Thái Nguyên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm  

 •   23/07/2021 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Xác định công tác an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Thái Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả nhất định: nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng có những chuyển biến tích cực; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng đảm bảo ATTP; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác ATTP đã được xây dựng và từng bước được hoàn thiện.

Thái Nguyên làm tốt công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người  

 •   23/07/2021 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

 Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tạo sức lan tỏa trong tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn  

 •   22/07/2021 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Các ngày lễ lớn hàng năm là những mốc son chói lọi ghi lại sự phát triển của lịch sử dân tộc, cách mạng Việt Nam hoặc của thế giới. Ngày lễ lớn được xác định bởi ý nghĩa lịch sử, sức ảnh hưởng, sức sống mãnh liệt qua thời gian trong lòng dân tộc của sự kiện, nhân vật được kỷ niệm.

Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh

 •   21/07/2021 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”. Như vậy, việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một đòi hỏi khách quan trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội hiện nay, qua đó góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong tình hình mới

 •   16/07/2021 06:49:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0

Tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là công cụ quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giáo dục, truyền bá đường lối, những quan điểm của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, là vũ khí sắc bén kịp thời đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần quan trọng vào việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiệu quả từ việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo

 •   16/07/2021 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên với các ngành trong khối khoa giáo luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo của Đảng bộ tỉnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường, dạy nghề, lao động, việc làm và trẻ em; thể dục, thể thao và gia đình được quan tâm, các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành lập cơ sở đảng cộng sản đầu tiên ở Thái Nguyên và cuộc vận động khởi nghĩa giành chính quyền 1936 - 1945

 •   11/07/2021 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Tháng 9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Sau khi đánh chiếm xong các tỉnh Nam Kỳ, Trung Kỳ và đồng bằng Bắc Kỳ, tháng 3 và tháng 4/1884, quân Pháp 2 lần đánh chiếm thành Thái Nguyên, từng bước mở rộng phạm vi chiếm đóng ra toàn tỉnh.

Thái Nguyên: Phấn đấu mục tiêu giảm TNGT từ 5% trở lên trong giai đoạn 2021 - 2025

 •   09/07/2021 12:18:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Với mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí, Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025” vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần vào việc kiềm chế tai nạn giao thông và xây dựng Văn hoá giao thông cho người dân.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa, góp phần vun đắp tình hữu nghị

 •   02/07/2021 06:36:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 09/01/2009, đến nay tổ chức Hội từng bước được mở rộng với nhiều hoạt động hữu nghị sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố của nước bạn Lào.

Một số giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên

 •   16/06/2021 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

 Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, lao động vùng nông thôn là một trong những nội dung công tác được Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Giai đoạn 2011 - 2015, số lao động nông thôn của tỉnh được tuyển sinh và đào tạo nghề là 26.815 người, trong đó 20.210 người có việc làm sau học nghề, đạt 75,37%. Giai đoạn 2016 - 2020, số lao động nông thôn được tuyển sinh và đào tạo nghề là 18.923 người, trong đó 15.138 người có việc làm sau học nghề, đạt 80%.

Thái Nguyên: Chủ động, quyết liệt, kiên trì phòng, chống dịch Covid-19

 •   11/06/2021 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại ở nước ta với diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Đợi dịch thứ 4 này được đánh giá là có khả năng sẽ kéo dài hơn các đợt dịch trước, xảy ra tại nhiều địa phương, nhất là ở các khu công nghiệp với nhiều nguồn lây, nhiều ổ dịch trong cùng thời điểm và xuất hiện các biến chủng mới với khả năng lây nhanh hơn, rộng hơn, mạnh hơn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

 •   11/06/2021 04:23:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, đến thời điểm này có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, lần đầu tiên các địa phương trên cả nước cùng thực hiện 3 nhiệm vụ song song là vừa phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phát triển kinh tế - xã hội và vừa đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền bầu cử

 •   13/05/2021 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng đòi hỏi sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền chính thống khác, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền về bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng sự kiện trọng đại này.

Chương trình OCOP và vai trò của các tổ chức Hội

 •   06/05/2021 06:18:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (viết tắt là OCOP) được triển khai trong cả nước theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Những năm qua, các hội quần chúng của tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện Chương trình này.

Thái Nguyên: Hướng tới “Ngày hội lớn của toàn dân”

 •   26/04/2021 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0

Còn khoảng hơn 20 ngày nữa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cuộc bầu cử) sẽ diễn ra. Đây là cuộc vận động chính trị quan trọng, là “Ngày hội lớn của toàn dân” trong bối cảnh đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp tỉnh Thái Nguyên đang tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật. Tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, quản lý của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Tự hào là nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam

 •   20/04/2021 05:12:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0

Tháng 4 hằng năm, những người làm báo trên toàn quốc lại phấn khởi, tự hào đón mừng sự kiện lịch sử quan trọng của nghề báo - kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950). Đây là dịp để các cấp Hội, hội viên - nhà báo cả nước tự hào về truyền thống vẻ vang, phát huy những thành tích đã đạt được. Đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận, thấm nhuần sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, tôn chỉ mục đích của từng cơ quan báo chí; đề ra những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội của báo chí, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở Thái Nguyên

 •   06/04/2021 06:44:00 AM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc bắt nguồn từ truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta. Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) đã lan tỏa rộng khắp và trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội.

Tích cực tuyên truyền về công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021

 •   06/04/2021 06:42:00 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0

Cùng với các địa phương trong cả nước, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn và độ phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau, được tổ chức 5 năm một lần do ngành Thống kê thực hiện.


Các tin khác

Phóng sự

Hình ảnh hoạt động

z2598404786228-04d69cb10cb42dc827d319b3c3674920.jpg z2598404619971-558de9af95a0205667513c3dc8df37a0.jpg z2598404785947-acae9162cd62c4485b51563ff7d7a4bd.jpg z2598404539427-43a3c2e8f20aec4c9ca2c1568784e60f.jpg z2598404647105-f3cbe827284487fe9ef7e06e9cefe99b.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 726-CV/BTGTU

Công văn mời dự Hội nghị Giao ban cộng tác viên DLXH tháng 7/2021

Lượt xem:7 | lượt tải:5

Số 729-CV/BTGTU

Công văn mời dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2021

Lượt xem:6 | lượt tải:2

Số 689-CV/BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

Lượt xem:21 | lượt tải:5

Số 18-HD/BTGTU

Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Lượt xem:26 | lượt tải:19

Số 655-CV/BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021)

Lượt xem:36 | lượt tải:15

Thống kê website

 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay4,198
 • Tháng hiện tại107,798
 • Tổng lượt truy cập5,209,068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây