Nhiều chuyển biến tích cực qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu - 27/08/2021 06:55   Đã xem: 727   Phản hồi: 0

Trong thời gian qua, công tác thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến rõ rệt ở cả phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân đối với công tác phát triển TDTT ngày càng nâng cao; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát huy hiệu quả; phong trào TDTT gắn liền với các hoạt động văn hóa, vui chơi lành mạnh, khơi dậy bản sắc văn hóa địa phương góp phần làm phong phú tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

     Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020” (Nghị quyết số 08-NQ/TW) xác định các quan điểm phát triển TDTT trong thời kỳ hội nhập quốc tế: “Phát triển TDTT là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực,…; đồng thời là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và của mỗi người dân, đảm bảo cho sự nghiệp TDTT ngày càng phát triển”. Theo đó, cần phải có sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT, phát huy các nguồn lực xã hội để phát triển TDTT, đổi mới phương thức quản lý, điều hành của Nhà nước về TDTT. Nghị quyết số 08-NQ/TW cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp như: các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm đối với các hoạt động TDTT, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác TDTT. Trên cơ sở đó đề ra những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo TDTT ở từng ngành, từng địa phương cho phù hợp; quan tâm chỉ đạo tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về công tác TDTT.
image 20210827175645 1
     Giải thể thao truyền thống Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XXII - năm 2020
     Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển mạnh mẽ về TDTT đối với sự phát triển chung của tỉnh, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò của TDTT và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện công tác TDTT nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/TW. Kết quả thể hiện trên một số nét cơ bản như sau:
     Thứ nhất, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về công tác TDTT trong tình hình mới được nâng cao; đưa nội dung phát triển TDTT vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vận động, thu hút toàn dân tham gia rèn luyện TDTT gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển TDTT gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 và xác định TDTT là một trong những hình thức, biện pháp hữu hiệu để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hoá mới góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
     Thứ hai, Thái Nguyên luôn coi trọng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; nội dung, phương pháp giảng dạy luôn được quan tâm, cải tiến phù hợp với điều kiện từng cấp học; duy trì thường xuyên việc tập thể dục giữa giờ; 90-95% học sinh các cấp đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao; một số trường có các hoạt động TDTT ngoại khóa được tổ chức với các môn như: Bóng đá nam, cờ vua, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ; 100% giáo viên giáo dục thể chất ở các trường đạt chuẩn, được đào tạo đúng chuyên môn, có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên; 100% các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện; 80% các trường Tiểu học, THCS, THPT tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường. Đây là hoạt động đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời là dịp để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho địa phương và đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học.
     Thứ ba, hoạt động TDTT quần chúng ở Thái Nguyên ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đến từng địa bàn dân cư. Đến năm 2020, Thái Nguyên đã có 30,2% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, trong đó có 14,2% số đồng bào dân tộc và miền núi; 23,1% số gia đình luyện tập TDTT, trong đó có 7,7% số đồng bào dân tộc và miền núi; 100% xã, phường, thị trấn, đơn vị có CLB hoặc điểm tập luyện TDTT; gần 1.900 câu lạc bộ TDTT cơ sở tăng gần 500 câu lạc bộ so với năm 2010; trên 1.300 hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT hoạt động thường xuyên ở các huyện, thành, thị trong tỉnh và nhiều xã vùng cao, vùng sâu...; theo thống kê, hiện nay, trên 90% tổ dân phố, xóm trên toàn tỉnh đã xây dựng được các thiết chế văn hóa, thể thao và trở thành nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ TDTT cơ sở đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của người dân.
     Thứ tư, công tác xây dựng, phát triển các môn thể thao trọng điểm, môn thể thao mới, đào tạo lực lượng vận động viên tài năng trẻ bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh, của quốc gia luôn được tỉnh Thái Nguyên chú trọng. Từ năm 2010 - 2020, đã đăng cai tổ chức tổ chức 44 giải thể thao toàn quốc với 9.219 vận động viên tham gia; tổ chức 188 giải thể thao cấp tỉnh với 54.296 vận động viên tham gia; thi đấu các giải thể thao toàn quốc, quốc tế đạt 3.626 huy chương các loại; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý vận động viên có nhiều đổi mới, cải tiến các phương pháp tuyển chọn, đào tạo lực lượng vận động viên; đội ngũ huấn luyện viên được chuẩn hoá, 100% có trình độ đại học và sau đại học.
     Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác TDTT ở một số địa phương, ngành chưa quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ; cán bộ chuyên trách về TDTT ở một số xã, phường, thị trấn chưa được đào tạo chuyên sâu, còn kiêm nhiệm; kinh phí dành cho công tác TDTT còn hạn chế; đầu tư xây dựng mới, sửa chữa các thiết chế TDTT cấp tỉnh, hệ thống sân bãi, nhà tập luyện đáp ứng yêu cầu phát triển các bộ môn thể thao thành tích cao còn thiếu; phong trào TDTT quần chúng phát triển chưa đồng đều, chủ yếu tập trung tại các trung tâm, thành phố, thị xã; chưa huy động được nhiều các nguồn từ xã hội hóa...
     Để khắc phục những hạn chế nhằm đẩy mạnh công tác TDTT theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW, trong thời gian tới Thái Nguyên cần tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:
     Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW và Chỉ thị số 20-CT/TU gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác TDTT đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành và toàn xã hội đối với việc phát triển TDTT.
     Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TDTT; hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác TDTT các cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên TDTT các cấp; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các liên đoàn, hội thể thao.
     Bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp TDTT; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho hoạt động TDTT; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho thiết chế TDTT vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu xây dựng các thiết chế TDTT cấp tỉnh đủ điều kiện để đăng cai các giải thể thao trong nước và quốc tế.
     Năm là, mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng nhu cầu giải trí, tạo thói quen tập luyện thường xuyên của người dân; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao; tích cực phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang; duy trì và củng cố hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thi thể thao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.
     Sáu là, đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ tuyển chọn, đào tạo vận động viên, tập luyện TDTT phù hợp với đặc điểm thể chất con người Thái Nguyên gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.
Hồng Nhung 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:159

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:699 | lượt tải:220

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:745 | lượt tải:181

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10196 | lượt tải:2503

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10238 | lượt tải:2280

Thống kê website

  • Đang truy cập103
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm96
  • Hôm nay19,138
  • Tháng hiện tại160,334
  • Tổng lượt truy cập13,577,188
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây