Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong tình hình mới

Thứ sáu - 16/07/2021 06:49   Đã xem: 2842   Phản hồi: 0

Tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là công cụ quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giáo dục, truyền bá đường lối, những quan điểm của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, là vũ khí sắc bén kịp thời đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần quan trọng vào việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Xác định công tác tuyên truyền miệng là hoạt động xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” các cấp ủy đảng đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 17-CT/TW, duy trì nghiêm nền nếp công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
     Hiện nay, các loại hình truyền thông đa phương tiện phát triển mạnh mẽ, truyền tải một lượng thông tin lớn, đa dạng, đa chiều; trong đó có không ít thông tin xấu, độc do các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thực hiện. Điều này đã và đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nói riêng phải tích cực, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng để bảo đảm tính nhanh nhạy, chính xác, đúng định hướng và sát cơ sở.
     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tỉnh Thái Nguyên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ báo cáo viên các cấp thường xuyên được kiện toàn và tổ chức chặt chẽ thành một hệ thống từ cấp tỉnh tới cơ sở, với cơ cấu hợp lý và hoạt động có nền nếp; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, có nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 05 đồng chí báo cáo viên Trung ương, 53 báo cáo viên cấp tỉnh, 704 báo cáo viên cấp huyện, cùng với hơn 4.000 nghìn tuyên truyền viên cơ sở hoạt động trên nhiều lĩnh vực. 100% các đảng bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã thành lập đội ngũ báo cáo viên của cấp mình. Cơ chế chính sách và các điều kiện hoạt động cho báo cáo viên được quan tâm.
image 20210716175146 1
Hội nghị báo cáo viên  thường kỳ cấp tỉnh tháng 4/2021 (ngày 20/4/2021)
     Nội dung, phương thức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh 01 tháng/01 lần bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến kết nối với hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên. Các huyện, thành, thị ủy đều duy trì hội nghị báo cáo viên định kỳ 01 tháng hoặc 01 quý/01 lần; các đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị báo cáo viên theo tháng, quý hoặc lồng ghép với các hội nghị khác. Tại các hội nghị, báo cáo viên đều có phiếu phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội quan tâm, phục vụ cho việc chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề còn tồn tại; chất lượng các hội nghị ngày càng được nâng cao. Đội ngũ báo cáo viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị; phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực tuyên truyền miệng.
     Với đặc thù của tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống, là trung tâm đào tạo lớn thứ 3 của cả nước và có nhiều khu công nghiệp lớn, với nhiều học sinh, sinh viên, người lao động từ nơi khác đến học tập, làm việc…các địa phương, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo tổ chức tuyên truyền miệng với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực; luôn gắn các hoạt động tuyên truyền với công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng. Có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo như: phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị; lồng ghép các hoạt động cụ thể để tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các khu công nghiệp, cho người đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp tuyên truyền với đối thoại trực tiếp với nhân dân; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ... Nội dung tuyên truyền tập trung những vấn đề lớn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị và những vấn đề thời sự nổi bật của quốc tế, trong nước, trong tỉnh được dư luận quan tâm; tình hình an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…
     Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã đóng góp lớn vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tạo sự đồng thuận, chúng sức của người dân trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng còn bộc lộ một số hạn chế như: lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng tuy đông nhưng chưa mạnh; 100% hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, chưa đầu tư thời gian đúng mức nghiên cứu thông tin phục vụ nội dung tuyên truyền. Nội dung, hình thức tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thực sự hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc giải đáp, định hướng một số vấn đề thời sự, vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm đôi khi chưa kịp thời, thấu đáo. Kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tác phong làm việc của một số báo cáo viên chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra...
     Thời gian tới, các cấp uỷ đảng cần tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Trong đó cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý, lựa chọn những đồng chí tâm huyết, trách nhiệm, có tư duy tổng hợp, phân tích, có khả năng truyền đạt, thuyết phục người nghe; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng thông tin, tính định hướng; duy trì nghiêm túc nền nếp, thường xuyên quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp; tạo điều kiện về thông tin, tài liệu và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên…
     Với những phương hướng, giải pháp đã xác định, tin tưởng rằng, đội ngũ báo cáo viên của tỉnh sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc làm cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; không ngừng nỗ lực, cố gắng, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra./.
Thu Hiền
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:374 | lượt tải:115

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:378 | lượt tải:159

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:395 | lượt tải:117

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:6011 | lượt tải:1586

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:6136 | lượt tải:1508

Thống kê website

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay14,634
  • Tháng hiện tại52,492
  • Tổng lượt truy cập9,327,239
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây