Hiệu quả từ việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo

Thứ sáu - 16/07/2021 04:36   Đã xem: 1356   Phản hồi: 0

Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên với các ngành trong khối khoa giáo luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo của Đảng bộ tỉnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường, dạy nghề, lao động, việc làm và trẻ em; thể dục, thể thao và gia đình được quan tâm, các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo. Việc ban hành Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các bên tiếp tục phát huy, tạo bước phát triển mới cho các lĩnh vực khoa giáo; đồng thời tăng cường phối hợp, quyết tâm làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác khoa giáo như tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 22/9/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác DS - KHHGĐ trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 25/7/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch, đề án…đến việc đánh giá sơ kết, tổng kết 20 nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo trong tình hình hiện nay.
image 20210716153840 1
Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 37-CT/TW
tại Thái Nguyên (ngày 07/5/2019)
     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo. Theo đó, các ngành chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo gắn với nhiệm vụ chuyên môn bằng nhiều hình thức phù hợp; cung cấp, định hướng thông tin để triển khai  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục duy trì, đổi mới nội dung, hình thức hội nghị giao ban công tác khoa giáo nhằm đi vào thực chất, thiết thực, tăng thời gian thảo luận và giải đáp các ý kiến, nội dung được dư luận xã hội quan tâm tại địa phương như phòng, chống dịch Covid-19 và việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; việc tổ chức Kỳ thi THPT… Công tác khoa giáo ở từng lĩnh vực được đánh giá cụ thể, khách quan với sự tham gia ý kiến của các ngành trong khối, góp phần làm nổi bật những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra hạn chế cần khắc phục, tháo gỡ, từ đó giúp cấp ủy có các giải pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp.
     Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề như: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh trung học sơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh”. Ngoài ra, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, đạo đức và lịch sử địa phương trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
     Bên cạnh đó, hằng năm, các đơn vị đã chủ động phối hợp trong việc góp ý, thẩm định quan điểm chính trị, tư tưởng các đề án, chương trình, kế hoạch trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định như các đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn Quốc gia; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đơn vị về lĩnh vực khoa giáo, trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những hạn chế, vấn đề phức tạp, phát sinh như vấn đề an toàn thực phẩm, cải cách giáo dục hiện nay, quản lý thị trường thuốc tân dược, tình trạng ô nhiễm môi trường; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các lĩnh vực công tác khoa giáo.
     Tuy nhiên, trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa giáo, công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế như: Việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án của Trung ương và của tỉnh chưa thường xuyên; trao đổi ý kiến các ngành với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về chủ trương, chế độ chính sách, công tác của ngành nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định chưa được quan tâm, chú trọng; công tác nắm bắt, báo cáo những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm còn có lúc chưa kịp thời…
     Để triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII,  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cơ quan đối với việc nghiên cứu tham mưu, đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực khoa giáo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Tăng cường kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tại địa phương, đơn vị về lĩnh vực khoa giáo. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác khoa giáo cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban, báo cáo và cung cấp thông tin hai chiều để hiểu sâu hơn tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu hiệu quả trên từng lĩnh vực khoa giáo./.
Hồng Nhung
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay13,071
  • Tháng hiện tại109,333
  • Tổng lượt truy cập13,526,187
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây