Những kết quả nổi bật sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại huyện Định Hóa

Thứ tư - 08/04/2020 00:30   Đã xem: 3796   Phản hồi: 0

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Định Hóa đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

      Công tác lãnh đạo, chỉ đạo;  triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt
      Huyện ủy Định Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05 và chuyên đề hằng năm. Trong đó chú trọng chỉ đạo việc cụ thể hóa nội dung từng chuyên đề với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị; cung cấp tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn; tài liệu tham khảo hằng tháng, cuốn thông tin nội bộ của Đảng bộ huyện.
Định Hóa
Hội nghị công bố, phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Định Hóa (1945 - 2016)”
 và nghiên cứu học tập ý nghĩa lịch sử, giá trị thực tiễn tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc
      Huyện ủy đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với các hình thức đa dạng. Trong 04 năm, toàn Đảng bộ đã tổ chức nhiều hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và hội nghị cấp cơ sở, với 98% số đảng viên tham gia học tập. 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đối với cán bộ công chức, người lao động, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, đảng viên giữ các chức danh ở thôn, xóm, chi hội trưởng các đoàn thể… Xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện.
      Làm tốt công tác tuyên truyền
      Công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền được triển khai rộng rãi trong Nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện “làm theo” của cán bộ đảng viên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung chuyên đề hằng năm trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết và các buổi nói chuyện thời sự; tuyên truyền thông qua việc tổ chức diễn đàn giao lưu, phổ biến kinh nghiệm, tư liệu hóa để nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình, tấm gương điển hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai nội dung chuyên đề trong hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và báo cáo viên định kỳ hằng tháng, Cuốn thông tin nội bộ (số lượng 650 cuốn/tháng). Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2017); 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy trong toàn huyện thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 4 năm qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông huyện thực hiện được gần 1.300 tin, bài, 230 chương trình truyền hình về học tập và làm theo Bác, 45 video clip tuyên truyền các sự kiện lớn của địa phương.
      Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết đại hội Đảng các cấp
      Việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc từ cấp huyện đến cơ sở, cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. Qua học tập, quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên nắm và hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, Chỉ thị. Sau học tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, đăng ký các nội dung học tập và làm theo đạt tỷ lệ cao; các hoạt động đăng ký dần đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở xây dựng được chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Các tổ chức cơ sở Đảng chỉ đạo các chi bộ, cá nhân cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể, cá nhân trong toàn đảng bộ. Giải quyết dứt điểm các vấn đề, vụ việc bức xúc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, không để nảy sinh “điểm nóng”, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân góp phần tạo sự đồng thuận cao.
      Nhiều mô hình hay, cách làm mới
      Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống của mỗi cán bộ đảng viên, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện. Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để lựa chọn và tiếp tục duy trì những mô hình, cách làm theo Bác thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nhiều đơn vị đã có phong trào, hình thức “làm theo” thiết thực hiệu quả: Về phát triển kinh tế đã có những mô hình kinh tế trang trại, mô hình kinh doanh hiệu quả, sản xuất chăn nuôi giỏi như: Mô hình Hợp tác xã sản xuất nông sản sạch “ATK farm” của thanh niên Hoàng Minh Lập xã Phượng Tiến; Hợp tác xã nông sản của đoàn viên Hoàng Minh Tịnh xã Bảo Cường…hằng năm thu nhập trên 300 triệu đồng và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 7 đến 8 lao động tại địa phương; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân ở các xã Tân Dương, Bảo Cường, Phú Đình...đã hiến hàng nghìn mét đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ huyện Định Hóa vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Việc xây dựng kế hoạch học tập và “làm theo” chuyên đề hằng năm ở một số ít tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; một số cấp ủy chưa quan tâm, nghiên cứu nội dung của Chỉ thị số 05 dẫn đến còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung học tập và “làm theo” nên việc đăng ký học tập và “làm theo” của một ít cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chưa đề ra được nội dung cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên việc viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện còn chậm.
Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Định Hóa hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đoàn Yến
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:159

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:699 | lượt tải:220

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:745 | lượt tải:181

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10197 | lượt tải:2503

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10239 | lượt tải:2281

Thống kê website

  • Đang truy cập103
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm97
  • Hôm nay19,138
  • Tháng hiện tại161,048
  • Tổng lượt truy cập13,577,902
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây