Kết quả sau 04 năm thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2018”

Thứ bảy - 14/07/2018 12:29   Đã xem: 1884   Phản hồi: 0

Bốn năm qua, thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2018” (Đề án số 17), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, việc thực hiện Đề án số 17 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt sau:
Cách thức tiến hành nắm bắt, xử lý thông tin và định hướng DLXH từng bước được đổi mới. Công tác DLXH đã bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... Coi trọng công tác đối thoại trực tiếp ở từng nhóm đối tượng, từ đó kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.
Việc xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác DLXH  ngày càng được quan tâm chỉ đạo sâu sát; mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội được xây dựng có hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, do cấp ủy quyết định trên cơ sở đề xuất của ban tuyên giáo cùng cấp. Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh được kiện toàn gồm 35 đồng chí, trong đó có 25 cộng tác viên được các đơn vị cử tham gia và 10 cộng tác viên đơn tuyến, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện có 524 đồng chí, hoạt động ổn định theo quy chế của cấp ủy ban hành và được quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
Hằng năm, ban tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến huyện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên về những vấn đề cơ bản của công tác DLXH. Từ năm 2015 đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức được 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác dư luận xã hội với hơn 200 lượt người tham dự. Cấp huyện tổ chức được 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác dư luận xã hội với 2.415 lượt người tham dự. Qua đó, nhằm trang bị  những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản và kỹ năng trong công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng DLXH cho cán bộ làm công tác dư luận xã hội. Mạng lưới cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở sớm được kiện toàn và tăng lên về số lượng và chất lượng giúp công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách và những vấn đề xã hội mang tính thời sự, bức xúc trên địa bàn toàn tỉnh trở lên kịp thời và thường xuyên. Từ năm 2015 đến tháng 6/2018, cấp tỉnh đã tổ chức 41 hội nghị báo cáo viên, 31 hội nghị giao ban dư luận xã hội, ban hành 06 báo cáo sơ kết, 04 báo cáo năm, 76 báo cáo định kỳ hằng tháng, 40 báo cáo tuần, 75 báo cáo đột xuất (tăng 32 hội nghị, 105 báo cáo so với giai đoạn 2011 - 2014); cấp huyện tổ chức được 484 hội nghị giao ban; ban hành 982 báo cáo (tăng 318 hội nghị, 318 báo cáo so với giai đoạn 2011 - 2014); đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã phản ánh 4.795 lượt ý kiến (tăng 955 lượt ý kiến phản ánh so với giai đoạn 2011 - 2014); đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện đã phản ánh 15.196 lượt ý kiến về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Những nội dung cộng tác viên phản ánh đã tích cực giúp cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện đề ra những định hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.
Điều tra xã hội học là một trong những phương pháp rất quan trọng để nắm bắt dư luận các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2015 đến tháng 6/2018, cấp tỉnh đã tổ chức được 21 đợt với 21.000 phiếu điều tra (tăng 5 đợt và 5000 phiếu điều tra so với giai đoạn 2011 - 2014); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 06 đợt điều tra xã hội học về những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: các sự kiện chính trị; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng; việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Thông qua việc tổ chức điều tra DLXH đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt DLXH về các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng... Từ đó đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 04 năm qua việc thực hiện Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế như: Việc nắm bắt DLXH của một số cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở còn chưa thường xuyên, chưa chủ động, chưa thật sự đi sâu, đi sát cơ sở. Khi xuất hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn, một số đơn vị, nhất là ở cơ sở còn lúng túng, bị động trong giải quyết để thời gian kéo dài và chưa có biện pháp định hướng thông tin khiến dư luận nhân dân băn khoăn. Nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận ở địa phương chưa được phản ánh, báo cáo kịp thời nên việc nắm thực chất tình hình tư tưởng DLXH gặp nhiều khó khăn... Chất lượng báo cáo chưa cao, chưa đầy đủ, thường xuyên, chậm thời gian theo quy định.
Để công tác nắm bắt và định hướng DLXH trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn nữa cấp ủy đảng các địa phương, đơn vị và cán bộ làm công tác dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị cần xác định công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ thường xuyên. Do đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt DLXH trong thời gian tới, nhất là sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng DLXH giai đoạn 2018 - 2023.
Hai là, nâng cao trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác DLXH. Ban tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác DLXH; là đầu mối giúp cấp uỷ nâng cao chất lượng, hiệu quả năm bắt DLXH tại địa phương, đơn vị.
Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH. Công tác DLXH phải bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác DLXH và đội ngũ cộng tác viên DLXH. Các cấp ủy đảng cần bố trí những cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; đặc biệt chú trọng cán bộ có trình độ chính trị, hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực, có trách nhiệm và khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, có khả năng đối thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng thông tin đối với DLXH. 
Năm là, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác DLXH và cộng tác viên DLXH; tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nắm bắt DLXH. Tăng cường đầu tư phương tiện, kinh phí hoạt động cho công tác DLXH. Hằng năm, cần bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động của công tác DLXH./.

Nguyễn Thị Hoa
 

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10135 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10179 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay14,670
  • Tháng hiện tại110,932
  • Tổng lượt truy cập13,527,786
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây