Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 11/08/2022 21:14   Đã xem: 40   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người đã để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo Bác; góp phần phát triển kinh tế - xã hội[1], xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…
Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Kịp thời ban hành các văn bản[2] hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW, chỉ đạo xây dựng chuyên đề hằng năm[3]. Việc triển khai, tổ chức học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện thống nhất, bài bản trong toàn tỉnh. Với cách làm sáng tạo, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh Thái Nguyên chú trọng tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm kịp thời, nghiêm túc; triển khai việc “làm theo” Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân nhất là tập trung thực hiện các khâu đột phá, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện tốt việc “làm theo” Bác, hằng năm, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Các cơ quan, địa phương, đơn vị tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển tỉnh Thái Nguyên phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên để đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn từ đó có hướng chỉ đạo khắc phục kịp thời.
Đảng bộ tỉnh có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thấm nhuần phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu đi đầu, tiên phong vào các lĩnh vực khó để lôi cuốn cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân cùng tham gia thực hiện; các cấp ủy đảng đã chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức của Đảng; thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; cán bộ, đảng viên hằng năm đều có cam kết bằng văn bản về thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tỉnh đã bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc; quản lý tổ chức cán bộ; tiêu chuẩn chức danh, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đối với lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, công chức, viên chức; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái; quy định về công tác quản lý cán bộ; quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ khu dân cư của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh… Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp như: cải cách hành chính, quản lý công vụ, chế độ, chính sách, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, sắp xếp cơ cấu, tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tránh để tồn đọng, kéo dài. Việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp Thái Nguyên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Riêng năm 2021, Thái Nguyên có mức tăng trưởng cao gấp 2,5 lần bình quân chung của cả nước; GRDP đạt 125,8 nghìn tỷ đồng (chiếm trên 18% tổng GRDP của 15 tỉnh trung du miền núi phía Bắc); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 95 triệu đồng/người; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 844 nghìn tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt gần 29 tỷ USD đứng thứ 4 cả nước; thu ngân sách đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước; tỷ lệ đô thị hóa hiện cao nhất trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Một trong những thành tựu nổi bật của Thái Nguyên trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là thực hiện chuyển đổi số. Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số và ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực: Xếp hạng chuyển đổi số đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, trong đó Chính quyền số đứng thứ 3/63; các chỉ số đo lường, đánh giá của người dân, doanh nghiệp đối với đảng bộ, chính quyền của tỉnh đều đạt thứ hạng cao. Kết quả trên khẳng định việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì địa phương, vì nhân dân, góp phần đưa Thái Nguyên một trong những tỉnh đứng đầu của khu vực trung du miền núi Bắc bộ.

image 20221015081442 1

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với tài liệu tuyên truyền của Trung ương, Thái Nguyên đã xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các sự kiện quan trọng của tỉnh như: Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên (1/1/1997 - 1/1/2022); 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 -  20/5/2022); 105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên (31/8/1917 - 31/8/2022); 50 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” và tưởng niệm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (24/12/1972 - 24/12/2022); gắn với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh trong 7 lần Bác về thăm Thái Nguyên. Các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền, phản ánh gương “người tốt, việc tốt”, các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đài Phát thanh - Truyền hình tiếp tục sản xuất nhiều chuyên đề, chuyên mục như: “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống”; “Đại đoàn kết”; “Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân với cử tri”; “Thi đua yêu nước”… phát trên sóng phát thanh, truyền hình.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều địa phương, đơn vị có những mô hình[4] làm theo, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, như: mô hình “Cán bộ công chức huyện Phú Lương tích cực thực hiện “3 không, 4 phải”, “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo”, “Nông dân bảo vệ môi trường” (huyện Phú Lương); mô hình “Trồng cây ăn quả, nuôi ong phát triển kinh tế gia đình”, “Hươu sinh sản”, “Sản xuất chè theo hướng hữu cơ”, “Cây dược liệu (Khôi Nhung) dưới tán rừng” (huyện Võ Nhai); mô hình, chương trình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, sinh hoạt chính trị: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm giương đạo đức, tự học và sáng tạo” (huyện Phú Bình); mô hình “Làm một phần việc nhỏ, giúp được người bớt khó” (huyện Đồng Hỷ); mô hình “Giáo xứ an toàn về an ninh trật tự” (thành phố Thái Nguyên); mô hình “Doanh nghiệp Cựu chiến binh Thái Nguyên hội nhập và phát triển”… Từ đó, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng, chính quyền tôn vinh, khen thưởng. Trong giai đoạn 2016 - 2021, Thái Nguyên vinh dự có 3 tập thể, 6 cá nhân[5] được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tác dụng lan tỏa sâu rộng toàn xã hội, cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.
Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ luôn được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện đưa nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh triển khai lồng ghép nội dung về lịch sử địa phương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy môn lý luận chính trị; ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai dạy tích hợp nội dung trong bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12; nhiều nhà trường đã thực hiện tốt việc sưu tầm những mẩu chuyện về Bác, gương người tốt, việc tốt vào chương trình dạy học.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, việc học tập và làm theo Bác đang trở thành việc làm thường xuyên, thói quen hằng ngày, ý thức tự giác của mỗi người. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với học tập và làm theo Bác đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh thực sự tạo được những điểm nhấn, có tính đột phá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.
Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Chú trọng việc đăng ký “làm theo” của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung xử lý, giải quyết có kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc...
Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Thường xuyên biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tổ chức tốt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Với quyết tâm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần tiếp tục được phát huy, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên “trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Ths. Vũ Duy Hoàng
(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên)

 
 
[1] Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,1%, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 90 triệu đồng/người/năm, các chỉ tiêu về thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR-INDEX của tỉnh lọt vào tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.
[2] Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU, ngày 04/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
[3] Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 17/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
[4] Trong năm 2021, toàn tỉnh có 655 mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
[5] Tập thể: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng bộ xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Cá nhân: Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ Nông nghiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Văn Thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên; ông Đinh Văn Quyền, hội viên Chi hội nông dân xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương; cô giáo Lê Lan Anh, Trường THCS Tân Kim, huyện Phú Bình; bà Nguyễn Thị Oanh, hội viên Hội Nông dân xóm Cống Thượng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:727 | lượt tải:156

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:690 | lượt tải:216

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:737 | lượt tải:178

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10056 | lượt tải:2470

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10102 | lượt tải:2248

Thống kê website

  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,379,217
  • Tổng lượt truy cập13,420,333
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây