Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ về khoa học và công nghệ

Thứ sáu - 02/03/2018 04:47   Đã xem: 1529   Phản hồi: 0

Khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những nhiệm vụ của công tác khoa giáo; có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Đảng bộ tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 25/7/2017 của về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đây là nội dung quan trọng vì thông qua sơ kết đã đánh giá được những kết quả đạt được, hạn chế khó khăn, từ đó là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU với những nội dung chỉ đạo cụ thể như: Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng, ban hành chính sách ưu đãi, thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển KH&CN đảm bảo đúng luật, sát với thực tiễn của tỉnh và gắn với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; khuyến khích các thành phần kinh tế nhất là các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển KH&CN; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng với yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các địa phương, đơn vị tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-UBND, ngày 20/02/2017 về “Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực  công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa để bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bảo đảm mức chi cho KH&CN đạt 1% tổng chi ngân sách Nhà nước của tỉnh Thái Nguyên vào năm 2020, phấn đấu đạt 1,5% vào năm 2025...
KH CN
Đ/c Lê Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
Chủ nhiệm Đề tài phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936-2016)

Thực hiện Quyết định số 371-QĐ/TU, ngày 24/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ luôn phối hợp chặt chẽ với Sở KH&CN đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao tiềm lực khoa học trên các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, nông nghiệp, xã hội và nhân văn, khoa giáo, lịch sử, nắm bắt dư luận xã hội... từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những luận cứ khoa học trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đang triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài, đề án lớn của tỉnh như: Đề tài khoa học cấp tỉnh “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1936 - 2016”; Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 12/11/2014 về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2018”; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”...
Trong năm 2017, cán bộ, công chức của Ban tham gia xây dựng 9 đề tài, sáng kiến để phục vụ công tác chuyên môn đạt chất lượng và được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ quan công nhận. Ban đã tổ chức họp 25 hội đồng thẩm định nội dung bản thảo cuốn lịch sử đảng bộ cấp huyện, cấp xã; tài liệu tuyên truyền “Hồ Chí Minh - ATK in dấu lịch sử” và các nhân vật lịch sử. Các cuốn sách, tài liệu lịch sử trước khi xuất bản đã đảm bảo được tính khoa học, tránh được những hạn chế, sai sót lớn về tư liệu, sự kiện, tư tưởng chính trị cũng như quan điểm, phương pháp biên soạn lịch sử. Triển khai xây dựng và vận hành “Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên”; đây là kênh thông tin, tuyên truyền chính thống, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trên mạng internet phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh về những vấn đề thời sự, chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kinh nghiệm và hoạt động trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, báo cáo viên, tuyên truyền viên, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, lý luận chính trị, biên soạn, bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương và một số lĩnh vực xã hội…
Việc ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ cho công tác chuyên môn được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy thông qua Đề án thực hiện tin học hóa các cơ quan Đảng và Nhà nước, hiện nay, Ban đã được trang bị 32 máy tính để bàn kết nối mạng Lan Tỉnh ủy, 18 máy tính xách tay kết nối mạng internet,... đáp ứng đầy đủ phương tiện làm việc của cán bộ, công chức và lao động hợp đồng cơ quan. Việc quản lý văn bản đi, đến; soạn thảo, trình duyệt và phát hành văn bản được thực hiện thông qua mạng nội bộ, đảm bảo tính chính xác, kịp thời.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ về KH&CN năm 2017 vẫn còn một số hạn chế như: Việc tham mưu thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về KH&CN vào cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn; một số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan chưa tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất các đề tài, sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn...
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, năm 2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về KH&CN như: Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về KH&CN; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và lao động hợp đồng cơ quan về việc tổ chức tiến hành nghiên cứu các đề tài, đề án, sáng kiến kinh nghiệm phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của tỉnh. Tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khuyến khích cán bộ, công chức và lao động hợp đồng cơ quan tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài, đề án, thúc đẩy việc áp dụng nhanh các tiến bộ KH&CN và kết quả nghiên cứu vào công tác chuyên môn. Lựa chọn, tiếp thu, làm chủ kiến thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài, đề án hướng đến giải quyết những vấn đề mang tính cấp thiết trong thực hiện nhiệm vụ./.
  Kiều Hoa
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:846 | lượt tải:178

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:819 | lượt tải:249

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:895 | lượt tải:200

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:14654 | lượt tải:3624

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:14709 | lượt tải:3415

Thống kê website

  • Đang truy cập122
  • Hôm nay24,842
  • Tháng hiện tại527,736
  • Tổng lượt truy cập16,196,935
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây