Tổng tuyển cử năm 1946 - tự hào và trách nhiệm

Thứ ba - 05/01/2021 23:25   Đã xem: 2823   Phản hồi: 0

Từ Tổng tuyển cử năm 1946 bầu ra Quốc hội đầu tiên cho đến nay, nhân dân ta đã nhiều lần bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ năm 1976 là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân; cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Ôn lại mốc son Tổng tuyển cử năm 1946 để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là việc làm có ý nghĩa thiết thực

      Rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê nin và những tinh hoa văn hóa của nhân loại, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sớm hình thành tư tưởng về xây dựng một nhà nước “đại diện cho dân chúng số nhiều”, “để cho dân chúng hạnh phúc”, để làm “cách mạng đến nơi”. Người sáng lập, lãnh đạo Đảng ta đề ra đường lối đúng đắn; tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân vượt qua khó khăn tiến hành cách mạng. Dự báo đúng tình hình, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam, ở tại Pác Bó, Cao Bằng lãnh đạo cách mạng. Tháng 10/1944, trước chuyển biến nhanh chóng của phong trào, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - khi đó là Hồ Chí Minh chỉ đạo triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân để thành lập một cơ cấu đại diện cho sự đoàn kết và thống nhất hành động của dân tộc, phát huy sức mạnh bên trong và tranh thủ lực lượng bên ngoài thực hiện mục tiêu độc lập, tự do. 
      Tại Tân Trào (Tuyên Quang), từ ngày 14 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát động Tổng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Đại hội đại biểu quốc dân - còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào được tổ chức với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng một số Việt kiều ở Thái Lan và Lào. Đại hội nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh, thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quy định quốc kỳ và quốc ca của nước Việt Nam độc lập.
      Quốc dân Đại hội Tân Trào là mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, là tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Uỷ ban giải phóng dân tộc do Đại hội cử ra đáp ứng mong đợi của nhân dân Việt Nam về “một chính phủ quốc dân có đủ uy tín và thực lực” thay mặt quốc dân “tranh lấy sự đồng tình của các nước Đồng minh dân chủ”.
      Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng, của Ủy ban giải phóng dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với khát vọng và quyết tâm của hơn 20 triệu đồng bào ta, Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã nhanh chóng giành thắng lợi trong phạm vi cả nước, chính quyền đã thuộc về nhân dân. Ngày 27/8/1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban giải phóng dân tộc được cải tổ thành Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
      Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh “đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu; tất cả công dân trai gái mười tám tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng giống…”. Ngày 8/9/1945, Chính phủ lâm thời ban hành Sắc lệnh số 14-SL quy định mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội. Tiếp đó, Chính phủ lâm thời ban hành nhiều sắc lệnh triển khai công tác tổ chức, chuẩn bị, thực hiện cuộc Tổng tuyển cử. Trong điều kiện thù trong, giặc ngoài, kinh tế, xã hội đất nước hết sức khó khăn, công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử diễn ra rất khẩn trương; ban bầu cử được thành lập tới các làng, xã; nhiều người tài đức đã ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử; danh sách cử tri và ứng cử viên được niêm yết công khai; quần chúng sôi nổi trao đổi, tranh luận nhằm lựa chọn được những người xứng đáng để bầu vào Quốc hội. Ban đầu, Tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào ngày 23/12/1945, nhưng để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị và để các ứng cử viên có điều kiện vận động tranh cử, ngày 18/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh hoãn cuộc Tổng tuyển cử đến ngày 6/1/1946. Do điều kiện thông tin liên lạc, nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên không nhận được sắc lệnh này nên vẫn tổ chức Tổng tuyển cử vào ngày 23/12/1945.
      Ngày 5/1/1946, trong Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “đây là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nhân dân ta bắt đầu được hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Ngày 6/1/1946, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên phạm vi cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tại Hà Nội, 91,95% cử tri đi bỏ phiếu trong không khí tràn đầy phấn khởi của ngày hội dân chủ; 6 trong số 74 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%). Trên phạm vi cả nước, tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 89%; Tổng tuyển cử bầu được 333 đại biểu Quốc hội, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái, 43% số đại biểu không đảng phái; 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sỹ cách mạng; 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu dân tộc thiểu số.
      Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I thắng lợi là mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước Việt Nam độc lập; mở ra một thời kỳ mới: đất nước có một Nhà nước đầy đủ danh nghĩa pháp lý đại diện cho Nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại; là căn cứ khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến, kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của nước Việt Nam trên trường quốc tế. Quyết định tổ chức Tổng tuyển cử và lãnh đạo Tổng tuyển cử thành công thể hiện sự sáng suốt, kịp thời, nhạy bén chính trị của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi của Tổng tuyển cử khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; thể hiện khát vọng độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của Nhân dân ta.
      Tại Thái Nguyên, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và các sắc lệnh của Chính phủ lâm thời, Tỉnh ủy đã lãnh đạo Mặt trận Việt Minh làm tốt công tác tuyên truyền và công tác tổ chức, tiến hành Tổng tuyển cử. Ngày 23/12/1945, trong niềm phấn khởi, tự hào của những người làm chủ ở một nước độc lập, nhân dân các dân tộc Thái Nguyên hăng hái đi bỏ phiếu bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ba đại biểu là ông Lê Trung Đình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên, ông Đặng Đức Thái - đại biểu trí thức và ông Trần Mai, tức Nguyễn Trung Thành - đại biểu dân tộc, được Mặt trận Việt Minh tỉnh giới thiệu đã trúng cử Quốc hội khóa I.

                          
Các ông: Lê Trung Đình, Đặng Đức Thái, Trần Mai tức Nguyễn Trung Thành được cử tri Thái Nguyên
bầu vào Quốc hội khóa I trong Tổng tuyển cử năm 1946 (Ảnh tư liệu)
      Ngày 2/3/1946, tại kỳ họp thứ nhất diễn ra trong vòng 4 tiếng, Quốc hội khóa I nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện cho Chính phủ báo cáo những công việc đã làm trong thời gian trước đó; thông qua danh sách các thành viên Chính phủ liên hiệp kháng chiến; lập ra Cố vấn đoàn, Kháng chiến ủy viên hội; bầu Ban Thường trực Quốc hội; chấp nhận mở rộng thành phần Quốc hội thêm 70 đại biểu Việt Quốc, Việt Cách không qua bầu cử. Như vậy, tổng số đại biểu Quốc hội khóa I là 403 đại biểu. Tại kỳ họp thứ hai diễn ra từ 28/10 đến 9/11/1946, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Hiến pháp 1946.
      Do dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, từ 19/12/1946, Quốc hội cùng toàn dân bước vào cuộc toàn quốc kháng chiến trường kỳ. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, theo Hiệp định Giơ ne vơ, đất nước tạm thời chia thành 2 miền Nam - Bắc. Ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Quốc hội cùng nhân dân ra sức khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, ủng hộ nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bọn phản động tay sai. Ngày 31/12/1959, tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội thông qua bản Hiến pháp thứ hai - Hiến pháp năm 1959. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa I kéo dài đến năm 1960. Từ năm 1960 đến năm 1975, nhân dân miền Bắc đã 4 lần bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Quốc hội khóa II (1960-1964) được bầu ngày 8/5/1960, Quốc hội khóa III (1964-1971) được bầu ngày 26/4/1964, Quốc hội khóa IV (1071-1975) được bầu ngày 11/4/1971, Quốc hội khóa V (1975-1976) được bầu ngày 6/4/1975.
      Sau ngày 30/4/1975, với thắng lợi của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương thống nhất nước nhà về mặt nhà nước giữa đoàn đại biểu miền Bắc và đoàn đại biểu miền Nam, ngày 25/4/1976, nhân dân cả nước phấn khởi đi bầu cử bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất. Tại kỳ họp thứ nhất diễn ra từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội đã quy định Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất là Quốc hội khóa VI (1976-1981); đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca; đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp thứ bảy (tháng 12/1980), Quốc hội khóa VI đã thông qua bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiến pháp 1980.
      Từ năm 1981 đến nay, nhân dân ta đã 8 lần bầu ra Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội khóa VII (1981-1987) được bầu ngày 26/4/1981, Quốc hội khóa VIII (1987-1992) được bầu ngày 19/4/1987, Quốc hội khóa IX (1992-1997) được bầu ngày 19/7/1992, Quốc hội khóa X (1997-2002) được bầu ngày 20/7/1997, Quốc hội khóa XI (2002-2007) được bầu ngày 19/5/2002, Quốc hội khóa XII (2007-2011) được bầu ngày 20/5/2007, Quốc hội khóa XIII (2011-2016) được bầu ngày 22/5/2011, Quốc hội khóa XIV (2016-2021) được bầu ngày 22/5/2016.
      Ôn lại lịch sử cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, ôn lại lịch sử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - từ năm 1976 đến nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã có những quyết định đúng đắn, sáng suốt, kịp thời lãnh đạo xây dựng, củng cố và không ngừng hoàn thiện Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Trong thời điểm hiện nay, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; động viên cử tri trong tỉnh  tự giác, tích cực, có trách nhiệm và chủ động tham gia bầu cử.
      Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Hà Minh Lợi
 Tài liệu tham khảo:
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập I, Quyển 1, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội - 2018.
2. Văn phòng Quốc hội: Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 1994.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương - Văn phòng Quốc hội: Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021).
4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Tập I - Xuất bản năm 2003.

 
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10135 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10179 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập106
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm90
  • Hôm nay14,239
  • Tháng hiện tại110,501
  • Tổng lượt truy cập13,527,355
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây