Công tác tư tưởng của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại ATK Thái Nguyên và bài học trong giai đoạn hiện nay

Thứ tư - 10/08/2022 21:10   Đã xem: 36   Phản hồi: 0

Công tác tư tưởng của Đảng là một bộ phận không thể tách rời trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng. Thời kỳ nào, công tác tư tưởng của Đảng cũng nhằm mục đích thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng và toàn xã hội, góp phần động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Giai đoạn 1945 - 1954 là thời kỳ cách mạng Việt Nam phải trải qua những khó khăn, thách thức to lớn để bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để giành được thắng lợi vĩ đại, Đảng đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trên cơ sở phát huy tối đa vai trò của công tác tư tưởng trong quá trình lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến.

image 20221015081049 1
PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học:
“Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”
1. Chủ trương của Đảng về công tác tư tưởng trong cuộc kháng chiến chống Pháp
Tuyên truyền nâng cao ý chí chiến đấu của quần chúng nhân dân để bảo vệ thành quả cách mạng: Ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng đã quyết định thành lập Bộ Tuyên truyền và nhanh chóng tiếp quản các cơ sở tuyên truyền, sử dụng tốt hơn hệ thống báo chí và tận dụng tối đa các đài phát sóng của chế độ cũ nhằm đẩy mạnh công tác tư tưởng trên các mặt: tố cáo âm mưu và tội ác của thực dân Pháp gây ra với đồng bào miền Nam; phát động các cuộc đấu tranh chống chính sách khủng bố của các phần tử phản động thực dân dưới nhiều hình thức:“Tổng đình công, bãi thị, bãi khóa, bãi phố, có tính chất bất hợp tác”[1], “Phản đối thực dân Pháp bắn các nhà ái quốc miền Nam Việt Nam”, “Trung, Nam, Bắc thống nhất”, “Ủng hộ Hồ Chí Minh”[2]; đập tan những luận điệu phản động, xuyên tạc, vu cáo, kiên quyết chống lại những hành động chia rẽ, phá hoại trật tự trị an, âm mưu gây bạo loạn của quân Tưởng và tay sai.
Vận động toàn dân thực hiện chủ trương, đường lối “Kháng chiến, kiến quốc”: Để mau chóng giải quyết những khó khăn đang đặt ra cho chính quyền cách mạng non trẻ, ngày 25/11/1945, Đảng đã ban hành Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”. Chỉ thị nhấn mạnh những việc cần tránh trong khi thực hiện công tác tuyên truyền: “Trong công tác tuyên truyền đặt riêng bọn thực dân Pháp ra mà đánh (đừng bỏ cả Pháp, Anh, Ấn, Nhật vào một bị và đừng coi họ là kẻ thù ngang nhau), đừng công kích nước Pháp và dân Pháp, chỉ công kích bọn thực dân Pháp”[3]. Toàn bộ các hoạt động của công tác tư tưởng tập trung vào tuyên truyền phổ biến nội dung của Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” và tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia Tổng tuyển cử trong cả nước (6/1/1946) để bầu ra Quốc hội với tinh thần “mỗi lá phiếu là một viên đạn diệt thù”, từ đó, biến nhận thức của mỗi công dân làm chủ nước độc lập thành hành động: “Tất cả cử tri tới thùng phiếu”.
Quán triệt chủ trương “Hoà để tiến”: Ban Thường vụ Trương ương ra Chỉ thị “Hoà để tiến” với những vấn đề cấp thiết mà công tác tư tưởng cần phải làm sáng tỏ: “Giải thích cho mặt trận và cho quần chúng không tổ chức hiểu rõ tại sao giảng hoà với Pháp trong những điều kiện của bản Hiệp định sơ bộ là đúng”[4], cũng như: “Mạnh dạn giải thích cho quần chúng hiểu chủ trương của ta là duy nhất đúng”[5]. “Chúng ta “hoà” với Pháp để dành thời gian bảo toàn thực lực, giữ vững lập trường càng mau tiến tới độc lập hoàn toàn”[6]. Chỉ thị cũng chỉ ra những thay đổi trong cách thức tuyên truyền nhằm làm cho công tác tư tưởng phù hợp hơn trong tình hình mới.
Động viên tinh thần yêu nước của nhân dân, khơi dậy lòng căm thù sâu sắc của toàn dân tộc đối với thực dân Pháp: Công tác tư tưởng chủ yếu động viên nhân dân cả nước thực hiện Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Trung ương Đảng (12/12/1946) và tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh diễn ra toàn diện trên tất cả các mặt của cuộc kháng chiến: Chính trị; Quân sự; Kinh tế; Văn hoá - Xã hội, với nhiều hình thức và cách làm phong phú.
Hội nghị Cán bộ Trung ương (3/4/1947) cũng nhấn mạnh nhiệm vụ công tác tư tưởng cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, cổ động nhằm: “Gây một phong trào sôi nổi tham gia kháng chiến về mọi mặt làm cho ai nấy sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu nước, cứu nòi…”[7].
Nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, xây dựng niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến: Sau chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947, Trung ương Đảng quyết định họp Hội nghị mở rộng (15/1/1948), trong đó, chỉ rõ công tác tư tưởng trong thời gian này đã tập trung nêu cao ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc, cũng như phổ biến lời kêu gọi ngày 19/12 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cổ vũ “động viên toàn dân nhiệt liệt tham gia việc kiến thiết kinh tế quốc gia theo khẩu hiệu ra sức sản xuất những thứ cần dùng để tự túc tự cấp, người Việt dùng hàng Việt”[8], làm cho phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi trên mọi lĩnh vực kháng chiến kiến quốc.
Trên lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá cũng được xây dựng phát triển theo phương hướng động viên toàn dân kháng chiến, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói trong Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai: “Các nhà văn hoá ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền các lịch sử oanh liệt kháng chiến cho hậu thế”[9].
Phát huy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc trong nhân dân: Bước vào đầu những năm 1950, tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến đổi, đặt ra những nhiệm vụ bức thiết phải giải quyết. Trong bối cảnh đó, đề cập đến công tác tư tưởng, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng nhấn mạnh đến việc phát triển tinh thần yêu nước: “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước…Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý… Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”[10]. Công tác tư tưởng phải tập trung vào việc: “Phổ biến và thi hành nghị quyết của Đại hội Đảng và Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt toàn quốc. Củng cố Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Tổ chức việc học tập những văn kiện của Đại hội, gắn liền với việc kiểm thảo thi hành chính sách của Đảng và phát triển chính sách cụ thể của Đảng… Báo Nhân dân và các báo khác của Đảng phải là những cơ quan phổ biến chính sách đảng và Mặt trận và hướng dẫn việc thi hành những chính sách đó”[11].
Đẩy mạnh công tác tư tưởng trên lĩnh vực văn hoá - xã hội: Để tăng cường chất lượng công tác tư tưởng, các Ban Tuyên huấn từ Trung ương đến các Liên khu đã được kiện toàn, một số tỉnh ở vùng tự do đã bước đầu xây dựng chế độ báo cáo viên, làm thí điểm xây dựng “lưới tuyên truyền” ở cơ sở, chấn chỉnh việc giảng dạy trong các trường Đảng. Quán triệt nghị quyết các Hội nghị Trung ương lần thứ 2, 3, trong hai năm 1952-1953, công tác tư tưởng đã tiến hành nhiều cuộc vận động chỉnh huấn lớn trong toàn Đảng, trong các cấp, các ngành.
Tuyên truyền thắng lợi, phục vụ đấu tranh trên mặt trận ngoại giao: Ban Bí thư đã ra chỉ thị về việc tuyên truyền những chiến thắng của quân ta ở Điện Biên Phủ (ngày 18/3/1954). Thông qua đó, động viên mọi người phấn khởi thi đua đẩy mạnh các công tác như: Phát triển chiến tranh du kích sau lưng địch, chống địch bắt lính, thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất, tăng gia sản xuất trên ruộng đồng và trong nhà máy... Thắng lợi to lớn của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, làm thay đổi cục diện chiến tranh, tạo thế mạnh cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  ở Hội nghị Geneva.
2. Công tác tư tưởng của Đảng tại ATK Thái Nguyên - Thủ đô kháng chiến
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định nguy cơ thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, nên đã cử cán bộ ở lại tiếp tục củng cố Việt Bắc nói chung và Thái Nguyên nói riêng thành căn cứ địa kháng chiến của toàn dân. Tháng 10/1946, Trung ương Đảng cử cán bộ lên Việt Bắc để xây dựng căn cứ địa kháng chiến, chọn các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (Thái Nguyên) cùng với các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) và Chợ Đồn (Bắc Kạn) làm nơi xây dựng An toàn khu của Trung ương. Đó là những nơi có đủ các yếu tố “địa lợi” và “nhân hòa”, bảo đảm sự an toàn cho các cơ quan đầu não kháng chiến hoạt động. Việt Bắc nói chung và Thái Nguyên nói riêng đã trở thành vùng hậu phương - căn cứ địa đặc biệt quan trọng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”[12].
ATK Thái Nguyên là địa bàn của nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, đồng bào nơi đây mang đầy đủ bản sắc tốt đẹp là: anh dũng, kiên cường, không chịu khuất phục một sức mạnh nào, thật thà, chất phác, thủy chung. Nhất là khi được Đảng tuyên truyền, giác ngộ thì truyền thống ấy được nhân lên gấp bội và càng trở nên sâu sắc. Trải qua cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng bào nơi đây đã được giác ngộ chính trị sâu sắc, một lòng gắn bó với Đảng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng.
Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện đường lối “Kháng chiến, kiến quốc” (1945 - 1946)
Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa[13], khắp các bản làng đều dấy lên phong trào tăng gia sản xuất, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Các khẩu hiệu: “Không một tấc đất bỏ hoang”, “Tấc đất tấc vàng”… được phát động rộng rãi; nhiều ruộng, bãi hoang hóa được nhanh chóng đưa vào canh tác. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được khôi phục, sản lượng tăng nhanh; nạn đói không xảy ra. Đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được ổn định.
Hưởng ứng lời kêu gọi “Tất cả cử tri tới thùng phiếu”, ngày 23/12/1945[14], trong niềm hân hoan, phấn khởi, tự hào, 85% số cử tri là đồng bào các dân tộc trên địa bàn ATK Thái Nguyên tới thùng phiếu nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt nhân dân các dân tộc ATK Thái Nguyên tổ chức mít tinh, biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Băng cờ, biểu ngữ, khẩu hiệu “Đả đảo thực dân Pháp xâm lược”, “Ủng hộ Nam Bộ kháng chiến”, “Nước Việt Nam của người Việt Nam”... Bên cạnh đó, nhân dân còn tích cực quyên góp tiền, bạc, quần áo, thuốc men…, ủng hộ đồng bào Nam Bộ kháng chiến. Đông đảo thanh niên đến Phòng Nam Bộ ghi tên xung phong tòng quân, gia nhập các đội Nam tiến lên đường vào Nam đánh giặc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tự vệ có kinh nghiệm chiến đấu đã xung phong gia nhập hoặc được điều động vào các đội Nam tiến và các đơn vị Vệ quốc đoàn.
Thực hiện đường lối “Kháng chiến kiến quốc”, trên địa bàn ATK Thái Nguyên, công tác tuyên truyền, động viên nhân dân đóng góp xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang địa phương diễn ra mạnh mẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn, ATK Thái Nguyên đã xây dựng và phát triển được các lực lượng tự vệ rộng rãi và lực lượng tự vệ chiến đấu, thường xuyên được luyện tập quân sự, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bản, làng.
Động viên nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực ủng hộ và tham gia kháng chiến (1946-1950)
Trở thành trung tâm ATK Trung ương - nơi đặt các cơ quan đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến trong cả nước, là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao đối với các cấp chính quyền và đồng bào Thái Nguyên. Đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Chính phủ, Mặt trận, Quân đội, các cơ quan, kho tàng nhà máy... Trong khi đó, lực lượng bảo vệ của Trung ương ch có Đại đội Cảnh vệ 15 với 145 cán bộ, chiến sĩ, bình quân mỗi chiến sĩ phải phụ trách 4 km2, phải căng ra quá mỏng, khó bảo đảm an toàn cho cơ quan đầu não kháng chiến. Theo tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng bảo vệ quan trọng nhất, tin cậy nhất vẫn là nhân dân. Hàng vạn đồng bào và chiến sĩ dân quân, du kích thuộc các dân tộc ATK Thái Nguyên là bức tường thép bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não kháng chiến.
Để làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân vùng ATK ủng hộ và tham gia kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho Ban Căn cứ địa Trung ương, Ban ATK thành lập tổ công tác dân vận, cử cán bộ có năng lực và trách nhiệm đến cùng cấp ủy địa phương giải quyết những công việc thường ngày liên quan đến ATK. Nhờ đó,nhân dân các dân tộc ATK Thái Nguyên đã không tiếc công, của, đóng góp hàng chục vạn ngày công, hàng vạn tấn gỗ, củi, hàng chục nghìn cây tre, nứa, lá cọ…, để đào hầm, xây dựng lán trại, kho tàng, công xưởng phục vụ chiến đấu và sản xuất vũ khí. Nhiều gia đình ở Định Hoá đã nhận nuôi bộ đội, nhường nhà cho cán bộ, bộ đội ở. Mọi người dân từ cụ già đến em nhỏ đều thực hiện triệt để khẩu hiệu “3 không” (Không nói chuyện làm lộ bí mật; không nghe những điều không liên quan đến mình; không chỉ đường và nói chuyện với người lạ mặt).
Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân, dân trên địa bàn ATK khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại các xã, nhân dân khẩn trương cất giấu lương thực, thực phẩm, của cải. Những người già, phụ nữ, trẻ em tản cư vào các lán bí mật ở trong rừng. Tại xã Trung Hội, nhân dân ở các khu vực Quán Vuông, Nà Khao và dọc hai bên các trục đường Quán Vuông - Cây số 31, Quán Vuông - Quảng Nạp, Quán Vuông - Chợ Chu đã triệt để tản cư, thực hiện Vườn không, nhà trống[15].
Phát huy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, kháng chiến chống Pháp
Bước sang năm 1950, cán bộ, đảng viên và nhân dân ATK nô nức thực hiện cuộc vận động Học tập lí luận, rèn luyện đạo đức cách mạngTuần lễ thi đua rèn luyện Đảng tính do Tỉnh uỷ Thái Nguyên phát động. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu; khắc phục những biểu hiện tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, xa rời quần chúng… Hầu hết các chi bộ được củng cố, các chi uỷ được kiện toàn. Mọi mặt công tác được đẩy mạnh.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đầu não kháng chiến, tại ATK Thái Nguyên còn phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân đóng góp, ủng hộ bộ đội địa phương; vận động phụ nữ may vá quần áo, chăn màn ủng hộ bộ đội, giúp đỡ các gia đình bộ đội có nhiều khó khăn. Trên địa bàn huyện Định Hoá đã thành lập Ban Cấp dưỡng làm nhiệm vụ động viên, tuyên truyền, tổ chức nhân dân các dân tộc trong huyện quyên góp lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn, vũ khí ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Huyện đội và Đại đội 270. Nhân dân các dân tộc ATK đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tăng cường chăn nuôi, trồng trọt để có lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương và cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và cho kháng chiến. Các phong trào “hũ gạo nuôi quân”, “bán thóc khao quân” được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng đã góp phần giải quyết khó khăn về lương thực.
Ngày 26/11/1951, Huyện ủy Định Hoá đã tổ chức Hội nghị Quân, Dân, Chính, Đảng để triển khai chính sách thuế nông nghiệp, tăng gia sản xuất và huy động dân công phục vụ kháng chiến. Hội nghị vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện về các chính sách của Đảng và Chính phủ. Người động viên mọi người thi đua nộp mau, nộp đủ, nộp thóc tốt. Về dân công, Người nêu rõ: “Ngoài tiền tuyến, anh em bộ đội thi đua giết giặc lập công, ở hậu phương đồng bào cũng phải thi đua đắp đường, sửa cầu, vận tải; đó là công lao khó nhọc của đồng bào, nhưng như thế thì kháng chiến mới chóng thành công được[16]. Sau Hội nghị, nhân dân toàn huyện đã tổ chức được 419 tổ đổi công, gồm 2.635 hộ gia đình, với 4.966 lao động tham gia…[17]. Ngoài ra, nhân dân các dân tộc trong huyện còn bán cho Nhà nước được 2.761 kg thịt lợn, thịt trâu; 2.154 kg rau xanh và 24.449 kg sắn tươi; chị em phụ nữ may được 865 áo, 90 chăn và 169 áo trấn thủ ủng hộ bộ đội (2); xây dựng được 78 kho chứa thóc thuế nông nghiệp ở các thôn, bản. Toàn huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu nộp thuế nông nghiệp và thóc tạm vay năm 1951 theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “nộp mau, nộp đủ, nộp thóc tốt”.
Thực hiện kêu gọi tham gia dân công phục vụ kháng chiến, trên địa bàn ATK đã huy động hàng nghìn đồng bào đi dân công sửa chữa cầu, đường, phục vụ các chiến dịch Hoàng Hoa Thám (1951), Hòa Bình (Đông - Xuân 1951 - 1952), Tây Bắc (Thu - Đông 1952), Thượng Lào (Xuân - Hè 1953)…
Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), nhân dân các dân tộc trên địa bàn ATK Thái Nguyên đã đóng góp sức người, sức của cung cấp cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc; thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc địa bàn đứng chân của các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng Tư lệnh…, góp phần vào thắng lợi cuộc kháng chiến, đánh dấu bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva.
3. Một số bài học chủ yếu
Một là, công tác tư tưởng trước hết phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin
Công tác tư tưởng phải thường xuyên tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối của Đảng đến với mọi tầng lớp nhân dân. Trong tuyên truyền, cổ động và nhất là với công tác lý luận, luôn phải giữ vững định hướng này, luôn bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của đất nước ở mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau. Những bài học về áp dụng dập khuôn, máy móc, giáo điều…chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn nhắc nhở Đảng ta một mặt phải kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng, mặt khác phải luôn tự đổi mới, phát huy nội lực, có chính sách và đường lối đúng với yêu cầu thực tiễn của mỗi thời kỳ cách mạng.
Hai là, công tác tư tưởng phải gắn liền với thực tiễn phong trào cách mạng của quần chúng
Công tác tư tưởng phải luôn bám sát vào thực tiễn cuộc sống lao động - sản xuất, chiến đấu của nhân dân, để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dự báo chiều hướng phát triển từ đó định hướng tư tưởng một cách kịp thời. Có như vậy mới bám sát thực tiễn phong trào, thấu hiểu được nguyện vọng của nhân dân, hoàn thiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ, từng giai đoạn và nhiệm vụ phù hợp hơn.
Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng
Chỉ đạo chặt chẽ việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua tuyên truyền mà giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng chuyên trách, nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra. Người cán bộ làm công tác tư tưởng luôn trau dồi, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên học tập nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực nghiệp vụ, kiến thức.
Bốn là, công tác tư tưởng góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Phát huy thế mạnh của công tác tư tưởng trên tất cả các mặt lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin cổ động về các thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, không ngừng phê phán, đẩy lùi những khuynh hướng lệch lạc, uốn nắn các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch.
Sau 9 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đường lối và biến đường lối ấy thành phong trào kháng chiến của cả dân tộc, cả nước với tinh thần quyết chiến quyết thắng vì độc lập tự do. Công tác tư tưởng của Đảng tại ATK Thái Nguyên - Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã có những đóng góp quan trọng đối với thắng lợi cuối cùng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người luôn coi mảnh đất Thái Nguyên là quê hương thứ hai của mình đã viết: “Rõ ràng, Thái Nguyên là Thủ đô của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp. Nhiều chủ trương, đường lối kháng chiến kiến quốc được quyết định ở đây và từ đây Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Cùng với nhân dân các dân tộc căn cứ địa Việt Bắc, ATK Bắc Kạn, Tuyên Quang, đặc biệt là ATK Thái Nguyên đã không chỉ che chở, đùm bọc Người và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, mà còn có quyền tự hào đã trực tiếp đóng góp sức người, sức của, góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc”[18]./.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

 
 
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t. 8, tr.122.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.123.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.27.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t. 8, tr.51.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t. 8, tr.45.
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t. 8, tr.56.
[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t. 8, tr.36.
[8] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, tr.122.
[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.6, tr.577.
[10] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.12, tr.33-34.
[11] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.11, tr.509.
[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 5, tr.239.
[13] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 4, tr.122.
[14] Theo Sắc lệnh số 51/SL ngày 17/10/1945 của Chính phủ lâm thời, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được ấn định vào ngày 23/12/1945. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho cuộc chuẩn bị Tổng tuyển cử chu đáo hơn nữa và nhất là để các ứng cử viên có điều kiện nộp đơn và vận động tranh cử, ngày 18/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 76/SL, hoãn cuộc Tổng tuyển cử đến ngày 6/1/1946. Tỉnh Thái Nguyên không nhận được Sắc lệnh này, nên vẫn tổ chức bầu cử theo kế hoạch cũ.
[15] Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hoá:Lịch sử Đảng bộ huyện Định Hoá (1945-2016), Nhà in Thái Nguyên, Thái Nguyên, 2019, tr.58.
[16] Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Nguyên:Số 72/BC-TN, ngày 4/12, tr. 1, 2. Hồ sơ 23 - Cặp số 66.
[17] Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hoá:Huyện Định Hóa-Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc 1945-2000, xuất bản 2007, tr. 145.
 
[18] Tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “ATK Định Hóa, trung tâm của Thủ đô kháng chiến chống thực dân Pháp” tại Hội thảo khoa học:“Hồ Chí Minh với việc xây dựng ATK Định Hoá trong căn cứ địa Việt Bắc (1947-1954)”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Thái Nguyên, 1997.
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:727 | lượt tải:156

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:690 | lượt tải:216

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:737 | lượt tải:178

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10056 | lượt tải:2470

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10102 | lượt tải:2248

Thống kê website

  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,379,217
  • Tổng lượt truy cập13,420,265
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây