Đổi mới phương thức giáo dục tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên

 •   14/04/2018 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 1216
 •   Phản hồi: 0

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng và động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, Đảng ta đã đề ra chủ trương chỉ đạo chiến lược để phát động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và của từng địa phương, đơn vị…

Vị trí, vai trò của thanh niên trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   26/03/2018 07:30:00 AM
 •   Đã xem: 10785
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên - lực lượng kế cận của Đảng, của đất nước đối với sự nghiệp cách mạng, đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc.

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   11/01/2018 01:32:00 AM
 •   Đã xem: 5007
 •   Phản hồi: 0

Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những giá trị đặc trưng của tư tưởng, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, phong cách Hồ Chí Minh mang đậm tính chất dân tộc và hiện đại, khoa học và cách mạng của một nhân cách lớn, một trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân văn của nhà văn hóa lớn trên thế giới Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Những nội dung cơ bản của phong cách Hồ Chí Minh, gồm có: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sống.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ qua tác phẩm “Đường Cách mệnh”, “Sửa đổi lối làm việc” và “cần, kiệm, liêm, chính”

 •   07/09/2017 07:05:00 AM
 •   Đã xem: 1730
 •   Phản hồi: 0

Đạo đức công vụ là hệ thống những quy tắc, hành vi ứng xử của cán bộ, công chức (CBCC) trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nhằm xây dựng một nền hành chính chính quy, hiện đại; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, là một tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức trong việc thực hiện công vụ. Người đã để lại một di sản rất lớn về giá trị tư tưởng, trong đó có những tư tưởng liên quan tới việc xây dựng đạo đức công vụ.

Bình Phước: làm theo Bác hiệu quả, thực chất, tránh hình thức

 •   29/06/2017 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 782
 •   Phản hồi: 0

Tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của tỉnh Bình Phước, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả, thực chất hơn, tránh hình thức.

Tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   01/06/2017 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 1114
 •   Phản hồi: 0

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh gồm nhiều nội dung, trong đó phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình là nét đặc sắc về phong cách tư duy của Người. Phong cách tư duy đặc sắc này có ý nghĩa chỉ đạo hiện thực to lớn đối với các cấp lãnh đạo và đối với mỗi cá nhân chúng ta trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống hôm nay.

Một số lời tiên đoán tài tình của Bác Hồ trong kháng chiến

 •   01/06/2017 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 7183
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân cách cao cả, một trí tuệ mẫn tiệp. Bằng trí tuệ của mình, Bác đã có những tiên đoán tài tình về sự phát triển của cách mạng Việt Nam cũng như tình hình chính trị thế giới. Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo lão thành Huỳnh Thương, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Cần Thơ được đăng trên Báo Cần Thơ.

Thấm sâu lời dạy của Bác

 •   01/06/2017 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” là những phẩm chất đạo đức cơ bản làm nên cái gốc của con người cách mạng, bởi nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, trong công tác và sinh hoạt. Đây cũng là đạo đức truyền thống phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc, bổ sung những yêu cầu, nội dung mới. Trong tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” viết tháng 6 – 1949, Người nêu rõ: …Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đời sống mới, nền tảng thi đua ái quốc.

Tư tưởng nhân văn – Một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   01/06/2017 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 7817
 •   Phản hồi: 0

(TGCT) Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã được thể hiện qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước, giữ nước với nhiều cá nhân, tập thể yêu nước xuất hiện, nhiều phong trào cách mạng được nhen nhóm và phát triển.

Học tập phong cách quần chúng của Bác Hồ

 •   01/06/2017 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 1546
 •   Phản hồi: 0

Cách đây một năm, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, sát dân, lắng nghe dân, yêu thương dân hết mực, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước.

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 •   01/06/2017 04:20:00 AM
 •   Đã xem: 946
 •   Phản hồi: 0

Phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ với nhau. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là chúng ta đang thực hiện công tác xây dựng đảng thiết thực nhất, khoa học nhất.

Cán bộ cần “biết lãnh đạo” để làm “đầy tớ” nhân dân

 •   01/06/2017 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Ý nghĩa sâu xa của lời căn dặn đó chính là, để hoàn thành sứ mệnh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “biết lãnh đạo” để đi tới mục tiêu cao cả đó, để xứng đáng là “Người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Người đã chỉ dẫn: “muốn cho mọi người làm tròn nhiệm vụ, cán bộ Đảng và chính quyền cần biết lãnh đạo”(1). Theo Hồ Chí Minh, các cán bộ biết lãnh đạo tức là họ phải đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản sau:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình ở cấp ủy cơ sở

 •   31/05/2017 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 1583
 •   Phản hồi: 0

Để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, một trong những giải pháp là tiếp tục quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình (TPB và PB) theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cấp ủy đơn vị cơ sở.

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   31/05/2017 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 1882
 •   Phản hồi: 0

Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Người nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế, yếu kém khi ứng xử trong công tác và cuộc sống đời thường, đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên hết, thực hiện có hiệu quả lời nói đi đôi với làm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mong.

AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to Google+ Tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   31/05/2017 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 724
 •   Phản hồi: 0

TCCSĐT - Tư tưởng đại đoàn kết là một trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta. Với Người, đại đoàn kết được thể hiện trong cả tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, đoàn kết ở trong Đảng, dân tộc và cả quốc tế. Đại đoàn kết không chỉ là tư tưởng lớn, nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nó đã trở thành đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh và là động lực to lớn trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng phát triển đất nước.

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 •   31/05/2017 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 1216
 •   Phản hồi: 0

Một trong những công lao vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta là sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:727 | lượt tải:156

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:690 | lượt tải:216

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:737 | lượt tải:178

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10056 | lượt tải:2470

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10102 | lượt tải:2248

Thống kê website

 • Đang truy cập66
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm65
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại1,379,217
 • Tổng lượt truy cập13,420,291
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây