Thái Nguyên: Những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chủ nhật - 12/04/2020 22:53   Đã xem: 1293   Phản hồi: 0

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Song song với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

4 năm thực hiện CT05
Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên
      Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, thông qua việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và hành động ở mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, việc học tập và làm theo Bác cũng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
      Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, tiến hành sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05. Chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.
      Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, các địa phương, đơn vị đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Triển khai đăng ký “làm theo”, trong đó quan tâm đến việc đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là ở những nơi tiềm ẩn tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm rà soát, xây dựng các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
      Cùng với đó, công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ được tăng cường. Hằng năm, cấp ủy các địa phương chỉ đạo tổ chức lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh triển khai thực hiện dạy tích hợp nội dung trong bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12. Trong quá trình giảng dạy môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng luôn có sự lồng ghép giảng dạy, tuyên truyền lịch sử địa phương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó tập trung sâu ở học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho học viên; các bài giảng đều có phần liên hệ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, địa phương. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên.
      Thời gian qua, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả luôn được các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên bản tin Thông báo nội bộ (hằng tháng xuất bản gần 6.000 cuốn, phát hành đến các chi bộ trong toàn tỉnh) và chuyên mục “Theo gương Bác” trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. Bản tin Thông báo nội bộ và Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đăng tải nhiều nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tin, bài viết về cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chất lượng tốt; tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm đến việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên vinh dự có tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Chỉ thị số 05.
Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 và các chuyên đề, gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 còn được lồng ghép trong các chương trình kiểm tra, giám sát khác của các cấp ủy. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp các đơn vị, địa phương tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện; đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05. Qua đó, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
      Có thể khẳng định, trong 4 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên và các cấp ủy trong toàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, từng bước đi vào thực chất và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Thông qua đó, đã góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.
      Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05 trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:
      Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, giảm nghèo, đấu tranh, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức, lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội.
      Với những giải pháp trên, cùng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo đà xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững./.
Thu Hiền
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10135 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10179 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay14,340
  • Tháng hiện tại110,602
  • Tổng lượt truy cập13,527,456
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây