Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Thứ sáu - 12/11/2021 21:11   Đã xem: 451   Phản hồi: 0

Tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, nhằm tạo ra khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, đảng viên của Đảng cũng như trong toàn xã hội, từ đó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội, tiến tới làm tan rã Đảng Cộng sản.

     Lợi dụng ưu thế lan truyền nhanh, khó kiểm soát của trang mạng xã hội, chúng tung ra nhiều bài viết với mọi lý lẽ để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, kêu gọi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định Đảng ta tiếp tục “Kiên định và vận dung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Do vậy, vạch trần những luận điệu sai trái, khẳng định sự kiên định của Đảng đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm vừa lâu dài, vừa cấp thiết, trong đó giảng viên lý luận chính trị (LLCT) là lực lượng có vai trò nòng cốt, trực tiếp.
     Giảng viên LLCT tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT), Trung tâm chính trị (TTCT) cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng được củng cố, kiện toàn, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo quy định. Đại học Thái Nguyên hiện có 114 giảng viên dạy LLCT (trong đó có 43 người là tiến sỹ, 65 người là thạc sỹ); Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên có 23 giảng viên cơ hữu, 11 giảng viên kiêm nhiệm (trong đó có 10 người là giảng viên chính); TTCT (TTBDCT) cấp huyện có 25 giảng viên chuyên trách (trong đó, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 9 người và đại học 16 người; trình độ LLCT: Cao cấp 20 người và trung cấp 5 người) và 108 giảng viên kiêm nhiệm (trong đó, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 46 người và đại học 62 người, chiếm 57,4%; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 102 người và trung cấp 6 người).
Trương Chinh tri
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
làm việc với tập thể lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên (ngày 23/6/2021) (Ảnh Huy Hoàng)
     Thực hiện nhiệm vụ được giao, đội ngũ giảng viên LLCT tại các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT; chú trọng trang bị những nội dung mới phù hợp với tình hình và yêu cầu cụ thể của địa phương, đơn vị; đồng thời bổ sung kiến thức, trao đổi những vấn đề thực tiễn đặt ra, đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào các bài giảng, giúp cho người học thấy được cơ sở để kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là việc giải quyết mối quan hệ giữa bản chất chính trị, giai cấp của một đảng chính trị với hệ tư tưởng mà Đảng ta theo đuổi; nguyên nhân sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu cuối thế kỷ XX không bắt nguồn từ bản thân học thuyết Mác - Lênin (Sự sụp đổ đó chứng tỏ: Đảng nào xa rời những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin thì đảng đó không còn là đảng mácxít - lêninnít chân chính, công cuộc xây dựng CHXH ở đó sẽ thất bại); chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết cách mạng và khoa học, là ngọn đuốc soi sáng con đường đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới vì một chế độ không còn áp bức, bóc lột; thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rõ: Chủ nghĩa Mác - Lênin là ngọn đèn soi sáng con đường độc lập, tự do cho dân tộc và đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
     Bên cạnh giảng dạy LLCT trên lớp học, giảng viên LLCT đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa hiệu quả gắn với tuyên truyền, giáo dục LLCT, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, tiêu biểu là Trường Đại học Sư phạm, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nghị quyết của Đảng trong tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm đầu, đầu khóa. Tổ chức cho sinh viên, học viên nhiều hoạt động về nguồn bổ ích, các chương trình giao lưu có ý nghĩa sâu sắc; các cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh, thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”…; tham gia Gameshow truyền hình “Dân ta phải biết sử ta” trên sóng truyền hình Thái Nguyên. Trường Chính trị tỉnh; TTCT, TTBDCT cấp huyện thường xuyên định hướng nội dung nghiên cứu thực tế cho học viên thông qua đi tham quan Bảo tàng, các cơ sở cách mạng, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn như: Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (xã La Bằng, Đại Từ), Khu Di tích lịch sử quốc gia 27/7 (Đại Từ); An toàn khu (ATK) Định Hóa, Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (xã Bình Thành, Định Hóa); di tích thanh niên xung phong Đại đội 915-Gia Sàng;… Thông qua các hoạt động này đã có sức lan tỏa sâu rộng, có tác dụng giáo dục LLCT mạnh mẽ.
     Việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức giảng dạy đã được các cấp ủy đảng thực hiện theo đúng quy định. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm và toàn khóa đã được các cấp ủy, đơn vị chỉ đạo lồng ghép trong quá trình giảng dạy môn LLCT tại các trường đại học, cao đẳng; trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh TTCT (TTBDCT) cấp huyện. Các nhà trường đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học thiết thực gắn lý luận với thực tiễn. Trong những năm gần đây, mỗi năm Trường Chính trị tỉnh thực hiện đào tạo, bồi dưỡng với nhiều loại hình từ 60 đến 70 lớp, trên dưới 4.000 lượt học viên; các bài giảng đều gắn lý luận với thực tiễn, có sự lồng ghép tuyên truyền, giáo dục về lịch sử.
     Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” đã khẳng định: “Đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm tạo bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và với chế độ ta”. Bằng những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn sẽ là cơ sở, nền tảng để giảng viên LLCT tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy, góp phần vào việc nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.
        Kiều Hoa
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay13,858
  • Tháng hiện tại110,120
  • Tổng lượt truy cập13,526,974
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây