Đổi mới phương thức giáo dục tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên

Thứ bảy - 14/04/2018 08:15   Đã xem: 1220   Phản hồi: 0

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng và động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, Đảng ta đã đề ra chủ trương chỉ đạo chiến lược để phát động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và của từng địa phương, đơn vị…

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, giải pháp và động lực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương thức giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; thực hiện sáng tạo nội dung, lựa chọn phương pháp phù hợp, hình thức phong phú đa dạng, phương tiện thích ứng trong triển khai các hoạt động giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, đảm bảo đúng chỉ đạo, định hướng của cấp trên và chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị… Qua đó, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:
Một là: Cấp ủy các cấp chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tùy theo đặc điểm về địa lý, phân bố dân cư, tổ chức biên chế lực lượng cán bộ, đảng viên ở từng cơ sở để xác định, lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền, cổ động phù hợp. Đồng thời, sử dụng mọi phương tiện, lực lượng sẵn có phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục.
Hai là: Đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức thực hiện để làm cho công tác giáo dục tuyên truyền luôn phong phú, sinh động, đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng, trong mọi hoàn cảnh. Vận dụng các hình thức tuyên truyền có tính hấp dẫn, lôi cuốn, hiệu quả như: sân khấu hóa nội dung; tổ chức kể chuyện, tọa đàm, diễn đàn; tổ chức các cuộc thi; thông tin lưu động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lồng ghép nội dung giáo dục tuyên truyền; tổ chức các buổi phát động, biểu dương về các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích cao đi đầu trong phong trào học tập và làm theo Bác… Từ đó, giúp khích lệ, động viên và phát huy tính tích cực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là: Tổ chức có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị theo chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên học tập, liên hệ theo từng chủ đề, tự xác định kế hoạch rèn luyện, hoàn thiện bản thân, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bốn là: Trên cơ sở các chương trình giáo dục lý luận chính trị chung trong toàn Đảng, thực hiện bổ sung, cập nhật các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu và đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dễ hiểu, sát với thực tiễn công tác và nhiệm vụ được giao; trong đó, đặc biệt chú trọng việc gắn lý luận với thực hành, nói đi đôi với làm… Hằng năm, tiến hành điều tra xã hội học về hiệu quả, chất lượng thực hiện các nội dung giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm là: Khắc phục tình trạng giáo dục tuyên truyền theo kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa, máy móc, rập khuôn, một chiều… thông qua những cách thức, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và kế hoạch, nhiệm vụ công tác. Thường xuyên nắm bắt, kiểm tra việc tổ chức lực lượng, phương tiện, phương thức thực hiện; có đánh giá, nhận xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đúng định hướng, phù hợp với từng cơ sở, từng địa bàn dân cư trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, cán bộ giáo dục tuyên truyền có sự nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý, đặc điểm đối tượng tuyên truyền thông qua việc nắm bắt tâm trạng, tư tưởng, điều tra dư luận xã hội, trao đổi với đội ngũ cán bộ chính quyền, đoàn thể… để thấy được thái độ, phản ứng của đối tượng tuyên truyền. Từ đó, lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp, đạt hiệu quả cao.
Sáu là: Tăng cường điều kiện vật chất và sử dụng có hiệu quả các phương tiện tuyên truyền hiện có, như: sách, báo, tài liệu, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, hệ thống giáo dục... Phát huy, vận dụng tính ưu việt của các phương tiện hiện đại đang trở nên phổ biến để chuyển tải nhanh, nhiều nội dung cập nhật trong một thời gian không quá dài, tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn đối với cán bộ, đảng viên. Chú trọng đến việc bảo quản và sử dụng có hiệu quả hệ thống đài truyền thanh xã, phường, hệ thống thư viện, tủ sách, các phương tiện trực quan, các di tích lịch sử, văn hóa... Đồng thời, thực hiện tốt chế độ cung cấp thông tin, tài liệu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia làm công tác giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Hoàng Nhung
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay13,400
  • Tháng hiện tại109,662
  • Tổng lượt truy cập13,526,516
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây