Đảng bộ thị xã Phổ Yên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Thứ tư - 23/06/2021 05:38   Đã xem: 706   Phản hồi: 0

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

     Trước hết, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm...
image 20210623164029 1
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
tại điểm cầu thị xã Phổ Yên (ngày 12/6/2021)
     Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã. Từng cơ quan, đơn vị đã gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân; tập trung lãnh đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Từ đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 5 năm qua, kinh tế - xã hội của Thị xã Phổ Yên phát triển vượt bậc; công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư tiếp tục đạt hiệu quả; cơ cấu kinh tế của thị xã chuyển dịch nhanh theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III và về trước kế hoạch 2 năm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chú trọng. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     Sau 5 năm triển thực hiện Chỉ thị số 05 đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác: 154 tập thể, các nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng; 01 cá nhân điển hình tiên tiến được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 tập thể, 04 cá nhân điển hình tiên tiến được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.
Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ thị xã Phổ Yên thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn và ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện Chỉ thị; việc triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm ở một số đơn vị hình thức còn chưa  phong phú; nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; kết quả “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số cơ quan, đơn vị và một số đảng viên chưa thực sự rõ nét…
     Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian qua; để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ thị xã Phổ Yên xác định tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
     Một là, các cấp uỷ tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, là nguồn sức mạnh nội sinh để Đảng bộ và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Đảng bộ và mỗi đảng viên thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của Nhân dân.
     Hai là, lãnh đạo kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trước hết tập trung triển khai chuyên đề toàn khoá và chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ‎ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong thực hiện gắn chặt “xây” với “chống”. Xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên. Chống là chống tư tưởng ngại khó, trông chờ, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
     Ba là, tăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được nhân dân tin yêu và hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng và nhân dân. Cán bộ, đảng viên nêu gương trước Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nêu gương trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống; lắng nghe, gần gũi và gắn bó với Nhân dân, tôn trọng Nhân dân; chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân.
     Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa dạng các hình thức tuyên truyền trên báo, đài, mạng xã hội, tuyên truyền miệng, tổ chức các hội thi; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí để tuyên truyền cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
     Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy và tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.
Thanh Hoa
(Trung tâm BDCT thị xã Phổ Yên)
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:731 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:695 | lượt tải:217

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:741 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10118 | lượt tải:2486

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10165 | lượt tải:2265

Thống kê website

  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm78
  • Hôm nay20,657
  • Tháng hiện tại98,400
  • Tổng lượt truy cập13,515,254
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây