòng sắt son theo Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
image 20221015092937 1
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023
Hội nghị tháng 10/1930, Đảng ta đã ra nghị quyết thành lập Tổng Nông hội Đông Dương dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Tuy nhiên, ở Thái Nguyên đến cuối năm 1930 các tổ chức của nông dân như Nông hội đỏ, Hội Nông dân phản đế chưa xuất hiện. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng được thành lập ở các xã La Bằng (Đại Từ), Phú Thượng (Võ Nhai)… và sự ảnh hưởng phong trào đấu tranh của nông dân các vùng lân cận, những cuộc đấu tranh của nông dân tỉnh Thái Nguyên diễn ra phong phú, linh hoạt, từ đấu tranh đòi những quyền lợi kinh tế cụ thể đến đấu tranh đòi cải thiện dân sinh, dân chủ, tự do.
Tháng 5/1941, Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về đoàn kết toàn dân tộc, xác định: Nông hội từ nay gọi là Việt Nam Nông dân cứu quốc hội (Hội Nông dân cứu quốc) với tôn chỉ mục đích là liên hiệp hết thảy các hạng nông dân yêu nước để bênh vực quyền lợi hằng ngày cho nông dân và cùng với các đoàn thể khác chuẩn bị đánh Pháp, đuổi Nhật giành độc lập cho nước Việt Nam. Tuy nhiên, đến tháng 10/1948, Hội mới có tổ chức thống nhất từ tỉnh xuống cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và Hội Nông dân cứu quốc, giai cấp nông dân Thái Nguyên đã có những đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất nước nhà. Để giai cấp nông dân trong cả nước có một tổ chức thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, ngày 27/9/1979 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 78-CT/TW về việc tổ chức Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam (hiện nay là Hội Nông dân Việt Nam). Theo đó, Hội Liên hiệp Nông dân tập thể tỉnh Bắc Thái được thành lập và tiến hành tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nông dân tập thể tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) lần đầu tiên (ngày 27 - 28/5/1980). Đến tháng 5/1984 Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Nông dân tập thể tỉnh Bắc Thái lần thứ nhất được tổ chức. Cho đến nay, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã trải qua tám kì đại hội; khẳng định được vị trí, vai trò to lớn của Hội trong việc lãnh đạo giai cấp nông dân Thái Nguyên phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, từng bước thay đổi nếp làm ăn cũ, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, áp dụng cải tiến khoa học - kĩ thuật, “xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chân chính”, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
image 20221015092937 2
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
thăm mô hình trồng Thanh long của hộ nông dân tại xóm Thanh Thế, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương
Để phát huy vai trò của nông dân trong hội nhập và phát triển, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai các hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn 2019 - 2022, trung bình hằng năm có trên 107.845 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua, trong đó có 56.428 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với địa phương; hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân về trình tự, thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã theo quy định, kết quả đã có 132 hợp tác xã được thành lập mới. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân như: vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, đây được xem là “đòn bẩy” giúp cho hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và hình thành các vùng sản xuất tập trung. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 51,5 tỷ đồng với 115 dự án cho 1.187 hộ vay; tín chấp và nhận ủy thác gần 3.030,234 tỷ đồng tiền vốn cho hơn 36.264 hộ vay để phát triển kinh tế; kết nối với các đơn vị bưu chính viễn thông đưa 1.500 sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử trong đó có 129 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, Hội Nông dân tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 84 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tổ chức trên 1.753 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 92.565 lượt người. Các hoạt động hỗ trợ trên đã giúp cho hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.
Đặc biệt, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã chủ động tham gia vận động hội viên, nông dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Trong 02 năm, đóng góp trên 11.202 tỷ đồng, 36.264 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hiến gần 36.629 m2 đất làm đường nông thôn; Tổ chức trồng trên 5.000 km đường hoa tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Xây dựng được 16.418 mô hình về nước sạch vệ sinh môi trường, mô hình xử lý rác thải, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại đồng ruộng, mô hình nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, đội thu gom rác thải; giúp đỡ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật cho 2.168 lượt hộ nghèo; vận động 161.584 hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, các cấp hội đã không ngừng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, là điểm tựa của hội viên nông dân.
image 20221015092937 3
Hội viên nông dân tham quan học tập kinh nghiệm mô hình nuôi cá xã Tân Kim, huyện Phú Bình
Kết qu hot động ca các cp Hi Nông dân tnh Thái Nguyên đạt được trong những năm qua là tin đề, là bước đệm vng chc cho nông dân Thái Nguyên vững bước trên chặng đường mới. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xác định đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; củng cố và phát huy sức mạnh của nông dân; thực hiện sáng tạo và có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân, hướng tới mục tiêu cuộc sống giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời xây dựng hệ thống tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác nông vận, vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo, khả năng liên kết, hợp tác của hội viên, nông dân; tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với các cơ quan chính quyền xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách bảo đảm lợi ích cho nông dân trong mối quan hệ hài hòa với các giai tầng khác; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
Vi sĐoàn kết, đổi mi, năng động, sáng to và hi nhp”, công tác Hi và phong trào nông dân tnh Thái Nguyên chc chn s gt hái được nhiu thành công, xng đáng vi vai trò ch th và nòng ct trong phát trin nông nghip và công cuc xây dng nông thôn mi./.
Nguyễn Mạnh Hà
(Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên)
(Thainguyen,dcs.vn)

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:799 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:753 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:827 | lượt tải:191

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12891 | lượt tải:3171

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12924 | lượt tải:2916

Thống kê website

  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay21,596
  • Tháng hiện tại151,468
  • Tổng lượt truy cập15,129,217
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây