Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

 •   18/12/2018 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0

Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay

 •   25/10/2018 12:41:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề: Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đại Từ: Kiểm tra việc học tập và làm theo Bác tại cơ sở

 •   01/10/2018 12:56:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” trên quê hương cách mạng

 •   18/09/2018 12:34:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên: gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 •   06/08/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4) có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cũng là sự thể hiện sinh động việc Chỉ thị 05-CT/TW đã đi vào cuộc sống.

Thái Nguyên thực hiện lời Bác: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

 •   01/07/2018 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

Cách đây 52 năm, ngày 17/7/1966, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi “Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế khắp năm châu. Trong thời khắc thiêng liêng đó, câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã trở thành bất hủ, trở thành chân lý của dân tộc Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

 •   10/05/2018 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 462
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   15/04/2018 07:18:00 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã có nhiều cách làm sáng tạo, việc làm có ý nghĩa thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới phương thức giáo dục tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên

 •   14/04/2018 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng và động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, Đảng ta đã đề ra chủ trương chỉ đạo chiến lược để phát động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và của từng địa phương, đơn vị…

Vị trí, vai trò của thanh niên trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   26/03/2018 07:30:00 AM
 •   Đã xem: 620
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên - lực lượng kế cận của Đảng, của đất nước đối với sự nghiệp cách mạng, đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc.

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   11/01/2018 01:32:00 AM
 •   Đã xem: 2340
 •   Phản hồi: 0

Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những giá trị đặc trưng của tư tưởng, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, phong cách Hồ Chí Minh mang đậm tính chất dân tộc và hiện đại, khoa học và cách mạng của một nhân cách lớn, một trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân văn của nhà văn hóa lớn trên thế giới Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Những nội dung cơ bản của phong cách Hồ Chí Minh, gồm có: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sống.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ qua tác phẩm “Đường Cách mệnh”, “Sửa đổi lối làm việc” và “cần, kiệm, liêm, chính”

 •   07/09/2017 07:05:00 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0

Đạo đức công vụ là hệ thống những quy tắc, hành vi ứng xử của cán bộ, công chức (CBCC) trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nhằm xây dựng một nền hành chính chính quy, hiện đại; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, là một tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức trong việc thực hiện công vụ. Người đã để lại một di sản rất lớn về giá trị tư tưởng, trong đó có những tư tưởng liên quan tới việc xây dựng đạo đức công vụ.

Bình Phước: làm theo Bác hiệu quả, thực chất, tránh hình thức

 •   29/06/2017 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0

Tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của tỉnh Bình Phước, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả, thực chất hơn, tránh hình thức.

Tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   01/06/2017 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh gồm nhiều nội dung, trong đó phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình là nét đặc sắc về phong cách tư duy của Người. Phong cách tư duy đặc sắc này có ý nghĩa chỉ đạo hiện thực to lớn đối với các cấp lãnh đạo và đối với mỗi cá nhân chúng ta trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống hôm nay.

Một số lời tiên đoán tài tình của Bác Hồ trong kháng chiến

 •   01/06/2017 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân cách cao cả, một trí tuệ mẫn tiệp. Bằng trí tuệ của mình, Bác đã có những tiên đoán tài tình về sự phát triển của cách mạng Việt Nam cũng như tình hình chính trị thế giới. Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo lão thành Huỳnh Thương, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Cần Thơ được đăng trên Báo Cần Thơ.

Thấm sâu lời dạy của Bác

 •   01/06/2017 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” là những phẩm chất đạo đức cơ bản làm nên cái gốc của con người cách mạng, bởi nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, trong công tác và sinh hoạt. Đây cũng là đạo đức truyền thống phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc, bổ sung những yêu cầu, nội dung mới. Trong tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” viết tháng 6 – 1949, Người nêu rõ: …Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đời sống mới, nền tảng thi đua ái quốc.

Tư tưởng nhân văn – Một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   01/06/2017 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0

(TGCT) Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã được thể hiện qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước, giữ nước với nhiều cá nhân, tập thể yêu nước xuất hiện, nhiều phong trào cách mạng được nhen nhóm và phát triển.

Học tập phong cách quần chúng của Bác Hồ

 •   01/06/2017 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0

Cách đây một năm, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, sát dân, lắng nghe dân, yêu thương dân hết mực, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước.


Các tin khác

Phóng sự

Hình ảnh hoạt động

Tư liệu - Văn kiện

Số 78-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)

Lượt xem:175 | lượt tải:59

Số 77-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

Lượt xem:402 | lượt tải:177

Số 2934-CV/BTGTU

Công văn mời họp giao ban báo chí tháng 02.2019

Lượt xem:133 | lượt tải:59

Số 2930-CV/BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV tháng 02.2019

Lượt xem:128 | lượt tải:34

Số 2931-CV/BTGTU

Công văn mời dự Hội nghị giao ban CTV DLXH tháng 02/2019

Lượt xem:139 | lượt tải:59

Thống kê website

 • Đang truy cập57
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm55
 • Hôm nay10,859
 • Tháng hiện tại207,635
 • Tổng lượt truy cập1,066,690
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây